Trideset i peti hadis: Vrijednost sura El-Bekare i Alu ‘Imran

Prenosi se od Ebu Umame El-Bahilija, radijallahu anhu, da je rekao: „Čuo sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: „Učite Kur'an, jer će on na Sudnjem danu doći kao zagovornik onima koji ga budu učili. Učite Zahravejn, El-Bekare i Ali ‘Imran, jer će one na Sudnjem danu doći kao dva oblaka ili kao dva jata ptica raširenih krila koje štite onoga ko ih je učio. Učite suru El-Bekare, jer je njeno učenje bereket (blagoslov), a njeno zapostavljanje gubitak. Protiv nje El-Betale ništa ne mogu.“(Bilježe Muslim, Ahmed i drugi. Rekao je Mu'avija ibn Selam da se pod riječju „El-Betale“ misli na sihirbaze.)

Komentar:

Prvo, metodološki hadis ide od opšteg ka posebnom. Prvo, naređeno je učenje Kur’ana i ono je povezano sa šef’atom. Zatim su izdvojene „Zahravejn“, a za njih se veže odsustvo teške žege na Sudnjem danu onome ko ih bude učio, zbog njihovog zauzimanja za njega. Zatim je izdvojena Bekara, i za nju se vežu tri stvari: prvo, „njeno učenje je bereket, blagoslov“, tj. ko je bude prihvatio, kontinuirano učio, razmišljao o njenim značenjima i radio po njoj, dobiće veliku korist. Drugo, „njeno zapostavljanje je gubitak“, tj. veliko kajanje na Sudnjem danu, kao što je došlo u hadisu: „Ni za čim neće tugovati stanovnici Dženneta, osim za trenutkom koji je prošao a da nisu spominjali Allaha u njemu“. Treće, „protiv nje El-betale ništa ne mogu“, tj. ne mogu dostići njenu vrijednost, ne mogu je savladati sihirbazi, zato što je ono sa čime oni dolaze „batil“ laž, pa ne mogu biti kadri da je nadvladaju. Može se još i reći da nisu u stanju da je upropaste, naude, kao ni onog ko je bude učio, kao što kaže Uzvišeni Allah: „ali nisu mogli time nikome bez Allahove volje nauditi.“ Bekara, 102.

Drugo, riječ „ili“ koja je došla u hadisu, kako kažu učenjaci, može da znači sumnju prenosica, a može značiti i izbor u poređenju ove dvije sure. Preče je da je to to zbog podjele onih koji uče, zato što je to govor Poslanika sallahu alejhi ve sellem, a ne dvoumljenje prenosilaca, jer se ravije slažu u pogledu oblika hadisa.

Rekao je Tibij: „Može značiti kategorizaciju učača. Prvi, oni koji ih budu čitali, ali ne razumiju njihova značenja. Drugi, oni koji su spojili i njeno učenje i razumijevanje. I treći, oni koji podučavaju druge njihovom učenju i razumijevanju. Ovo je bliže ispravnom, Allah najbolje zna.

Treće, rekao je Tirmizi, rahmetullahi alejhi: „Značenje ovog hadisa kod učenjaka je da on ukazuje na nagradu učenja Kur’ana. Tako su učenjaci protumačili ovaj hadis, i slične njemu. U hadisu kojeg prenosi Nevas radijallahu anhu od Vjerovjesnika sallahu alejhi ve sellem: „Sljedbenici Kur’ana su oni koji su radili po njemu na dunjaluku“, ukazuje se da hadis sadrži i sevabe za rad po Kur’anu.

Četvrto, onaj koji nije u stanju da nauči napamet cijeli Kur’an, neka nauči suru Bekare i Ali-’Imran, zbog velike nagrade koje one donose, i mnoštva propisa koji se nalaze u njima. Kao što govore učenjaci: „U suri Bekara se nalazi hiljadu naredbu, hiljadu zabrana, hiljadu propisa i hiljadu obavijesti.“