Selef i udjeljivanje

Talha b. Ubejdillah prodao je zemlju Osmanu b. Affanu, radijallahu ‘anhuma, za sedam stotina hiljada dirhema. Kada mu je Osman došao s tim novcem, rekao je: „Ovo zanoći kod čovjeka u njegovoj kući a sam on ne zna kakva ga Allahova odredba može snaći!“ Pa su se njegovi izaslanici pomoćnici razletili po ulicama Medine dijeleći sadaku tako da je osvanuo bez ijednog tog dirhema.

Ebu Bekr, radijallahu ‘anhu, je jedne prilike udijelio cijeli svoj imetak, a Omer, radijallahu ‘anhu, pola svoga imetka.
Osman, radijallahu ‘anhu, je opremio cijelu vojsku „džejšul – ‘usre“ u potpunosti i uvakufio bunar za porebe muslimana.
Abdurrahman b. Avf, radijallahu anh, udijelio je hiljadu deva s tovarima za potrebe siromaha.          Lejs b. Sa’d bi svake godine privređivao oko osamdeset hiljada dinara ali na njih ne bi izdvajao ni jedan dinar zekata jer bi ih sve podijelio prije nego što bi došla druga godina.

Hakim b. Hizam, radijallahu ‘anhu, bi bio tužan kada ne bi mogao pronaći nekoga ko ima nekakvupotrebu da mu je on ispuni. Govorio bi: „Nikada nisam osvanuo i pred vratima nekoga potrebnog našao a da nisam znao da je to kušnja od Allaha za koju sam se nadao nagradi od Allaha.“

Burd b. Sinan prenosi od Nafi’e da je rekao: „Ibnu Omer, radijallahu ‘anhuma, bi znao u jednom sijelu podijeliti trideset hiljada dirhema, a zatim bi ga prošao mjesec dana i u njemu ne bi okusio komadić mesa.“ Omer b. Muhammed el-‘Umeri prenosi od Nafi’e da je rekao: „Nije preselio Ibnu Omer, radijallahu ‘anhuma, sve dok nije oslobodio hiljadu robova pa i više.“

Omer b. El-Hattab, radijallahu ‘anhu, je rekao: „Uistinu se dobra djela nadmeću jedna nad drugima, pa, svima njima sadaka kaže: ‘Džaba vam je, ja sam najbolja od vas.’“ (Sahih Ibnu Huzejme, 2433.)

Izvor: el-asr.com