Trideseti hadis: Poboljšavanje glasa i njegovo uljepšavanje pri učenju Kur'ana koliko je moguće

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: Allah ništa ne sluša kao što sluša Vjerovjesnika koji melodično uči Kur'an.“ (Muttefekun ‘alejhi).

Prenosi se, takođe, od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Nije od nas ko Kur'an ne uči melodično. (El-Buhari)

A prenosi se od El-Bera ibn ‘Aziba, radijallahu anhu, da je rekao: „Rekao je Allahov Polanik, sallallahu alejhi ve sellem: Uljepšavajte Kur'an svojim glasovima. (Ahmed, Ebu Davud, Ibn Madže, Ed-Darimi, a El-Albani ga je ocijenio ispravnim).

Pojašnjenje: ‘Nije od nas’, znači:  ne radi po našoj tradiciji i našem načinu.

Koristi hadisa:

Prva korist: Rekli su učenjaci da je pohvalno uljepšati i ukrasiti glas prilikom učenja Kur'ana, učiti ga ispravno (po tertilu). Ovo je jedan od sunneta Poslanika sallahu alejhi ve sellem, ashaba, tabiina, kao što je potvrđeno u sahihu kod Buharije i Muslima

Druga korist: Od najuzvišenijih blagodati uljepšavanja glasa tokom učenja Kur'ana jeste što Uzvišeni Gospodar sluša učača Kur'ana dok ga uči, kao što je došlo u hadisu: „Allah ništa ne sluša kao što sluša Vjerovjesnika koji melodično uči Kur'an. Hadis je muttefekun alejh.

Treća korist: Prisustvo meleka i njihovo slušanje učenja Kur'ana.

Peta korist: Rekao je Maverdi rahmetullahi alejhi u svom djelu „El-Havij“: „Učenje Kur’ana po definisanim, utvrđenim melodijama je zabranjeno ukoliko se takvim učenjem ne poštuju svojstva harfova, ako se dodaju ili oduzimaju hareketi, nepropisno krate ili dodaju dužine, razvlačenje učenja, razvlačenjem sakrije glas čime se promeni značenje. Onaj koji ovako uči je griješan, kao i oni koji ga slušaju. A ukoliko učenjem sa melodijom ne izlazi iz okvira tedžvidskih pravila, takvo učenje je mubah, jer je to dodatak uljepšavanja tona.

Četvrta korist: Najpoznatiji naši učenjaci iz oblasti kiraeta terminološki su razvrstali učenje Poslanika sallahu alejhi ve sellem u tri stepena: tahkik, tedvir i tertil. Ova podjela je prihvaćena i prenijeta usmeno, sa koljena na koljeno

Peta korist: Rekao je Maverdi rahmetullahi alejhi u svom djelu „El-Havij“: „Učenje Kur’ana po definisanim, utvrđenim melodijama je zabranjeno ukoliko se takvim učenjem ne poštuju svojstva harfova, ako se dodaju ili oduzimaju hareketi, nepropisno krate ili dodaju dužine, razvlačenje učenja, razvlačenjem sakrije glas čime se promeni značenje. Onaj koji ovako uči je griješan, kao i oni koji ga slušaju. A ukoliko učenjem sa melodijom ne izlazi iz okvira tedžvidskih pravila, takvo učenje je mubah, jer je to dodatak uljepšavanja tona.

Rekao je Muhamed ibn Husejn El-Adžurij: „Prezirem učenje Kur’ana pjevačkim glasovima. Većina učenjaka ga je prezirala, kao što su Jezid ibn Harun, Esmeij, Ahmed ibn Hanbel, Ebu Abdul Kasim ibn Selam, Sufjan ibn Unejna, i drugi. Naređivali su učaču skrušeno učenje, tužno, koje podstiče na suze i bogobojaznost srca.