Trideset i sedmi hadis: Vrijednost sure El-Mulk

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:“Zaista, sura koja se sastoji od trideset ajeta koja će se za čovjeka zagovarati dok mu ne bude oprošteno. To je TEBARAKELLEZI BIJEDIHIL-MULK (Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast, ElMulk.„ (Ahmed, i Ashabus-Sunen, a Et-Tirmizi kaže da je hadis dobar, a i El-Albani ga je takvim ocijenio).

A od Ibn Mes'uda, radijallahu anhu, se prenosi, da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Sura Tebareke je ona koja spriječava kaznu u kaburu.“ (El-Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Es-Sahihul-Džami’).

Pojašnjenje:

Ovo poglavlje ukazuje na vrijednost sure Mulk, vrijednost njenog učenja napamet i čitanja. Ona je Mekanska sura, a ima trideset ajeta. Naziva se još i sura Tebarek, Mani'a, Vakija, Mundžija.

Komentar:

Sura Mulk sadrži tri glavna cilja: potvrdu uzvišenosti i kudret Allaha da oživi i usmrti. Sadrži i uspostavlja dokaze jednoće Gospodara svjetova, objašnjava završetak onih koji ugone istinu u laž i bore se protiv nje.

Ova sura usmjerava pogled čovjeka ka stvaranju Zemlje, nebesa, života, smrti, ptice, opskrbe, sluha, vida, žetvi i berbi, vode,vazduha, kosmosa i sl.

Ona podstiče na razmišljanje, posmatranje sa razumijevanjem carstva nebesa i zemlje, poziva na njihovo istraživanje kako bi, neminovno, proizišao zaključak da je Allah Stvoritelj ovog svemira, On Slavljeni, Jedini Koji zaslužuje da mu se upućuje ibadet, izražavajući mu ljubav i veličanje. On nema sudruga, niti partnera, niti bilo šta što Mu je slično, Slavljeni, Uzvišeni i Sveti.

Budi uporan kada je u pitanju pamćenje napamet ove sure i njeno učenje. Potrudi se da svakog dana naučiš jedan, neće proći ni mesec dana, a ti ćeš je cijelu naučiti i tvoj hifz će biti čvrst. Ako,pak, provedeš cijelu godinu učeći je, ne smeta, ne požuruj dobro koje će ti doći biiznillah.