SESTRI MUSLIMANKI ll

Dokazi iz Kur'ana i Sunneta za pokrivanje lica

Uzvišeni Allah je naredio ženama vjernika da se pokriju, da ne otkrivaju svoje ukrase strancima, iz bojaznosti prema njima, da ne upadnu u nevaljala djela i grijehe. Kao što kaže Uzvišeni Allah: ”A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje, neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj, ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mesta žena” .
Ovo je dvanaest vrsta pred kojima žena može da se pokaže, da otkrije svoje lice i šake i slično tome, zato što su oni mahremi, a što se drugih tiče, nije joj to nikako dozvoljeno.

Dokazi iz Kur'ana:
Prvo: Riječi Uzvišenog Allaha: ”a ako od njih nešto tražite, tražite to od njih iza zastora, to je čistije za vaša i za njihova srca”.
Kaže ibn Kesir, Allah mu se smilovao: ‘Ove riječi znače: Kao što sam vam zabranio da ulazite kod njih isto tako ne gledajte u njih potpuno, a ako neko ima potrebu da uzme nešto od njih, onda nemoj da gleda u njih i neka ih pita iza zastora’.
Ševkani, Allah mu se smilovao, kaže: ”Ove riječi znače: da uzmu nešto što će sakriti jedne od drugih, a ovaj ajet je jasan i eksplicitan dokaz o zabrani putovanja ženama i otkrivanja njihovih ukrasa”.

Drugo: Riječi Uzvišenog Allaha: ”O Poslaniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati, pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i samilostan je”.
Kaže Ibn Abbas, Allah njime bio zadovoljan, o ovom ajetu: “Allah je naredio ženama vjernika, kada žele da izađu iz svojih kuća, da pokriju svoja lica preko svojih glava sa haljinom, a da ostane jedno oko otkriveno”.

Treće: Riječi Uzvišenog Allaha: ”i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje”.
Abdullah ibn Mes'ud, Allah njime bio zadovoljan, kaže da se pod ”spoljašnje” misli na odjeću.
Četvrto: Riječi Uzvišenog Allaha: ”i neka vela svoja spuste na grudi svoje”. Kaže Kurtubi, Allah mu se smilovao, u komentaru ovog ajeta: “Neka bace svoja vela preko grudi i neka sa time pokriju kosu i vratove. U ovom ajetu je dokaz za pokrivanje lica, jer himar je taj kojim žena pokriva glavu, pa kada ga spusti na prsa svoja pokrije ono što je između, a to je lice. Da li će se pokriti vrat osim nakon pokrivanja lica?!

Dokazi iz Sunneta:
Prvo: Riječi Allahovog Poslanika sallallahu alejhi we selleme: “Žena je avert (stidno mjesto), pa kada izađe nad njom se pojavi šejtan”. U ovom veličanstvenom hadisu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we selleme, nije izuzeo ništa od nje, nego je rekao: ona je avret – ona je stidno mjesto.

Drugo: Ono što je Aiša, Allah njome bio zadovoljan, uradila u priči o potvori, Aiša je govorila: “Kada se Safvan vratio nakon vojske na mjestu gdje se bila ulogorila, stigao je do mog mjesta, pa je video nešto crno u obliku čovjeka koji spava, pa kada je prišao poznao me je, a on me je poznavao još iz vremena prije propisivanja hidžaba, pa sam pokrila svoje lice sa džilbabom”.

Treće: Prenosi se od Aiše, Allah njome bio zadovoljan, da je rekla: “Kada bi ljudi prošli pored nas dok smo u hadžskim obredima, mi bismo spustile naše džilbabe sa glava preko lica, a kada bi oni prošli mi bi ga otkrile”.

Četvrto: Hadis koji prenosi Aiša, Allah njome bio zadovoljan, u kojem kaže: “Primjetila sam Poslanika, sallallahu alejhi we selleme, kako me pokriva svojim plaštom, dok sam ja gledala abesince kako se igraju u džamiji”.

Peto: Prenosi se od Ibn Omera, Allah njime bio zadovoljan, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we selleme, rekao: “Neka žena koja je u hadžskim obredima ne pokriva lice i nemoj da oblači rukavice”.
Kaže Šejhul-islam Ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao, ovo upućuje na to da je bilo poznato kod žena koje nisu u hadžskim obredima da nose nikab – burku i rukavice, a to znači da su pokrivale lice i ruke.
Žene nemaju posebno određenu odjeću za vrijeme hadždža; jedini uslov za ženu jeste taj što ne smije nositi rukavice dok je u ihramima, niti smije nositi nikab koji je šiven (tj. onaj nikab koji ima prorez za oči). Kada nema muškaraca, žena može otkriti lice, a kada su oni prisutni, žena će pokriti lice tkaninom koja nije šivena (tj. nema prorez za oči već pokriva cijelo lice potpuno).
Međutim, danas kada je povećan broj hadžija ne postoji mogućnost a da žena neće sresti muškarca. Stoga islamski učenjaci pokrivanje lica smatraju obaveznim.

Zatim, sestro muslimanko, da li može pametan čovjek da posumnja u obaveznost pokrivanja lica i ruku, mimo onih koje su na hodočašću, zbog jasnoće svih šerijatskih dokaza iz Kur'ana i sunneta, znajući da mnogi islamski učenjaci navode više od dvadeset dokaza iz sunneta o zabrani otkrivanja lica, ali ovdje smo spomenuli samo ove dokaze.
Pa, da li je moguće da čovjek koji ima imalo ljubomore u svom srcu može otkriti svoju ženu, ili sestru ili rođaku pred strancem, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we selleme, je rekao: ”Nisam ostavio poslije mene većeg iskušenja za čovjeka od žena”. Da li će se razići dva čovjeka u tome da je lice nešto na šta se čovjek fokusira, a to je zato što je lice mjesto po kojem se poznaje je li žena lijepa ili ne?

Priredio:
Prof. Ferid Aljović