Veza između lijepog ahlaka i ispravnog vjerovanja

Ebu Umame, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Garantujem kuću u Džennetu onome ko se ostavi rasprave pa makar bio u pravu; garantujem kuću usred Dženneta onome ko se prođe laži pa makar i u šali; garantujem kuću u vrhu Dženneta onome čiji ahlak bude lijep!” (Ebu Davud, hadis je sahih) Aiša, radijallahu anha, rekla je: “Čula sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: ‘Vjernici će lijepim ahlakom dostizati nagrade onih koji obavljaju dobrovoljne namaze i dobrovoljni post!’” (Ebu Davud, hadis je sahih) Od Ebu Derda’, radijallahu anhu, bilježi se: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: ‘Na tasove Vage neće se staviti ništa teže od lijepog ahlaka!’” (Tirmizi, hadis je sahih)

U današnjem vremenu brojni dokazi potvrđuju činjenicu da većina muslimana nije shvatila islam i islamsko vjerovanje na potpuno ispravan način. Pojedini ljudi uvode novotarije za koje nema nikakve podloge u islamu, slijedeći svoje strasti i prohtjeve. Služeći se novotarijama i vješanjem određenih talismana i hamajlija,odlazeći na ”svetilišta” i tražeći pomoć, izlječenje i opskrbu od onih u kaburima, uvjereni da će biti zaštićeni od nedaća, (ne)svjesno čine širk (pripisuju sudruga) Allahu odvodeći tako sebe u propast i na stranputicu. S druge strane, postoje ljudi koji svojim izgledom slijede Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i ispravne prethodnike, ali je njihovo ponašanje na najnižem stepenu i za svaku osudu, što potvrđuju svojim nebuloznim izjavama tipa: “Ja nemam lijep ahlak, ali zato imam ispravnu akidu”. Nažalost, osim ovakvih, postoje i ljudi koji idu u još veću krajnost izjavljujući: “Moje je srce čisto i to je najvažnije”. Kako može biti čisto srce čovjeka koji se ne odaziva Allahovim naredbama, niti se kloni Njegovih zabrana:ne obavlja namaz, ne posti mjesec ramazan, ne daje zekat, ne slijedi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, izgledom i djelima, niti se kloni laži, ogovaranja, potvaranja, bluda i ostalih zabranjenih stvari?! Isto tako, vidjet ćemo čovjeka koji u džamiji redovno klanja, a koji se na izlazu, u džamijskom dvorištu, krivo zaklinje zbog najobičnije stvari ili vara i zakida u kupoprodaji i koristi se svim spletkama kako bi ostvario neznatnu dobit: hrani se kamatom i živi spokojno, smirenog srca, čiste savjesti i bez imalo stida, niti se popravlja niti samoobračunava zbog svih tih grijeha. Svi ovi primjeri dokaz su neispravnog i nepotpunog razumijevanja islama. Vjera islam je savršena i potpuna, obuhvata sve segmente čovjekovog života: njegov fizički izgled, zatim njegova osjećanja, razum i njegovu dušu. Islam obuhvata čovjekov i dunjaluk i ahiret, i u čovjekovom bistvovanju na dunjaluku ne postoji ništa što nije u uskoj vezi sa ispravnim vjerovanjem. Veza između vjerovanja i ponašanja veoma je jaka i izražena u islamskom načinu življenja. Ispravno vjerovanje obavezuje čovjeka da se ukrasi lijepim ponašanjem, i da se kloni ružnog, nemoralnog ponašanja. Zbog svega toga lijep ahlak je usko povezan sa tri imanska rukna: vjerovanjem u Allaha, vjerovanjem u poslanike i vjerovanjem u Sudnji dan.

Ahlak i vjerovanje u Allaha

Musliman koji se ukrasi lijepim ponašanjem, a ostavi ružno, ubijeđen je i vjeruje da se time odazvao Allahovoj naredbi. Na ovaj način lijepi ahlak postaje nezaobilazni dio vjerovanja u Allaha koji se ogleda u izvršavanju Allahovih naredbi i ostavljanju zabrana. Kaže Uzvišeni Allah: “Reci: ‘Dođite da vam kažem šta vam Gospodar vaš propisuje; da Mu ništa ne pridružujete, da roditeljima dobro činite, da djecu svoju, zbog neimaštine, ne ubijate – Mi i vas i njih hranimo – ne približujte se nevaljalštinama, bile javne ili tajne…i da se imetku siročeta ne približavate, osim na najljepši način, sve dok punoljetno ne postane, i da krivo na litru i na kantaru ne mjerite Mi nikoga preko njegove mogućnosti ne zadužujemo – i kad govorite, da krivo ne govorite, pa makar se ticalo i srodnika, i da obaveze prema Allahu ne kršite eto, to vam On naređuje da biste to na umu imali.” (Prijevod značenja El-En’am, 151-152)Allah obavezuje čovjeka da se ukrasi lijepim ponašanjem, pa kaže u ajetu: “Ti sa svakim – lijepo! i traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni!” (Prijevod značenja El-E'araf, 199) Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Iman se sastoji iz sedamdeset i nekoliko dijelova. Njegov najveći dio su riječi ‘la ilahe illallah’ (nema boga osim Allaha), a najmanji otklanjanje prepreke s puta, a i stid je dio imana.” (Muslim)

Ahlak i vjerovanje u Poslanika

Vjerovanje u Muhammedovo, sallallahu alejhi ve sellem, poslanstvo i njegovo slijeđenje u uskoj je vezi sa lijepim ponašanjem. Uistinu musliman kojeg krasi lijepo ponašanje to čini iz ubjeđenja u istinitost Poslanikove, sallallahi alejhi ve sellem, poslanice, slijedi ga i povodi se za njegovom praksom. Kaže Uzvišeni Allah: “Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!’ – a Allah prašta i samilostan je.“ (Prijevod značenja Ali Imran, 31) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je najljepšeg ahlaka, a njegov ahlak, kako kaže Aiša, bio je Kur'an. (Ahmed, hadis je sahih, vidjeti: Sahihu Džami’, od Albanija, br. hadisa 4811) Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: ”Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikada nikoga nije udario, ni ženu ni slugu, osim u borbi na Allahovom putu. Nikada se nije svetio kada bi mu neko nešto naudio, osim ako bi se skrnavile Allahove svetinje. Tada bi radi Allaha kažnjavao.” (Muslim) Abdullah b. Haris b. Džuz’, radijallahu anhu, kaže: “Nisam vidio čovjeka da je bio više nasmijan od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem!” (Tirmizi, hadis sahih, vidjeti: Sahihu ve daifu Tirmizi, od Albanija, br. hadisa 4641) Enes b. Malik, radijallahu anhu, kaže: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je najšaljivija osoba u društvu sa djecom!” (Imam Et-Taberani: ‘Mu'udžem el-Evset’, 6/263, i ‘Mu'udžem el-Sagir’, br.2/112)Džerir b. Abdullah, radijallahu anhu,kaže: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije mi čuo glasa pred svojom kućom a da me nije uveo u kuću, i od kada sam primio islam nikada se nije sreo samnom a da nije bio nasmijan!” (Imam Buhari, br.2871) Otuda svaki vjernik, slijedeći svoga uzora Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, trudit će se da uljepša svoj ahlak i sprovodit će u praksu ono što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, radio i naredio da se čini, a klonit će se svega onoga što je zabranio. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, bilježi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,  rekao: “Sin Ademov neće raditi bolje djelo od klanjanja namaza, čišćenja duše i lijepog ahlaka!” (Imam Buhari, Tarihul-Kebir, hadis je sahih, vidjeti: Sahihu Džami’, od Albanija, br. hadisa 5645) Od Ebu Zerra, radijallahu anhu, prenosi se da mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “O Ebu Zerre, boj se Allaha gdje god da si; nakon lošeg djela učini jedno dobro djelo, čime ćeš ga izbrisati (loše djelo). Prema ljudima se lijepoophodi!” (Tirmizi, hadis je hasen, vidjeti: Sahihu Džami’, od Albanija, br. hadisa 97)

Ahlak i  vjerovanje u Sudnji dan

Vjerovanje u Sudnji dan i kaznu ili nagradu u tom Danu u uskoj je vezi sa lijepim ponašanjem. Vjernik lijepog ahlaka ubijeđen je i vjeruje da će biti nagrađen zbog toga i da je lijep ahlak put u Džennet. Prenosi Ibn Mes'ud, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Držite se iskrenosti, jer iskrenost vodi dobročinstvu, a dobročinstvo vodi u Džennet, a čovjek neće prestati biti iskren i držati se istine sve dok ne bude upisan kod Allaha kao iskren…“ (Buharija, 7188, Muslim, 2668) Također, lijep ahlak je razlog blizine Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Od Džabira, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:  ”Najdraži od vas i najbliži meni na Sudnjem danu bit će onaj koji je najljepšeg ponašanja…“ (Tirmizi, hadis je hasen, vidjeti: Sahihu Džami’, od Albanija, br. hadisa 2201) Vjernik je daleko od ružnog, prostačkog i nemoralnog ponašanja jer takvo ponašanje je razlog kažnjavanja na Sudnjem danu i ulaska u Vatru. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “…I čuvajte se laži, jer laž vodi u griješenje, a griješenje vodi u Vatru, a čovjek neće prestati lagati i držati se laži sve dok ne bude kod Allaha upisan kao lažov.“ (Buharija, 7188, Muslim, 2668) Također ružno ponašanje je razlog udaljenosti od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na Sudnjem danu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “…Najomraženiji od vas i najudaljeniji od mene biće oni koji mnogo pričaju i galame u prazno, i oni koji se ohole i uzdižu!“ (Tirmizi, hadis je hasen, vidjeti: Sahihu Džami’, od Albanija, br. hadisa 2201)U mnogim kur’anskim ajetima gdje se govori o imanu, Allah se obraća vjernicima podstičući ih na lijepo ponašanje i zabranjujući im ružno. Jedna od osobina vjernika, kao i njihovog lijepog ponašanja, jete činjenje dobrih djela s ciljem postizanja Allahovog zadovoljstva, i klonjenje nevaljalština i ružnih stvari kako bi izbjegli Allahovu srdžbu. Allah podučava Svoje robove šta je lijepo, a šta ružno činiti: “O vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok ukućane ne pozdravite; to vam je bolje, poučite se!”(prijevod značenja En-Nur, 27)“O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima! O, kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima! A oni koji se na pokaju – sami sebi čine nepravdu (prijevod značenja El-Hudžurat, 11)“O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni!” (prijevod značenja Et-Tevbe, 119). Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti, ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka počasti komšiju, ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka ugosti gosta!“ (Buhari) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Niko od vas neće biti pravi vjernik dok ne bude želio svome bratu ono što želi i samome sebi.” (Buhari i Muslim) Ebu Umame, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Garantujem kuću u Džennetu onome ko se ostavi rasprave pa makar bio u pravu; garantujem kuću usred Dženneta onome ko se prođe laži pa makar i u šali; garantujem kuću u vrhu Dženneta onome čiji ahlak bude lijep!” (Ebu Davud, hadis je sahih, vidjeti: Sahihu Džami’, od Albanija, br. hadisa 1464) Aiša, radijallahu anha, rekla je: “Čula sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: ‘Vjernici će lijepim ahlakom dostizati nagrade onih koji obavljaju dobrovoljne namaze i dobrovoljni post!’” (Ebu Davud, hadis je sahih, vidjeti: Sahihu Džami’, od Albanija, br. hadisa1932) Od Ebu Derda’, radijallahu anhu, bilježi se: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: Na tasove Vage neće se staviti ništa teže od lijepog ahlaka!’” (Tirmizi, hadis je sahih, vidjeti: Sahihu Džami’, od Albanija, br. hadisa 5726) U svim ovim dokazima vidjeli smo postojanje neraskidive veze između ispravne akide i lijepog ahlaka. Shodno tome, neophodan uvjet ispravnog imana u Allaha, Njegovog Poslanika i Sudnji dan jeste ukrašavanje lijepim islamskim ponašanjem. Molimo Allaha da uljepša naše ponašanje kao što je uljepšao naš izgled.

Izvor: el-asr.com