VRIJEDNOST SADAKE

Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ‘’Kada žena udijeli od hrane iz kuće svoga muža kao sadaku a pritom ne rasipa, dobiće nagradu za to što je udijelila, njen muž ima nagradu zato što je zaradio taj imetak, a i sluga (čuvar) isto tako, i niko od njih neće ništa umanjiti nagradu drugome’’[1].             

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

  • Dozvoljeno je da žena udjeljuje iz imetka svog supruga uz njegovu dozvolu, a da pritom ne pretjeruje.
  • Allahova blagodat je, da će svako ko bude učestvovao u nekom dobrom djelu, dobiti nagradu.
  • Žena ima nagradu zato što je udijelila, a muž ima nagradu za ono što je zaradio, dok sluga ima nagradu zato što je odnio sadaku onima kojima je potrebna.

[1] Buhari (2/112), br. 1425, i Muslim (3/90), br. 1024.