Vrijednost i odlike časnog Kur'ana

Neka je hvala Allahu. Neka je Allahov blagoslov i mir na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe (drugove Poslanika). Kur'an je Allahov govor. Nad ostalim govorima on se odlikuje kao što se Uzvišeni Allah, odlikuje nad stvorenjima. Učenje Kur'ana najbolje je djelo koje čovjek može upražnjavati svojim jezikom.

Neke vrijednosti čitanja, učenja i podučavanja Kur'anu

Podučavanje Kur'anu; Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je rekao: “Najbolji od vas jeste onaj ko nauči Kur'an i druge poučava Kur'anu”. (El – Buhari)

Čitanje Kur'ana: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, jednom prilikom je rekao: “Ko pročita jedno slovo iz Allahove Knjige imaće za to dobro djelo, a to dobro djelo se udesetorostručava”. (Et – Tirmizi)

Ibn Redžeb veli: Uvećavanje sevapa deset puta je vezano za bilo koje dobro djelo, na što ukazuje ajet: ”Ko uradi dobro djelo, računa mu se kao da je deset takvih uradio. A što se tiče uvećavanja sevapa za više od deset puta, ono je vezano samo za one kojima to Uzvišeni Allah bude želio uvećati. Nagrada za iskreno čitanje Kur'ana umnogostručava se ukoliko čovjek čita prisebno, sa razmišljanjem i razumijevanjem; ako tako čita, za svako pročitano slovo ima deset sevaba (dobrih dela), pa čak sedam stotina puta više.

Učenje, pamćenje i vješto čitanje Kur'ana: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao je: “Onaj ko vješto čita Kur'an biće u društvu časnih čestitih pisara, a ko ga redovno čita, ali sa poteškoćom imaće dvostruku nagradu”. (El – Buhari i Muslim)

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem, također kaže: “Učaču Kur'ana biće rečeno: ‘Uči i penji se; uči lijepo i pravilno, kao što si na dunjaluku učio, jer zaista je tvoje mjesto u Džennetu kod posljednjeg ajeta kojeg proučiš”. (Et – Tirmizi) Komentirajući ovaj hadis, imam Hattabi zapisao je: “U predanjima stoji da broj kur'anskih ajeta odgovara broju dženetskih stepeni. Učaču Kur'ana biće rečeno: ‘Penji se za onoliko stepeni koliko si proučio ajeta.’ Ko tada prouči cijeli Kur'an, popeće se na najviši stepen u Džennetu; ko prouči dio Kur'ana, njegov će stupanj, a otuda i veličina nagrade, biti tamo gdje završi svoje učenje.

Poučavanje djece Kur'anu: Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao je: “Ko bude učio Kur'an, poučavao njemu i radio prema njemu, na Sudnjem danu će njegovim roditeljima na glavu biti stvaljena kruna od svjetlosti koja će sijati kao sunce, i biće obučeni u dvije haljine u koje ljudi na ovom svijetu nebi mogli gledati. Oni će upitati: ‘Zbog čega smo obučeni u ovo?’ Biće im odgovoreno: ‘Zbog toga što je vaše dijete prihvatilo Kur'an’.” (El – Hakim)

Zauzimanje Kur'ana na ahiretu: Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, podsticao je ummet govoreći: “Čitajte Kur'an, uistinu će on na Sudnjem danu da se zauzima za one koji su ga čitali”. (Muslim) A u jednom drugom hadisu stoji: “Post i Kur'an će se zauzimati za čovjeka na Sudnjem danu…” (Ahmed i El – Hakim)

Okupljanje radi čitanja Kur'ana i njegovog proučavanja: Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao je: “Kada god se ljudi okupe u džamiji radi učenja Kur'ana i njegovog međusobnog proučavanja na njih se spusti smiraj, obavije ih milost i okruže meleki, a Allah ih spomene kod onih koji su Mu bliski”. (Muslim)