Trideset i prvi hadis: Pohvala čovjeka ako to zaslužuje i ako je siguran od iskušenja

Prenosi se od Ebu Musaa El-Eš'arija, radijallahu anhu, od Poslanika, sallallahu alejhi vesellem, da mu je rekao: „Da si me vidio juče dok sam slušao kako učiš. Data ti je glasna žica od glasnih žica Davudove porodice. (Muttefekun alejhi)

A u predaji kod Ibn Hibbana stoji: Rekao je Ebu Musa: „Rekao sam: Allahov Poslaniče, da sam znao gdje si još bih zbog tebe više uljlepšao.

Koristi hadisa:

Prva korist: Pohvaliti osobu kada to zasluži i kada si siguran da ga to neće uobraziti i staviti u iskušenje, kao što je to uradio Allahov Poslanik sallahu alejhi ve sellem u slučaju Ebu Musa El-Eš'arija, radijallahu anhu.

Druga korist: Ohrabrivanje i podsticanje učenika i omladine je karakteristika upute Poslanika sallahu alejhi ve sellem, i njegovih ashaba radijallahu anhum. Jedan od primjera podsticanja njegovih ashaba jeste slučaj kada je upitao Ubejja ibn Ka'aba radijallahu anhu: Ebu Munzire, znaš li koji je najveličanstveniji ajet u Kur'anu?, rekao sam: Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju. Upitao je: Ebu Munzire, znaš li koji je najveličanstveniji ajet u Kur'anu?, rekao sam: Allahu la ilahe illa Huve-l-hajju-l-kajjum…. Udario me je po prsima i rekao: Prijatno ti znanje, Ebu Munzire.

Također, jedan od primjera podsticanja je i predaja koju prenosi Ebu ‘Abid od Ibrahima da je rekao: „Učio je Alkame pred Abdullahom ibn Mes'udom radijallahu anhu, pa kao da je malo ubrzao sa učenjem, Abdullah ibn Mes'ud mu je rekao: „ Dao bih za tebe i oca i majku, uči po tertilu, zaista je takvo učenje ukras Kur'ana.“ Rekao je: „Alkame je imao jedan od najljepših glasova.“

Treća korist: Od primjera podsticanja jeste i ukazivanje na najbolje učenike, i upućivanje ljudi da se okoriste o njihovo znanje, kao što je došlo u vjerodstojnoj predaji kod Buharije, Muslima i drugih od Mesruka radijallahu anhu da je rekao: „Spomenut je Abdullah ibn Mes'ud u prisustvu Abdullaha ibn Amra radijallahu anhum pa je rekao: „Nisam prestao da volim tog čovjeka od kada sam čuo Poslanika sallahu alejhi ve sellem da je rekao: „Uzmite Kur'an od četvorice: Abdullaha ibn Mes'uda, Salima, oslobođenog roba Ebu Huzejfe, Mu'aza ibn Džebela i Ubejj ibn Ka'ba.“

Četvrta korist: Neophodno je da šejh, profesor i odgajatelj ne sputava one koji odrastaju, niti da ih demorališe hladnim govorom i srcem punim džehla i ružnog rasuđivanja, ubijajući ambicije učenika i njihove nade.

Peta  korist: Ugled profesora je povezan sa ugledom njegovih učenika. Ako bude dobro posijao, požnjeće ugled i čast. Ako bude loše posijao, požnjeće razočarenje i kajanje.