Žena i da'wa (pozivanje u islam)

Pozivanje Allahu je stroga obaveza svakog muslimana i muslimanke, i da'wa nije ograničena na hutbe i predavanja, niti je ograničena samo na učenjake, već svaki musliman može biti onaj koji poziva Allahu svojim odgojem, svojim ophođenjem prema članovima svoje zajednice, kao i svojim znanjem koje posjeduje. Žena će pozivati Allahu shodno svom znanju, ali prije toga obaveza joj je da se upozna sa bitnim pitanjima vezanim za pozivanje ka Allahu i da ih se pridržava, kako bi njeno pozivanje bilo od koristi i davalo plodove, i kako bi postigla nagradu kod svog Gospodara.

Šerijatska pravila:

 • Iskrena namjera i istinoljubivost, jer Uzvišeni Allah je nezavisan od svakog koga Mu pripisuju kao druga i Allah neće primiti niti jedno djelo osim onog djela koje je urađeno iskreno radi Njega. Stoga onaj ko uradi djelo iskreno radi Allaha, to djelo će mu biti blagoslovljeno i uspješno.
 • Slijediti Poslanika i kloniti se novotarija, jer nam je Uzvišeni Allah upotpunio vjeru, a Poslanik je dostavio cijelu poslanicu, tako da sve što se doda islamu, a nije od njega, biće odbačeno, i nema sumnje da svaka novotarija umrtvi tj. izbaci jedan sunnet iz prakse muslimana.
 • Posjedovati znanje o nekom pitanju za koje je potrebno da se poznaju dokazi, jer šerijatska pitanja ne prihvataju da se o njima govori nonšalantno ili da se govori logički.
 • Tražiti pomoć od Uzvišenog Allaha i oslanjati se na Njega. Žena daijka treba da zna da su obavezni namazi kao i noćni namaz velika podrška onima koji pozivaju ka Allahu, da je dova ibadet, da je bježanje i traženje utočišta samo od Allaha u svakoj situaciji svakodnevnica jedne vjernice, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, kada bi ga zadesila neka stvar koja ga uznemiri, požurio da obavi namaz.
 • Paziti na šerijatska pravila u ophođenju sa ljudima, kao što je oblačenje šerijatske odjeće, neosamljivanje sa muškarcima i nerazgovaranje sa njima osim onoliko koliko je potrebno bez pretjerivanja, ne izlaziti iz kuće osim nakon odobrenja staratelja, jer u islamu cilj ne opravdava sredstva!

Odgojna pravila:

 • Privrženost onome čemu poziva. Prvi korak na putu pozivanja u islam i prvi razlog da bude prihvaćena jeste da daijka bude dobar uzor, kako bi bila ona koja donosi radost, a ne ona koja odvraća od islama. Kaže Uzvišeni Allah: ”Zar da od drugih tražite da dobra djela čine, a da pri tome sebe zaboravite, vi koji Knjigu učite? Zar se opametiti nećete?”[1]
 • Strpljivost, a strpljivost iziskuje blizinu Uzvišenog Allaha, jer Allah kaže: ”O, vi koji vjerujete, tražite sebi pomoć u strpljivosti i obavljanju namaza! Allah je, zaista, sa strpljivima.”[2]
 • Mudrost, a mudrost je da uradiš nešto što je neophodno na pravi način i u odgovarajuće vrijeme. Stoga, ona žena koja poziva Allahu treba da vodi računa o tome da odabere odgovarajuće mjesto, vrijeme i temu, kao i to da vodi računa o koristima i štetama, jer preče je ukloniti štetu nego pribaviti kakvu korist.
 • Blagost, a to je Uzvišeni Allah oporučio Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, koji je bio na najboljem stepenu morala, pa kaže Uzvišeni: “Na putu Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj!”[3]
 • Poniznost.  To je osobina koja otvara srca ljudi i zbog koje Uzvišeni Allah uzdiže Svoje robove, a što je dovoljno onoj ženi koja poziva Allahu.

Društvena pravila:

 • Prisustvovanje ženskim skupovima onoliko koliko je to neophodno: da bi ih upoznala i da bi znala šta im odgovara, jer čovjek mora da se približi onome koga ne poznaje kako bi ga upoznao. Stoga, ona koja se miješa sa ženama i strpi se na njihovim uvredama je bolja od one koja je izolovana od njih i ne trpi njihove uvrede.
 • Raznovrsnost u obraćanju, tj. nekada govori o propisima, nekada o životopisima, nekada o odgoju ili o drugim bitnim temama, shodno prirodi onih kojima se obraća i shodno njihovim potrebama. Treba da se obrati pažnja na to da se ulije čvrsto ubjeđenje u Allaha kod žena i da cijeli njihov život bude vezan za Allaha.
 • Da žena bude aktivna, jer žena treba da zna da ona ima važnu ulogu koju ne može da upotpuni niko osim nje, kako u kući tako i u društvu, i da se uključi u programe u kojima može da doprinese svojoj zajednici.
 • Jačanje motivacije, jer treba dati do znanja muslimankama da imaju određene obaveze koje mogu trajati cijeli život i da zamijene svoje životne brige brigama koje se tiču islamskog ummeta uopšte.

Neka opšta pravila:

 • Svijest one žene koja poziva ka Allahu da je ona potrebna Allaha i da zaostaje sa svojim obavezama prema Allahu, da bude svjesna svih svojih dobrih osobina kao i svojih slabosti, da bude svjesna problema u kojima se društvo nalazi, da bude svjesna da je neophodno veliko požrtvovanje na ovom putu i da bude svjesna planova neprijatelja islama.
 • Olakšavanje i postepenost, a to je oporuka Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, svojim izaslanicima u Jemen Mu'azu i Ebu Musau, radijallahu anhuma, rekavši im: “Obradujte a ne tjerajte (od sebe), olakšajte a ne otežajte”.
 • Iskorištavanje prilika, a neiskorištavanje prilika je ometanje u pozivanju, jer svaka prilika brzo prođe, a često se ne vraća.
 • Ne smije da je obeshrabri slab odziv prisutnih, već treba da je svjesna Allahovih riječi: “Na tebi je samo da dostaviš”. Ona ima obavezu da poziva koristeći odgovarajuće metode, a odziv ljudi je svakako prepušten Gospodaru.
 • Optimizam u svim situacijama, ma koliko situacija bila teška. Stoga, neka da sve od sebe, neka se osloni na Uzvišenog Allaha i neka bude optimistična.

[1]  Časni Kur'an, sura El – Bekare, ajet 44.         

[2] Časni Kur'an, sura El – Bekare, ajet 153.

[3] Časni Kur'an, sura En – Nahl, ajet 125.