VRSTE DOBRIH DJELA KOJA MOŽEMO ČINITI U TOKU OVIH 10 MUBAREK DANA

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, Koji iz Svoje milosti, za učinjeno dobro djelo mnogostruko nagrađuje, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu, vrle ashabe i sve one koji slijede njegov put do Sudnjeg dana.

Uvaženi šejh, Muhammed b. Salih el – Munedžid, Allah ga sačuvao, nabrojao je stotinu sedamdeset i jedno dobro djelo, za koje vjernik može steći veliku nagradu ako ih uradi tokom prvih deset dana mjeseca zul – hidže. Molim Allaha da nas pomogne u činjenju dobrih djela i da nam ne uskrati nagradu koju nam je obećao.

Vrste dobrih djela koja je uvaženi šejh nabrojao su:

 1. Klanjanje obaveznih namaza.
 2. Dobrovoljni post i post dana Arefata.
 3. Sadaka.
 4. Tehlil (izgovaranje riječi: la ilahe illallah).
 5. Tesbih (izgovaranje riječi: subhanallah).
 6. Tahmid (izgovaranje riječi: elhamdulillah).
 7. Tekbir (izgovaranje riječi: Allahu ekber).
 8. Havkala (izgovaranje riječi: la havle ve la kuvvete illa billah).
 9. Ponavljanje riječi za muezinom.
 10. Istigfar (izgovaranje riječi: estagfirullah).
 11. Dova.
 12. Salavat na Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem.
 13. Učenje Kur'ana.
 14. Tedebbur (razmišljanje i promatranje kur’anskih riječi, kako bismo ih shvatili i razumjeli njihovo značenje).
 15. Hifz (memorisanje, pamćenje) Kur'ana.
 16. Proučavanje Kur'ana.
 17. Čitanje tefsira.
 18. Podučavanje Kur'anu, posebno podučavanje djece suri el – Fatiha.
 19. Tevba (pokajanje).
 20. Dobročinstvo prema roditeljima.
 21. Održavanje rodbinskih veza.
 22. Posjećivanje prijatelja svojih roditelja.
 23. Lijep doček gosta.
 24. Lijep ispraćaj gosta.
 25. Lijep odnos prema komšijama.
 26. Nazivanje selama.
 27. Hranjenje siromaha.
 28. Lijep govor.
 29. Noćni namaz.
 30. Klanjanje sunenu revatib (sunneti koji prate farz namaze, a ima ih 12 rekata: dva rekata sabah namaza, 4 rekata prije podne namaza i 2 poslije, 2 rekata akšam namaza, i 2 rekata poslije jacije namaza).
 31. Klanjanje duha namaza (dobrovoljnog namaza u periodu od izlaska sunca do pred podne namaz).
 32. Jutarnji i večernji zikr.
 33. Zikrovi u različitim situacijama i stanjima.
 34. Spavanje pod abdestom.
 35. Kupanje petkom (na danu džume).
 36. Korištenje parfema i mirisa.
 37. Odlazak u džamiju ranije.
 38. Približavanje imamu (tj. obavljanje namaza u prvom saffu).
 39. Poravnjavanje saffova tokom namaza.
 40. Popunjavanje saffova.
 41. Biti vedrog i nasmijanog lica.
 42. Razmišljanje o Allahovim znakovima u kosmosu.
 43. Strpljivost na uznemiravanju drugog muslimana.
 44. Lijep odnos prema muslimanima.
 45. Blagost i smirenost.
 46. Nasmijati se bratu muslimanu prilikom susreta.
 47. Savladavanje srdžbe.
 48. Ispunjavanje obećanja.
 49. Klanjanje dva rekata prilikom pokajanja.
 50. Klanjanje dva rekata nakon abdesta.
 51. Savjetovanje drugih ljudi.
 52. Podučavanje ljudi.
 53. Naređivanje dobra.
 54. Odvraćanje od zla.
 55. Pomoć osobi kojoj je učinjena nepravda.
 56. Obaranje pogleda.
 57. Posjećivanje braće u ime Allaha.
 58. Klanjanje dženaze namaza.
 59. Posjećivanje vjernika koji su iskušani gubitkom nekog  od članova porodice i činjenje dove za oprost umrlom.
 60. Posjećivanje bolesnika.
 61. Odazivanje na poziv.
 62. Suosjećanje sa drugima u vremenima tuge.
 63. Iščekivanje namaza u džamiji.
 64. Prisustvovanje halkama šerijatskog znanja u mesdžidima.
 65. Poštivanje uleme (islamskih učenjaka).
 66. Odgovaranje na zablude.
 67. Širenje i oživljavanje sunneta.
 68. Udjeljivanje poklona.
 69. Rukovanje sa muslimanom želeći time Allahovo lice.
 70. Poštivanje starijih.
 71. Vraćanje duga.
 72. Posuđivanje novca onome ko je u potrebi.
 73. Produžavanje roka dužniku koji nije u mogućnosti da vrati dug u predviđenom roku.
 74. Opraštanje duga dužniku potpuno ili djelimično.
 75. Otplaćivanje dugova prezaduženima ili plaćanje računa siromašnima.
 76. Zalaganje za dobro drugih ljudi.
 77. Vraćanje kupljene robe prije nego se plati prodavcu u slučaju da se predomisli.
 78. Uklanjanje svega onoga što smeta ljudima na putu.
 79. Biti tolerantan prilikom kupoprodaje.
 80. Skrivanje tuđih mahana.
 81. Briga o jetimima.
 82. Pomaganje udovica.
 83. Izgradnja džamija.
 84. Upućivanje na dobro.
 85. Štampanje knjiga.
 86. Prenošenje znanja putem društvenih mreža.
 87. Uzimanje pouke.
 88. Poklanjanje ovce siromasima da bi mogao da zakolje kurban.
 89. Stupanje u brak ili pomoći drugima da se ožene.
 90. Pomagati siromašne da stupe u brak.
 91. Izmirivanje zavađenih.
 92. Druženje sa dobrim ljudima.
 93. Uvakufljenje imovine.
 94. Obavljanje hadždža.
 95. Ljubav u ime Allaha.
 96. Opraštanje.
 97. Podučavanje drugih nekom zanatu.
 98. Unošenje radosti u srca ljudi.
 99. Udjeljivanje hrane.
 100. Blag odnos prema jetimima.
 101. Biti često pod abdestom.
 102. Briga o ćerkama i sestrama.
 103. Trošenje imetka na suprugu i djecu.
 104. Pokornost žene svome mužu.
 105. Briga žene o svom domćinstvu.
 106. Čišćenje džamija.
 107. Napajanje žednog.
 108. Zahvalnost na dobročinstvo.
 109. Nagrada dobročinitelja i upućivanje dove za njega.
 110. Plakanje iz strahopoštovanja prema Allahu.
 111. Dova Allaha da nam olakša izgovaranje šehadeta na samrti.
 112. Jesti u društvu ili sa ukućanima, a ne posebno.
 113. Nošenje bijele odjeće.
 114. Farbanje sijede kose.
 115. Sadnja biljaka i voćki sa nijjetom koristi drugima. 
 116. Izmirivanje potreba muslimana.
 117. Traženje oprosta za sve muslimane i muslimanke.
 118. Čuvanje čednosti svoje hanume.
 119. Učenje rukje neuzimajući nadoknadu.
 120. Gasuljenje ili kupanje umrlih i njihovo opremanje za ukop želeći time samo Allahovu nagradu.
 121. Požurivanje sa iftarom.
 122. Okašnjavanje sa sehurom.
 123. Čestitranje muslimanu na nekoj dobijenoj blagodati.
 124. Pisanje oporuke.
 125. Kupiti odjeću onima koji su u potrebi.
 126. Davanje prednosti desnoj strani prilikom oblačenja.
 127. Izuvanje i svlačenje odjeće počevši s lijeve strane.
 128. Pijenje vode sjedeći.
 129. Podsjećanje čovjeka koji je na samrti da izgovori šehadet.
 130. Započinjanje svakog posla bismilom.
 131. Čišćenje zuba misvakom.
 132. Vraćanje duga na vrijeme.
 133. Klanjanje istihare namaza prije donošenja odluke.
 134. Činjenje sedžde zahvalnosti na dobijenim blagodatima.
 135. Pomaganje ukućanima u domaćinstvu.
 136. Odlazak u džamiju pješice.
 137. Obavljanje namaza okrenutim prema sutri (pregrada koja se postavlja ispred klanjača).
 138. Uljepšavanje glasa tokom učenja Kur'ana.
 139. Traženje dozvole za ulazak prilikom posjeta.
 140. Suzdržavanje prilikom zijevanja ili stavljanje ruke na usta.
 141. Najesti stoku namijenjenu za kurban.
 142. Sjedenje u džamiji nakon sabah namaza sve do izlaska sunca.
 143. Slanje kurbana u Meku za one koji nisu hadžije.
 144. Naređivanje članovima porodice da obavljaju namaz.
 145. Klanjanje dva rekata prilikom ulaska i izlaska iz kuće.
 146. Upotpunjavanje abdesta tako što će se oprati svi dijelovi tijela u potpunosti.
 147. Činjenje dove za onoga ko kihne pa zahvali Allahu.
 148. Upućivanje potrebnoga onome što će mu pomoći da završi ili postigne svoju potrebu.
 149. Izgovaranje riječi (Subhanel melikil kuddus), tri puta nakon vitra.
 150. Lijepo ophođenje prema onome ko se prema tebi odnosi loše.
 151. Ugošćavanje prolaznika.
 152. Provetravanje džamije i briga o njenom lijepom mirisu.
 153. Brinuti se o porodici onih koji su otišli na haždž, kao i o porodici zatvorenika.
 154. Podjela mushafa i prijevoda Kur'ana u džamijama.
 155. Emitovanje islamskih predavanja putem televizije i radija.
 156. Držanje predavanja i seminara.
 157. Klanjanje Bajram namaza.
 158. Posuđivanje odjeće, nakita, posuda, uređaja i ostalih korisnih stvari onome ko je u potrebi za time.
 159. Osnivanje humanitarnih organizacija.
 160. Pomoći drugoga da obavi hadž.
 161. Stipendiranje učenika i studenata.
 162. Priprema knjiga i programa za djecu.
 163. Širenje znanja.
 164. Odbrana časti muslimana.
 165. Slušanje Kur'ana.
 166. Podsticanje na sticanje znanja i činjenje dobra, bilo riječju ili nagradama.
 167. Ljubazan odnos prema djeci.
 168. Podsjećanje na činjenje dobra u svakoj prilici.
 169. Čuvanje emaneta i njihovo izvršavanje.
 170. Liječenje bolesnika bez traženja naknade.
 171. Milostiv odnos prema stoci i pticama.

Hvala Allahu gospodaru svih svjetova.

Prijevod:

Prof. Ferid Aljović

Rijad, 22.07.2020.