Trideset i osmi hadis: Vrijednost sure Ihlas i Mu'avvizetejni (sura El-Felek i En-Nas)

Prenosi se od Ebu Se'ida El-Hudrija, radijallahu anhu, da je neki čovjek čuo drugog da uči KUL HUVALLAHU EHAD (Reci: On je Allah, Jedan. El-Ihlas, 1) i da je to ponavljao. Pa kad je došao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo mu je to, a sam ga je vidio malim djelom, pa mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, ona (ta sura) zaista vrijedi trećinu Kur'ana. (El-Buhari, Ebu Davud, Ahmed i drugi).

A ‘Urve prenosi od ‘Aiše, radijallahu anha, da je rekla: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi svake noći, kada bi legao u postelju, skupio dlanove i puhnuo u njih i proučio KUL HUVALLAHU EHAD (Reci: On je Allah, Jedan. El-Ihlas, 1), KUL E`UZU BI RABBILFELEK (Reci: Utječem se Gospodaru svitanja. El-Felek,1)  i KUL E`UZU BI RABBINNAS (Reci: Utječem se Gospodaru ljudi. En-Nas,1). Zatim bi rukama potrao ono što može od svog tijela. Počinjao  bi od glave, lica i prednjeg dijela tijela. Činio bi tako tri puta. (El-Buhari, Ebu Davud i drugi).

Pojašnjenje:

Ovo poglavlje tretira pitanje vrijednosti sure Ihlas, Felek i Nas.

Sura Ihlas je mekanska sura i ima četiri ajeta. Ona govori o svojstvima Allaha Uzvišenog, Svevišnjeg, Jednog i Jedinog. On je taj Koji poseduje sva savršena svojstva i osobine, Vječni, Neovisan je o Njegova stvorenja, Čist je od svake manjkavosti i nesavršenosti, ne postoji ništa što mu je ravno, nema sudruga, niti postoji iko kao On. Ova sura je došla kao dokaz protiv kršćana, koji govore da je Allah jedan od trojice, kao i protiv mušrika, koji smatraju da Allah ima potomstvo i djecu, neka je Uzvišen Allah i vrlo visoko iznad onoga što oni govore.

Nazvana je „Ihlas“ tj. iskrenost,  jer je ona prožeta Allahovim svojstvima i zato što otklanja širk od onoga ko je uči.

Riječi Poslanika sallahu alejhi ve sellem: Zaista ona vrijedi trećinu Kur'ana“ obuhvataju tri opšta značenja:

Prvo, obavijesti o tevhidu. Kur'an govori o Allahovoj jednoći u rububijetu, uluhijetu i Njegovim lijepim imenima i svojstvima, iskrenosti u obožavanju Njega Uzvišenog, negaciji širka i pridruživanju Allahu druga, supruge i djece.

Drugo, obavijesti o stvorenjima. Kur'an govori o prethodnim narodima koji su imali svoje poslanike, o uništavanju nepravednika i pomaganja sljedbenika tevhida protiv nevjernika koji su se borili protiv njih, o dženetskim užicima koje je Allah obećao bogobojaznima i o dženemskoj vatri koju je obećao nevjernicima.

Treće, propisi. Kur'an govori o šerijatskim propisima iz fikha, ibadeta, i postavio je ljudima propise po kojima trebaju da postupaju, i životni sistem njihovog dunjalučkog života.

Ovo nam objašnjava značenje riječi Poslanika sallahu alejhi ve sellem: Zaista ona vrijedi trećinu Kur'ana“, jer ona obuhvata jednoću Gospodara Uzvišenog i spominje Njegova imena i svojstva.

SURA FELEK

Medinska sura, sadrži pet ajeta.

Njena tematika se odnosi na poučavanje robova kako da traže utočište kod Allaha Jedinoga od zla Njegovih stvorenja, javnih i tajnih, od zla jutra kada se pojavi, od zla noći kada tmine prekriju, od zla sihra i sihirbaza, od zla svakog zavidnika i od svakog zla, uopšteno.

SURA NAS

Ova sura je medinska, neki kažu mekanska. Ima šest ajeta, sa surom Felek zajedno čine “Muavezetejn.

Srž ove sure čini podučavanje roba načinu traženja Allahove zaštite od zla Iblisa i njegovih pomagača od ljudskih i džinskih šejtana , koji zavode ljude, unošenjem sumnji i uljepšavanjem zablude.