Šesti hadis: Vrijednost učenja Kur'ana u namazu

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Voli li neko od vas da, kad se vrati svojoj porodici, nađe kod njih tri velike debele ‘halfe’? Rekli smo: Da! Rekao je: Pa tri ajeta koja neko od vas prouči u svom namazu su mu bolja nego tri velike debele ‘halfe’.“ (Muslim)

Pojašnjenje: ‘Halfa’ je deva koja u stomaku nosi mladunče, a množina te riječi je ‘halfat’.

Koristi iz hadisa:

Prva korist, vrijednost učenja Kur'ana u namazu, bez obzira da li je riječ o nafilama ili strogo obaveznim (fard) namazima.

Druga korist, dozvoljeno je obnavljanje Kur'ana u namazu, i ono je vrijednije nego van namaza, zato što se u njemu spoji nekoliko ibadeta: učenje Kur'ana, namaz, trud prilikom učvršćivanja hifza, zikr, kao i drugi ibadeti koji se obavljaju radi Allaha Slavljenog i Uzvišenog.

Treća korist, poslanički odgoj kao smjernica svakom onom ko poziva ljude ka Allahu swt. Jedna od tih smjernica je obraćanje ljudima shodno njihovom stanju, tj. prema onome što im je poznato. Arapi su „narod kamila“, pa im je Poslanik s.a.v.s naveo primjer najbolje kamile i one koje oni najviše vole.

Četvrta korist, vrijednije je proučiti jedan, dva ili tri ajeta od tri kamile, ili pet ajeta od pet kamila. To je zbog toga što je u učenju Kur'ana ogromna korist i na dunjaluku i na ahiretu, za razliku od kamile, u kojima ima i dobra i lošeg.

Peta korist, u vrijeme ashaba kamile su bile nešto najvrednije što su arapi posjedovali, a tako je i danas. Ali, umanjilo se interesovanje za njima zato što su se ljudi, danas, usmjerili ka korišćenju savremenih prijevoznih sredstava. Medjutim, prijevozno sredstvo je mjerilo prestiža i ono na šta su ljudi ponosni u svakom vrijemenu.

Šesta korist, želeo je Poslanik sallahu alejhi ve sellem da ashabi žude za onim što je trajno, a da budu zahidi kada su u pitanju prolazne dunjalučke stvari. To je iskazao kroz navođenje primjera i približavanja značenja kako bi jasno razumjeli. Cijeli dunjaluk je manje vrijedan od spoznaje značenja jednog ajeta iz Allahove swt Knjige i sevaba za njega.

Sedma korist, u ovom hadisu je poziv svakom ko je zaostao kada je u pitanju učenje Kur'ana, pravdajući se da je prošlo vrijeme i da je i suviše kasno. Allahov robe, ako je čitanje jednog Kur'anskog ajeta vrijednije od kamile, pa koliko je, onda, vrijednije učenje napamet Allahovih ajeta, i koja je nagrada za to kod Uzvišenog Allaha?

Natjeraj sebe, zainteresuj se, ne posustaj, nauči samo jedan ajet dnevno. Napredovaćeš, sa Allahovom dozvolom, ka džennetskim deredžama i biće ti Kur'an šefadžija kod Milostivog.

Iz knjige: “El-erbe'une-l-Kur'anijje” (40 hadisa o Kur'anu)

Autor:  dr. Ahmed el-Ankari