Trideset i šesti hadis: Vrijednost sure El-Kehf

Prenosi Ebud-Derda, radijallahu anhu, od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „Ko napamet nauči deset ajeta s početka sure El-Kehf biće sačuvan iskušenja Ed-Dedždžala.“ A u drugoj predaji stoji: „S kraja sure El-Kehf.“

A od En-Nevvasa ibn Sem'ana El-Kilabija, radijalalhu anhu,u jednom dugom hadisu se prenosi da je rekao: „Spomenuo je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Ed-Dedždžala, pa je rekao: „Ko ga od vas vidi nek mu uči početak sure El-Kehf.“ (Ibn Madže, a El-Albani ga je ocijenio vjerodostojnim).

A od Ebu Se'ida El-Hudrija, radijallahu anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko petkom prouči suru El-kehf osvijetliće mu svjetlo ono što je između dva petka.“ (El-Bejheki, a El-Albani ga je ocijenio dobrim, kao i naš šejh Abdullah Es-Sa'd).

Pojašnjenje:

Učenje sure El-Kehf počinje od ezana za sabah namaz (od zore) do ezana za akšam namaz (do zalaska sunca), a to se smatra danom kod muslimana. Jedan dio učenjaka dozvoljava učenje ove sure od početka akšama uoči dana džume, i može se reći da ima širine u ovom pitanju.

U ovom poglavlju se nalaze vrijednosti sure El-Kehf i učenja napamet njenih ajeta. Ona je Mekanska sura, a broj njenih ajeta je stotinu deset.

U njoj su spomenute četiri priče: priča o stanovnicima pećine, vlasnicima dvije bašče, Musa i Hidru, alejhimasselam, i priča o Zulkarnejnu. Sve ove priče povezuje zajednička tema, a to je iskušenje (fitna) u životu na ovome svijetu.

Prva priča: Priča o stanovnicima pećine. To je priča o iskušenju u vjeri. Zaštita od takvog iskušenja je u bježanju ka Allahu Uzvišenom, napuštanje sljedbenika zablude, traganje za dobrim, bogobojaznim društvom i spominjanje ahiretskih užitaka, kao što su uradili stanovnici pećine.

Druga priča: Priča o vlasnicima dvaju bašta. To je priča o iskušenja imetka. Zaštita od tog iskušenja jeste spoznaja da je čovjek slab i siromašan u odnosu na Allaha Uzvišenog, makar posjedovao određeni imetak i visok položaj. Allah je Bogat, Onaj Koji opskrbljuje, Koji daje i uskraćuje. Dunjalučke blagodati, ma kolike da su, one su prolazne, a ahiretska dobra neće proći i neće nestati.

Treća priča: Priča o Allahovom vjerovjesniku Musa alejhisselam i Hidru alejhisselam. To je priča o iskušenju znanja. Zaštita od ove fitne jeste spoznaja da iznad svakog učenog ima još učeniji.

Četvrta priča: Priča o Zulkarnejnu. To je priča o iskušenju vlasti. Zaštita od ovog iskušenja jeste iskrenost u tajnim i javnim djelima, pridržavanje za Allahov šerijat, promovisanje tevhida, odbacivanje širka i otklanjanje nepravde.

Ove fitne su teška iskušenja ljudima, a njihov glavni pokretač je prokleti šejtan, onaj koji ih uljepšava. Zbog toga je došlo u ajetu: A kad smo rekli melekima: “Poklonite se Ademu!” – svi su se poklonili osim Iblisa, on je bio jedan od džina i zato se ogriješio o zapovijest Gospodara svoga. Pa zar ćete njega i porod njegov, pored Mene, kao prijatelje prihvatiti, kad su vam oni neprijatelji? Kako je šejtan loša zamjena nevjernicima!” El-Kehf, 50.

Na kraju ove sure nalazi se najveći razlog uspjeha i zaštite od ovih iskušenja. Rekao je Uzvišeni Allah: “Reci: “Ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog – jedan Bog. Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka, klanjajući se Gospodaru svome, Njemu nikoga ne pridružuje!” El-Kehf, 110.

Dakle, onaj koji želi da bude zaštićen od ovih iskušenja, mora da učvrsti svoj tevhid, da upućuje svoj ibadet samo Jedinom Allahu Koji nema druga, a Njegov Poslanik je istinski Poslanik, a ne onaj koji laže, i on je Njegov rob, a ne božanstvo.