VJERA JE SAVJET

Prenosi se od Temima Ed-Darija, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Vjera je savjet. Pa su upitali: Kome? Pa je odgovorio: Allahu, Njegovoj knjizi, Poslaniku, vođama vjernika i ostalim muslimanima”[1].  

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

  • Savjet (nasihat) Allahu jeste da iskreno vjerujemo u Njega, da Mu se pokoravamo, da se klonimo griješenja prema Njemu i da priznamo Njegove blagodati prema nama.
  • Savjet Njegovoj Knjizi znači da vjerujemo da je to Allahov govor, da ga stalno učimo, da ga pamtimo, da ga razumijemo i da radimo po njemu.
  • Nasihat Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem jeste da vjerujemo u sve što nam je došlo od njega i da mu se pokoravamo u njegovim naredbama i zabranama.
  • Savjet vođama vjernika znači da ih pomažemo na istini, da im se pokoravamo u tome, da im naređujemo istinu a zabranjujemo nepravdu.
  • Savjet ostalim muslimanima jeste da ih podučavamo vjeri i svemu što im koristi u životu, da ih savjetujemo i želimo im dobro.
  • Jedan od najvećih vidova savjetovanja među muslimanima jeste da posavjetujemo brata muslimana onda kada nam zatraži savjet.
  • Od edeba savjetovanja jeste da čovjek posavjetuje svog brata muslimana u tajnosti na lijep i mudar način.
  • Savjetovanje je isto tako i naređivanje na dobro i odvraćanje od zla, zbog kojeg je ovaj ummet nazvan najboljim ummetom.

[1] Hadis bilježi imam Muslim.