Tefsir ajeta o Lutovom narodu

Tefsir sure El – A'raf od 80 do 84 ajeta

80. I Luta – kad reče narodu svome: “Zašto činite razvrat koji niko prije vas na svijetu nije činio?”

81. “Vi sa strašću prilazite muškarcima, umjesto ženama. Ta vi ste narod koji sve granice zla prelazi!”

Uzvišeni Allah kaže: “I Mi smo poslali Luta”. Ili se time misli: “I” spomeni “Luta – kad reče narodu svome”. Lut je sin Harana, a on je sin Azera – Ibrahimovog, alejhi selam, oca. On je povjerovao sa Ibrahimom, alejhi selam, i sa njim je učinio hidžru u predjele Šama.[1] Nakon toga Allah ga je poslao stanovnicima Sodome i okolnih naselja, da bi ih pozivao Allahu Uzvišenom, naređivao im dobro i odvraćao ih od zla koje su činili. Oni su činili haram i razvrat koji su oni prvi izmislili i koji prije njih nisu činili ni ljudi niti iko drugi: umjesto sa ženama, oni su intimne odnose imali sa muškarcima. Zato im je Lut, alejhi selam, rekao: “Zašto činite razvrat koji niko prije vas na svijetu nije činio? Vi sa strašću prilazite muškarcima, umjesto ženama”, tj. vi odbacujete žene i ono što je vaš Gospodar kod njih stvorio za vas. To je pretjerivanje i krajnje neznanje vaše, jer je to upotreba nečega na pogrešnom mjestu. Zato im je on u drugom ajetu rekao: “Ako već hoćete nešto činiti, eto kćeri mojih!”[2]

Tako ih je on uputio na njihove žene, ali su mu se oni pravdali govoreći da ne osjećaju potrebu za njima: “Ti znaš da nama nisu potrebne tvoje kćeri” – rekoše oni – “ti doista znaš šta hoćemo mi”[3], tj. ti znaš da mi nemamo potrebe za ženama i ti dobro znaš šta hoćemo od tvojih gostiju. I tako je njihovo stanje bilo – kao što kažu mufesiri – da su se muškarci zadovoljavali sa muškarcima, a također i žene sa ženama.

82. A odgovor naroda njegova glasio je: “Istjerajte ih iz grada vašeg, oni su ljudi – čistunci!”

Njihova reakcija naspram Luta bila je upravo to da su htjeli njega i njegove sljedbenike istjerati i odstraniti iz svoje sredine, pa je Allah Uzvišeni njega izveo živa i zdrava, a njih je, ponižene i bijedne, uništio na njihovom prostoru. Allah Uzvišeni kaže: “Oni su ljudi – čistunci!”

Katade o ovome kaže: “Oni su ih time korili za nešto što uopšte nije greška”, a Mudžahid kaže: “Bili su čisti od toga da polno opće u stražnjicu.”

83. “I Mi smo njega i porodicu njegovu spasili, osim žene njegove; ona je ostala sa onima koji su kaznu iskusili.”

84. “I na njih smo kišu spustili, pa pogledaj kako su razvratnici skončali.”

Allah Uzvišeni kaže: “I Mi smo Luta i porodicu njegovu spasili.” To znači da u njega niko nije povjerovao osim njegove porodice, kao što Allah Uzvišeni kaže: “I Mi iz njega vjernike izvedosmo – a u njemu samo jednu kuću muslimansku nađosmo.”[4] Od te porodice treba izuzeti Lutovu, alejhi selam, ženu, jer ona nije povjerovala u njega. Ona je vjerovala isto kao i njen narod i sarađivala sa njima protiv njega. Ona ih je s njima ugovorenim znacima obavještavala o tome koji bi gosti kod njega dolazili. I zato, kada je Lutu, alejhi selam, naređeno da ide sa svojom porodicom, bilo mu je zabranjeno da nju o tome obavijesti ili da je izvede odatle. Zato ovdje Uzvišeni kaže: “…osim žene njegove; ona je ostala sa onima koji su kaznu iskusili.” Izraz znači da je ona ostala, a prema nekima da je sa njima propala – što se svakako podrazumijeva. Riječi Allaha Uzvišenog: “I na njih smo kišu spustili”, pojašnjene su Njegovim riječima: “…i na njih kao kišu grumenje od pečena blata spustismo, koje je neprekidno sipalo, obilježeno od Gospodara tvoga – a ono nije daleko ni od jednog nasilnika.”[5]  Zato Uzvišeni kaže: “…pa pogledaj kako su razvratnici skončali”, tj. pogledaj, Muhammede, kako su skončali oni koji su se usudili biti neposlušni prema Allahu Uzvišenom i poricati Njegove poslanike.

Što se tiče spolnog odnosa sa ženom u stražnjicu, to je mali homoseksualizam i on je zabranjem konsenzusom islamskih učenjaka. O tome postoji više hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem.


[1] Na prvi pogled se razumije da se on njemu pridružio nakon što je on učinio hidžru u predjele Ken'ana. To se vidi iz riječi koje je Ibrahim, alejhi selam, uputio Sari kada ju je poslao tamošnjem silniku – na njegov zahtjev. Naime, on joj je rekao: Ja sam rekao silniku da si ti moja sestra, pa nemoj opovrgnuti moje riječi… Ti si moja sestra po vjeri… Jer nema na zemlji /misleći na zemlju ni jednog vjernika osim mene i tebe, a Allah opet najbolje zna. Da je Lut bio sa njima, on ne bi tako rekao, nego bi i Luta spomenuo da se nalazi na zemlji – a Allah opet najbolje zna.

[2] Sura el – Hidžr, 71 ajet.

[3] Sura Hud, 79 ajet.

[4] Sura Ez – Zarijat, 35 – 36 ajet.

[5] Sura Hud, 82 – 83. ajet.