Zadovoljstvo (Er-rida)

O vrijednosti Allahovog zadovoljstva sa Svojim robom ne treba ni pitati jer Allahovo zadovoljstvo sa Svojim robom vrednije je od Dženneta i svega što je u njemu! Subhanallah!!! Da Uzvišeni Allah bude tobom zadovoljan, da ti podari Svoje zadovoljstvo, to ti je bolje, ne od dunjaluka i svega što je na njemu, nego je bolje i od Dženneta i svega što je u njemu!!! Nakon spominjanja Dženneta obećanog vjernicima i uživanja u njemu, Uzvišeni Allah je rekao: ”A Allahovo zadovoljstvo od svega toga je veće.“ (Prijevod značenja Et-Tevbe, 72.) Zašto je Allahovo zadovoljstvo veće od Dženneta? Zato što je er-rida’ – zadovoljstvo Allahova osobina koja je s Njim oduvijek i zauvijek, nije postala niti će je nestati, dok je Džennet Allahovo stvorenje.

Zadovoljstvo sa Allahom čisti srce samo za Allaha, stoga se kaže: ”Ko ispuni srce zadovoljstvom sa Allahom, Allah će njegova prsa ispuniti bogatstvom.“ Srce takvog vjernika bit će ispunjeno ljubavlju prema Allahu, iskrenim povratkom i osloncem samo na Njega Uzvišenog. Zadovoljstvo je najviši stepen ljubavi, posebno stanje Allahovih iskrenih robova, njihov odmor i rahatluk, njihov Džennet na dunjaluku. Davud et-Tai, rahimehullahu te'ala, rekao je: ”Zadovoljstvo sa Allahom ubraja se u najbolja djela.“ (El-Džessas, Ahkamul- Kur'an, 1/117.) Abdul-Vahid b. Zejd, rahimehullahu te'ala, rekao je: ”Ne znam da je neko djelo vrednije od strpljenja izuzev zadovoljstva, i ne znam za viši i ugledniji stepen od zadovoljstva. Zadovoljstvo je vrhunac ljubavi.“ (Vidjeti: El-Bejheki, Šu'abul-iman, 475.) Onaj ko je zadovoljan Allahom kao Svojim Gospodarom, taj je u Allahovoj stranki, Allahovoj skupini koja će zasigurno pobijediti, kao što kaže Uzvišeni  Allah: ”Allah je zadovoljan njima, a i oni su zadovoljni Njime. Oni su Allahova stranka, a doista oni koji su u Allahovoj stranci, oni su istinski pobjednici.“ (Prijevod značenja El-Mudžadele, 22.) O vrijednosti Allahovog zadovoljstva sa Svojim robom ne treba ni pitati jer Allahovo zadovoljstvo sa Svojim robom vrednije je od Dženneta i svega što je u njemu! Subhanallah!!! Da Uzvišeni Allah bude tobom zadovoljan, da ti podari Svoje zadovoljstvo, to ti je bolje, ne od dunjaluka i svega što je na njemu, nego je bolje i od Dženneta i svega što je u njemu!!! Nakon spominjanja Dženneta obećanog vjernicima i uživanja u njemu, Uzvišeni Allah je rekao: ”A Allahovo zadovoljstvo od svega toga je veće.“ (Prijevod značenja Et-Tevbe, 72.) Zašto je Allahovo zadovoljstvo veće od Dženneta? Zato što je er-rida’ – zadovoljstvo Allahova osobina koja je s Njim oduvijek i zauvijek, nije postala niti će je nestati, dok je Džennet Allahovo stvorenje. Er-Rebi'a b. Ebi Rašid, rahimehullahu te'ala, rekao je: ”Ko bude tražio zadovoljstvo, doista traži ogromnu stvar.” (Vidjeti: Ebu Nu'ajm, Hiljetul-evlija, 5/112.)

Značenje er-rida'a

●  Jezičko značenje er-rida'a:zadovoljstvo suprotno srdžbi.U hadisu Aiše, radijallahu anha, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Allahu moj, utječem se Tvome zadovoljstvu od Tvoje srdžbe.“ (Muslim, 486.)Er-rida’ je smirivanje duše uz nešto i osjećanje rahatluka, odmora, u tome.Ridvan je mnogobrojno zadovoljstvo. Stoga kada se govori o Allahovom zadovoljstvu sa Svojim robovima koristi se termin ridvan, pa opisujući Svoje robove Uzvišeni kaže: ”Oni traže Allahovu dobrotu i Njegovo zadovoljstvo.“ (Prijevod značenja El-Feth, 29.)U 21. ajetu sure Et-Tevbe, Uzvišeni Allah kaže: ”Njihov Gospodar će ih obradovati Svojom milošću i zadovoljstvom.“ 

●  Terminološko značenje er-rida'a: Zadovoljstvo vjernika podrazumijeva predavanje Allahovim naredbama i zabranama, zadovoljstvo s onim s čime je Allah zadovoljan, zatim da se ne srdi na Allahovu odredbu zbog svih nedaća koje ga pogađaju, da sve to prepusti Allahu i da na dunjaluku bude skroman.“ (Vidjeti: Muhammed b. Salih el-Munedždžid, Er-Rida, 11.)

Spomen zadovoljstva u Kur'anu

Brojni su kur'anski ajeti u kojima se spominje zadovoljstvo.

●  Uzvišeni Allah opisuje Svoje najbolje robove, vjerovjesnike, poslanike i ashabe Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, da su žudjeli za Allahovim zadovoljstvom, tražili od Uzvišenog da bude zadovoljan njima, njihovim potomstvom i njihovim djelima. Zekerijja, alejhis-selam, molio je Uzvišenog Allaha da mu podari potomstvo s kojim će On biti zadovoljan. Allah govori o tome: ”…pa mi pokloni od Sebe sina da naslijedi mene i porodicu Jakubovu i učini, Gospodaru moj, da budeš njime zadovoljan.“ (Prijevod značenja Merjem, 5-6.) Za Ismaila, alejhis-selam, Uzvišeni Allah kaže: ”I spomeni u Knjizi Ismaila! On je ispunjavao dato obećanje i bio je poslanik i vjerovjesnik. Tražio je od porodice svoje da namaz obavljaju i sadaku udjeljuju, i Gospodar njegov je njime bio zadovoljan.“ (Prijevod značenja Merjem, 55-56.) Za ashabe Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Svevišnji Allah kaže: ”Muhammed je Allahov poslanik, a oni koji su uz njega strogi su prema nevjernicima, a milostivi su među sobom. Vidiš ih kako odlaze na ruku’ i na sedždu tražeći Allahovu dobrotu i Njegovo zadovoljstvo…“ (Prijevod značenja El-Feth, 29.) Uzvišeni Allah u Svojoj časnoj Knjizi spominje da ima i drugih ljudi, mimo poslanika i ashaba, koji tragaju za Njegovim zadovoljstvom, čime sve nas podstiče da nastojimo zadobiti Njegovo zadovoljstvo, jer je to za sve ogromno dobro. Kaže Uzvišeni Allah: ”I od ljudi ima onih koji nastoje svoju dušu dati (prodati) za Allahovo zadovoljstvo, a Allah je blag prema Svojim robovima.“ (Prijevod značenja El-Bekare, 205.)

●  Onaj koji bude činio dobra djela nastojeći zadobiti Allahovo zadovoljstvo, postići će ogromnu nagradu. Kaže Uzvišeni: ”Nema dobra u mnogobrojnom sašaptavanju osim za onoga koji naređuje da se udijeli, ili da se čini dobro, ili da se popravljaju međuljudski odnosi, a ko to bude činio tražeći Allahovo zadovoljstvo, Mi ćemo mu dati ogromnu nagradu.“ (Prijevod značenja En-Nisa, 114.)

●  Onoga ko traga za Njegovim zadovoljstvom, Uzvišeni Allah upućuje na Pravi put, put spasa i uspjeha. Kaže Uzvišeni Allah: ”Allah njime (Kur'anom) onoga koji traži Allahovo zadovoljstvo upućuje na puteve spasa, izvodi ih iz tmine na svjetlo Svojom dozvolom i upućuje ih na Pravi put.“ (Prijevod značenja El-Maide, 16.)

●  Nema zauzimanja za onoga s kim Uzvišeni Allah ne bude zadovoljan. Kaže Uzvišeni: ”Toga dana zauzimanje neće koristiti osim onome kome Svemilosni dozvoli i čijim riječima bude zadovoljan.“ (Prijevod značenja Taha, 109.)

I brojni drugi kur'anski ajeti.

Spomen zadovoljstva u sunnetu

Brojni su hadisi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojima se spominje zadovoljstvo, također na različite načine.

●  Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Uistinu, Allah je zadovoljan sa čovjekom koji pojede zalogaj hrane, pa Mu se zahvali na tome i koji se napije vode pa Mu se zahvali na njoj.“ (Muslim, 2734.)

●  Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ”Allah je zadovoljan da se pri vama nađu tri stvari, a prezire vam druge tri stvari. Zadovoljan je da obožavate samo Njega, da Mu ni u čemu ne pripisujete sudruga i da se svi čvrsto držite Allahovog užeta i od njega ne odvajate, a prezire rekla-kazala, mnogobrojna pretjerana pitanja i rasipništvo.“ (Muslim, 1715.)

●  Abdullah b. Amr, radijallahu anhu, prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ”Zadovoljstvo Gospodara je u zadovoljstvu roditelja i srdžba Gospodara je u srdžbi roditelja.“ (Tirmizi, 1899, i šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim u Sahihu Sunena Tirmizije, 1549.)

●  Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko bude tragao za Allahovim zadovoljstvom, makar i rasrdio ljude, Allah će ga zaštititi od ljudskih nevolja, dok onaj ko bude tragao za zadovoljstvom ljudi, srdeći Allaha, Allah će ga prepustiti ljudima.“ (Tirmizi, šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Sahihu Sunena Tirmizije, 1967, i Silsileti ehadisis-sahiha, 2311.)

●  U hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anhu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Budi zadovoljan sa onim što ti je Allah dodijelio, bit ćeš najbogatiji čovjek.“ (Ahmed, 2/310, Tirmizi, 2305, Ibn Madže, 4217. Šejh Albani ga je ocijenio dobrim)

Izreke selefus-saliha o zadovoljstvu

●  Omer b. El-Hattab, radijallahu anhu, napisao je Ebu Musau el-Eš'ariju, radijallahu anhu: ”Doista je  svako dobro u zadovoljstvu, pa ako si u mogućnosti, budi zadovoljan, a ako nisi, onda se strpi.“ (Vidjeti: Ibnul-Kajjim, Medaridžus-salikin, 2/229.)

●  Mejmun b. Mihran, rahimehullahu te'ala, rekao je: ”Ko ne bude zadovoljan odredbom, pa njegovoj gluposti nema lijeka.“ (Vidjeti: El-Gazali, Ihja ulumid-din, 3/346.)

●  Er-Rebi'a b. Enes, rahimehullahu te'ala, rekao je: ”Znak Allahove ljubavi jeste mnogobrojno spominjanje Njega, jer ti nikada nećeš nešto voljeti a da to nećeš često i spominjati. Znak vjere je iskrenost radi Allaha i u tajnosti i u javnosti. A znak zahvalnosti je zadovoljstvo sa Allahovom odredbom i predavanje, prepuštanje Njegovoj presudi.“ (Vidjeti: Ibnul-Kajjim, Medaridžus-salikin, 2/227.)

●  Jahja b. Muaz, rahimehullahu te'ala, upitan je: ”Kada će rob postići stepen zadovoljstva?“, pa je odgovorio: ”Stepen zadovoljstva će postići onda kada kod sebe izgradi četiri temelja, osnove, putem kojih će se ophoditi sa svojim Gospodarom, a zatim kaže svome Gospodaru: ‘Ako me daruješ nečim, ja ću to prihvatiti; ako mi uskratiš nešto, ja ću biti zadovoljan; ako me ostaviš, ja ću Te i dalje obožavati; ako me pozoveš, ja ću se odazvati.“ (Vidjeti: Ibnul-Kajjim, Medaridžus-salikin, 2/172.)

●  Er-Rebia’ b. Enes, rahimehullahu te'ala, rekao je: ”U Prvoj Knjizi je zapisano: Ko bude zadovoljan da se prema Allahu griješi, Allah od takvog neće primiti djela sve dok bude zadovoljan time.“ (Vidjeti: Es-Sujuti, Ed-Durrul-mensur, 2/576.)

●  Jedan čovjek je pred Ša'bijem, rahimehullahu te'ala, hvalio ubistvo Osmana, radijallahu anhu, pa mu je Ša'bi rekao: ”Onda si i ti učestvovao u prolijevanju njegove krvi.“ Imam Kurtubi, rahimehullahu te'ala, osvrćući se na ove riječi, rekao je: ”Zadovoljstvo sa grijehom je grijeh.“ (El-Džami'u li ahkamil-Kur'an, 4286.)

●  Abdullah b. Šumejjit prenosi od svoga oca da je rekao: ”Govoreno je: ‘Ko bude zadovoljan razvratom, on je od njegovih učesnika! Ko bude zadovoljan da se griješi prema Allahu, njegova djela se neće uzdizati.“ (Vidjeti: Ebu Nu'ajm, Hiljetul-evlija, 3/130.)

Stepeni zadovoljstva i njihovi propisi

Na osnovu spomenutih kur'anskih ajeta, hadisa i izreka naših ispravnih prethodnika, islamski učenjaci kažu da postoje tri vrste zadovoljstva:

●  obavezno zadovoljstvo;

●  poželjno, preporučeno zadovoljstvo;

●  strogo zabranjeno zadovoljstvo.

Što se tiče obaveznog zadovoljstva, to je zadovoljstvo sa Allahom, Njegovim Poslanikom i Njegovom vjerom islamom. El-Abbas b. Abdul-Muttalib, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: ”Slast imana osjetit će onaj ko bude zadovoljan Allahom kao svojim Gospodarom, islamom kao vjerom i Muhammedom kao poslanikom.“ (Muslim, 34.) Također, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Ko kaže kada čuje mujezina: ‘Zadovoljan sam Gospodarom Allahom, vjerom islamom i poslanikom Muhammedom’, bit će mu oprošteni grijesi.“ Što se tiče preporučenog zadovoljstva, to je – kako kaže šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullahu te'ala,  zadovoljstvo sa nedaćama poput siromaštva, bolesti i slično. Strpljenje na ovim nedaćama je obavezno, a zadovoljstvo na njima je lijepo, poželjno i preporučeno. Što se tiče zadovoljstva sa nevjerstvom, razvratom i grijesima, učenjaci islama su složni da se time ne smije biti zadovoljno, jer Uzvišeni Allah time nije zadovoljan, kao što stoji u 7. ajetu sure Ez-Zumer: ”Allah nije zadovoljan Svojim robovima da budu nezahvalnici, nevjernici!“, i u 96. ajetu sure Et-Tevbe: ”Ako vi budete zadovoljni njima, pa Allah sigurno nije zadovoljan narodom nevjerničkim.“

Putevi postizanja zadovoljstva

Doviti Allahu da ga opskrbi zadovoljstvom.Od Zejda b. Sabita, radijallahu anhu, prenosi se da ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podučio dovi i naredio mu da se pridržava učenja ove dove i da naredi svojoj porodici da se pridržavaju te dove i da je uče svaki dan: ”Es eluke, Allahumme er-Rida’ ba'del-kada'i.“(Vidjeti: Imam Ahmed, Er-Red ale-l-Džehmije, 116. Lanac hadisa je dobar)

Od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio: ”Allahumme es'elukes-sihhate, vel-‘afijete, vel-emanete, ve husnel-huluki, ver-rida'e bil-kaderi.“ (Vidjeti: El-Lalikai, Šerhu usuli i'tikad ehli-s-sunne ve-l-džemat, 4/652.)

Strpljenje u nedaćama, pokornosti i u ostavljanju grijeha.

Spoznaja Allaha.Kada rob spozna da je Uzvišeni Allah najveći Dobročinitelj, Milostivi, Mudri, tada će biti zadovoljan odredbom Allaha. El-Alusi, rahimehullahu te'ala, rekao je: ”Spoznaja doprinosi zadovoljstvu sa odredbom i smirenosti u iskušenjima.“ (Ruhul-me'ani, 11/180.)Fudajl, rahimehullahu te'ala, rekao je: ”Ljudi koji su najviše zadovoljni Allahom jesu oni koji najviše poznaju Allaha.“ (Vidjeti: Ebu Nu'ajm, Hiljetul-evlija, 8/104.)El-Džurejdž je rekao: ”Zadovoljstvo je srazmjerno jačini znanja.“ (Vidjeti: El-Alusi, Ruhul-me'ani, 30/206.) Jedan od selefa je upitan: ”Kako doći do stepena zadovoljstva?”, pa je odgovorio: ”Sa znanjem srca da je njegov Gospodar pravedan u Svojoj odredbi.'“ (Vidjeti: Ebu Nu'ajm, Hiljetul-evlija, 10/89.)

Čvrst oslonac na AllahaNakon čvrstog oslonca postiže se zadovoljstvo, tj. kada rob svoju situaciju prepusti Uzvišenom Allahu i čvrsto se osloni samo na Njega, samo kod Njega traži izlaz, nakon toga dolazi do stepena zadovoljstva. Što god mu Uzvišeni Allah propiše i dadne, on je, nakon čvrstog oslonca, zadovoljan takvom odredbom.

Prihvatanje onoga što ti Uzvišeni Allah dodijeli.Upitan je Jahja b. Muaz, rahimehullahu te'ala: ”Kada će rob postići stepen zadovoljstva?“, pa je odgovorio: ”Onda kada kod sebe izgradi četiri temelja, na osnovu kojih će se ophoditi sa svojim Gospodarom”, pa je spomenuo da rob kaže svome Gospodaru: ”Ako me daruješ nečim, ja ću to prihvatiti.”

Sjedenje sa siromasima.Pojedini selefi su govorili: ”Ko bude sjedio sa siromasima, Allah će mu povećati zadovoljstvo sa onim što mu je dodijelio.“ (El-Burhan el-muejjid, 109.)

Sjećanje na smrt.Omer b. Abdul-Aziz, rahimehullahu te'ala, pisao je Evzaiju: ”Onaj koji se bude često sjećao smrti, taj će biti zadovoljan sa malo dunjaluka.“ (Ibn Ebu Dunja, Es-Samt, 35.)

Visoke ambicije i čišćenje duše.Kada čovjek poveća svoje ambicije, lijepo i mnogo čini dobra djela, čisti svoju dušu, bit će zadovoljan sa malim od dunjaluka, a bude li imao i mnogo dunjaluka, podari li mu Allah imetak, on opet njime traži samo Allahovo zadovoljstvo.

Odgajanje duše da prihvati sve što joj Allah odredi.Ovo će biti lahko onda kada se rob upozna sa svojim Gospodarom, kada spozna svoju slabost, a snagu i svemoć svoga Gospodara, kada spozna svoje neznanje i Allahovo sveobuhvatno znanje, kada spozna da je njegov Gospodar Najmilostiviji, najveći Dobročinitelj. U slučaju kada Allah propiše smrt djetetu, vjernik ne zna mudrost toga, ali zna da su Allahovi postupci krajnje mudri pa se prepušta Allahovoj odredbi, jer možda bi to njegovo dijete kad poraste bilo razvratnik i nevjernik.

Plodovi zadovoljstva

Postizanje bereketa u opskrbi.Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Doista Uzvišeni Allah stavlja na kušnju Svoga roba sa onim što mu daje, pa ko bude zadovoljan sa onim što mu je Allah dodijelio, Allah će mu podariti bereket i povećati mu dato, a onome ko ne bude zadovoljan, Allah mu neće dati bereket.“(Ahmed, 20294. Albani ga je ocijenio vjerodost jnim.)

Lijep život. Eksem b. Sajfi, rahimehullahu te'ala, rekao je: ”Ko bude zadovoljan sa onim što mu je dato, lijepo će živjeti.“ (El-Kana'atu vel-‘ifaf, 131.)Jedan od selefa je rekao: ”Lijep život je u zadovoljstvu sa malim i strpljenju na odredbi.“ (Vidjeti: Tefsirul-Begavi, 159.)

Jedan od najbitnijih plodova zadovoljstva jeste zahvalnost na Allahovim blagodatima.

Ulazak u Džennet.Od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”O Ebu Seid, ko bude zadovoljan Allahom kao svojim Gospodarom, islamom kao svojom vjerom i Muhammedom kao svojim vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, njemu je Džennet obavezan.“ (Muslim, 1884.)

Postizanje Allahovog zadovoljstva.Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Kada Allah zavoli neke ljude, On ih stavi na ispit, pa ko time bude zadovoljan, njemu i pripada zadovoljstvo, a ko se time rasrdi, njemu i pripada srdžba.“ (Tirmizi, 2396, i kaže da je hadis dobar) Ebu Derda’, radijallahu anhu, rekao je: ”Kada Allah da neku odredbu, On Uzvišeni voli da ljudi njome budu zadovoljni!“ (Vidjeti: Ibn Ebu Dunja, Er-Rida, 47.)

Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Uzvišeni Allah će dozvati stanovnike Dženneta: ‘O stanovnici Dženneta!’ Oni će se odazvati i reći: ‘Odazivamo Ti se, Gospodaru naš, svako dobro je u Tvojim rukama!’ Allah će ih upitati: ‘Jeste li zadovoljni?’ Odgovorit će: ‘Kako da ne budemo zadovoljni, Gospodaru naš, kada si nam dao ono što nikome od Svojih stvorenja nisi dao?!’ Allah će reći: ‘A zar da vam ne dadnem ono što je bolje od toga?!’ Upitat će: ‘Gospodaru naš, zar ima nešto bolje od ovoga?!’ Uzvišeni će reći: ‘Podarit ću vam Svoje zadovoljstvo, pa se nikada nakon toga na vas neću rasrditi!'“(Muslim)

Uzvišenog Allaha molimo da nas učini zadovoljnim Njime kao svojim Gospodarom i da On Svevišnji bude zadovoljan nama, Svojim robovima!

 

Izvor: el-asr.com