Stanje bogobojaznih na Sudnjem danu

Oni koji su bili bogobojazni na dunjaluku, na Sudnjem danu uživat će u plodovima svoje bogobojaznosti i dobit će brojne počasti na koje se ukazuje u Kur’anu i sunnetu.

Neće se ni bojati ni tugovati na Danu najvećeg straha

Uzvišeni Allah kaže: “Zaista, za Allahove štićenike nema straha i oni ni za čim ne treba da tuguju, oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali, za njih su dobre vijesti i na ovom i na drugom svijetu – Allahove riječi niko ne može izmijeniti – to je, zaista, uspjeh veliki” (Junus, 62–64 ); “O robovi Moji, za vas danas straha neće biti, niti ćete tugovati! A onima koji su u ajete Naše vjerovali i koji su muslimani bili” (Ez-Zuhruf, 68); “A oni kojima smo još prije lijepu nagradu obećali, oni će od njega daleko biti. Huku njegovu neće čuti, i vječno će u onom što im budu duše željele uživati; neće ih brinuti najveći užas, nego će ih meleki dočekati: ‘Evo, ovo je Dan vaš koji vam je obećan!’”  (El-Enbija, 101–102)

Ove će počasti postići oni koji su na dunjaluku strahovali od Sudnjeg dana i koji su se pripremali za njega: “Mi se  Gospodara našeg bojimo, na Dan kada će lica smrknuta i namrgođena biti’” (El-Insan, 10), pa ih je Uzvišeni Allah nagradio takvim stanjem na ahiretu koje im dolikuje, i spasit će ih zla i straha toga Dana. Uzvišeni Allah kaže: “Njih će Allah strahote tog Dana sačuvati i blistavost i radost im darovati, i Džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi.” (El-Insan, 11–12)

Nema sumnje da su riječ tevhida – Allahove jednoće i postupanje u skladu sa principima tevhida – osnova za ovu sigurnost. Uzvišeni Allah kaže: “A kako bih se ja bojao onih koje s Njim izjednačujete, kada se vi ne bojite što Allahu druge ravnim smatrate, iako vam On za to nije nikakav dokaz dao? I znate li vi ko će, mi ili vi, biti siguran? Samo oni koj i vjeruju i vjerovanje svoje sa zulumom ne miješaju bit će uistinu sigurni: oni su upućeni.” (El-En’am, 81–82)

Lica će im biti bijela i osvijetljena

Uzvišeni Allah kaže: “A oni u kojih lica budu bijela bit će u Allahovoj milosti, u njoj će vječno ostati” (Alu Imran, 107); “Neka će lica tog Dana biti blistava, nasmijana, radosna.” (Abese, 38–39)

Biti će u Allahovom hladu na dan kada drugog hlada osim Allahovog neće biti

Toga Dana, kada ljudi ne budu mogli naći hlad da se sakriju od sunčeve žege, kada se ono spusti na milju od stvorenja, tog dugog i teškog dana za koji Gospodar kaže: “Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje” (El-Mearidž, 4), neki će ljudi uživati u Allahovom hladu, kada drugog ne bude bilo, a to je velika sreća i uspjeh!

O onima koji će biti u Allahovom hladu na Sudnjem danu govori se u hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojem se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Sedmericu će Allah staviti u Svoj hlad na Dan kada drugog hlada osim Njegovog neće biti: pravednog vođu, mladića koji odraste u ibadetu Allahu, čovjeka čije je srce vezano za džamiju, dvojicu koja se zavole u ime Allaha, radi Njega se sastaju i rastaju, čovjeka kojeg ugledna žena pozove na blud, a on kaže: ‘Ja se bojim Allaha’, čovjeka koji dadne sadaku, pa je sakrije tako da njegova ljevica ne zna šta je udijelila desnica, i čovjeka koji Allaha spomene u samoći, pa mu oči zasuze.” (Buhari i Muslim)

Muslim bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista će Uzvišeni Allah na Sudnjem danu reći: ‘Gdje su oni što su se voljeli u Moje ime? Danas ću ih uvesti u Svoj hlad, kada nema drugog hlada osim Moga!’” (Muslim)

Onaj koji  bude učio sure El-Bekara i Alu Imran, one će mu na Sudnjem danu  doći kao dva oblaka koji će ga braniti. Ebu Umama Bahili, radijallahu anhu, kazuje da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: “Učite Kur’an, jer će on doći kao zagovarač na Sudnjem danu. Učite dvije blistave sure – El-Bekara i Alu Imran – na Danu sudnjem one će doći poput dva oblaka, ili kao dvije sjenke, ili dvije gomile ptica koje će se zauzimati za one koji su ih učili.” (Muslim)

Oni koji su pomagali drugima

Ljude stalno prate tegobe i teškoće na ovom svijetu, a islam čuva ljudske duše i podstiče na njihovu međusobnu bliskost i pomaganje. U hadisu Ebu Hurejre navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Onome ko mu’minu, vjerniku, otkloni teškoću od dunjalučkih teškoća, Allah će njemu otkloniti teškoću od teškoća Sudnjega dana. A ko olakša onome koji je u nevolji, Allah će njemu olakšati i na dunjaluku i na ahiretu. A ko sakrije (sramotu) muslimana, Allah će sakriti (njegovu sramotu) i na dunjaluku i na ahiretu. Allah pomaže Svome robu onoliko koliko on pomaže svome bratu.” (Muslim)

Oni koji su pravedni u suđenju

Abdullah b. Amr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista će pravedni kod Allaha imati minbere od nura (svjetlosti), sa desne strane Milostivog, a obje Njegove ruke su desne, to je za one koji budu pravedni u odnosu prema svojim porodicama i onima nad kojima su nadređeni.”(Muslim)

Šehidi

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedov život, nema nijedne rane koja se zadobije na Allahovom putu – a Allah najbolje zna ko je ranjen na Njegovom putu – a da neće doći na Sudnjem danu onakva kakva je bila onoga dana kada je zadobivena: imat će boju krvi i mirisat će poput miska.“ (Bilježi Buhari i Muslim)

Oni koji su savladavali srdžbu

Ebu Davud i Tirmizi bilježe od Muaza b. Džebela da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Onoga ko savlada srdžbu, a u stanju je da je ispolji, Allah će pozvati na Sudnjem danu ispred svih stvorenja da izabere koju god huriju hoće.” (Hadis je vjerodostojan)

Uzvišeni Allah u Svojoj Knjizi hvali one koji savladavaju srdžbu: “I požurite oprostu Gospodara vašega, i Džennetu širokom kao nebesa i Zemlja – pripremljenom za bogobojazne – za one koji udjeljuju, i kada su u obilju i kada su u oskudici, koji srdžbu savlađuju i ljudima opraštaju. A Allah voli dobročinitelje.”(Alu Imran, 133–134)

Mujezini

Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, rekao je plemenitom ashabu Ubejdullahu el-Ensariju: “Vidim da voliš stoku i pustinju, pa kada si u pustinji sa svojom stokom i kada budeš učio ezan za namaz, podigni svoj glas, jer mujezinov glas neće čuti nijedan džin, ni čovjek, niti bilo šta drugo, a da neće svjedočiti na Sudnjem danu.” I rekao je Ebu Seid: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je tako rekao.” (Buhari)

Oni koji se abdeste

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, kazuje da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Zaista će moj ummet doći na Sudnjem danu svijetlih lica, ruku i nogu od tragova abdesta, pa ko je od vas u mogućnosti da poveća svoju svjetlost, neka to uradi.” (Buhari i Muslim) To znači da će ovaj ummet imati bjelinu na rukama i nogama i svjetlost od tragova abdesta, pa tako svi dijelovi koji se abdeste spadaju u to svjetlo.

Blago se svakom onom koji dođe na taj Dan sa bjelinom i svjetlošću na licu, rukama i nogama! Molim Allaha da budemo od njih, jer je to posebnost ummeta Muhammedovog, sallallahu alejhi ve sellem, i to neće imati drugi narodi, jer kaže Poslanik: “Vi ćete imati posebnu svjetlost koju neće imati nijedan drugi narod, a to je od tragova abdesta.” (Muslim)

Molim Uzvišenog Allaha da nas učini od počašćenih na Sudnjem danu i da nas spasi od straha, On je Taj koji sve može, hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova!

Izvor: el-asr.com