VJERA JE SAVJET

Prenosi se od Temima Ed-Darija, radijallahu anhu, da je
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Vjera je savjet.
Pa su upitali: Kome? Pa je odgovorio: Allahu, Njegovoj knjizi, Poslaniku,
vođama vjernika i ostalim muslimanima”
[1].  

Propisi
koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

 • Savjet
  (nasihat) Allahu jeste da iskreno vjerujemo u Njega, da Mu se pokoravamo, da se
  klonimo griješenja prema Njemu i da priznamo Njegove blagodati prema nama.

 • Savjet
  Njegovoj Knjizi znači da vjerujemo da je to Allahov govor, da ga stalno učimo,
  da ga pamtimo, da ga razumijemo i da radimo po njemu.

 • Nasihat
  Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem jeste da vjerujemo u sve što
  nam je došlo od njega i da mu se pokoravamo u njegovim naredbama i zabranama.

 • Savjet
  vođama vjernika znači da ih pomažemo na istini, da im se pokoravamo u tome, da
  im naređujemo istinu a zabranjujemo nepravdu.

 • Savjet
  ostalim muslimanima jeste da ih podučavamo vjeri i svemu što im koristi u
  životu, da ih savjetujemo i želimo im dobro.

 • Jedan
  od najvećih vidova savjetovanja među muslimanima jeste da posavjetujemo brata
  muslimana onda kada nam zatraži savjet.

 • Od
  edeba savjetovanja jeste da čovjek posavjetuje svog brata
  muslimana u tajnosti na lijep i mudar način.

 • Savjetovanje
  je isto tako i naređivanje na dobro i odvraćanje od zla, zbog kojeg je ovaj ummet
  nazvan najboljim ummetom.


[1] Hadis bilježi imam Muslim.