Sedmi hadis: Vrijednost onih koji rade po Kur'anu

Prenosi se od En-Nevvasa ibn Sem'ana, radijallahu anhu, da je rekao: „Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: „Doći će se na Sudnjem danu sa Kur'anom i onima koji su ga učili, a predvode ih sure El-Bekare i Alu ‘Imran,  i predstavio ih je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sa tri primjera koja nisam nikad zaboravio, rekao je: Kao da su njih dvije dva oblaka, ili dvije crne sjenke između kojih je svjetlo, ili kao da su njih dvije dva jata ptica raširenih krila koji štite onoga ko ih je učio. (Muslim i Ahmed, a tekst je kod Ahmeda).

I prenosi se od Ebu Musaa El-Eš'arija, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Primjer vjernika koji uči Kur'an i po njemu radi je kao primjer cedra lijepoga ukusa i lijepoga mirisa, a primjer vjernika koji ne uči Kur'an a radi po njemu je kao primjer datule koja ima lijep okus ali nema mirisa. (Buhari).

Pojašnjenje:

Cilj objavljivanja Kur’ana je vjerovanje u njega, njegove vijesti, njegove tajne, rad po njegovim propisima, zahtjevima i naredbama i udaljavanje od njegovih zabrana. Stoga, učenje (čitanje) Kur’ana bez djela je poput drveta bez ploda. Rekao je Ebu Abdurrahman Essulemi, rahmetullahi alejhi: „Pričali su nam oni koji su nas podučavali Kur’anu: Osman ibn Affan, Abdullah ibn Mes’ud, Ali’ ibn Ebi Talib, Ubejj ibn Ka’b i drugi, radijallahu anhum, kada bi naučili deset ajeta od Poslanika s.a.v.s da ne bi prelazili na novih deset, sve dok ne bi spoznali šta se nalazi u tim ajetima od znanja i djela, pa su na taj način podučavani i znanju i radu po tom znanju zajedno.“ Tako su radili naši dobri prethodnici, selefi, radijallahu anhum. Proučavali su Kur’an, bili ubedjeni u njega, praktično primjenjivali njegove propise odazivajući se ispravnoj, poznatoj akidi, pa su, zbog toga, postigli pobjedu, uspjeh, visok položaj i visoko mjesto, nek je Allah zadovoljan njima i neka im se smiluje.

Koristi hadisa:

Prva korist, naredba učenja Kur'ana i rada po njemu. Kur'an će se zauzimati za one koji su ga učili ustrajavajući na njegovoj uputi, koji su izvršavali njegove naredbe, a klonili se njegovih zabrana.

Druga korist, hadis upućuje na to da onaj koji uči Kur'an a ne radi po njemu se ne smatra Ehlul Kur'anom, i neće se Kur'an za takvog zauzimati na Sudnjem danu. Naprotiv, Kur'an će biti dokaz protiv njega, a ne za njega.

Treća korist, rekao je Ibnul-Kajjim rahmetullahi alejhi: „Ehlul-Kur'an (ljudi Kur'ana) su oni koji ga poznaju i po onome što je u njemu rade, makar ga i ne znali napamet. A onaj koji ga zna napamet, a nije ga razumio, niti radi po onome što je u njemu nije od njegovog ehla (njegovih ljudi), pa makar njegova slova najispravnije izgovarao. (Zadul-me'ad).

Četvrta korist, hadis upućuje na to da onaj koji radi po Kur'anu počašćen  je razumijevanjem Kur'anskih tekstova, jer je nemoguće da neko radi po govoru kojeg ne razumije. Rekao je Uzvišeni Allah: „Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili. Sad, 29.

Peta korist, rekao je Hasan el Basri, Allah mu se smilovao: “Zaista su ovaj Kur’an učili robovi i djeca koji ne razumiju njegova značenja, ne shvatajući suštinu od samog početka, a rekao je Allah swt: “Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili. Sad, 29. Razmišljanje tj. razumijevanje Kur'ana je u Njegovom slijedjenju, a nije samo u pamćenju harfova i kršenju Njegovih propisa. Tako da neki od njih kaže: “Proučio sam cijeli Kur’an i ni jedan harf nisam izostavio”, a tako mi Allaha izostavio je cijeli Kur'an jer se to ne vidi na njegovom ponašanju, niti na njegovim djelima. Ili će reći: „Proučio sam neku suru u jednom dahu“, a tako mi Allaha nisu takvi od ehlul Kur'ana, niti od učenjaka, niti od mudraca, niti od pobožnjaka. Pa kada su to učači Kur'ana bili ovakvi??? Molim Allaha da nikad ne uveća broj ovakvih.“ Zuhd, Ibn Mubarek.

Šesta korist, prenosi se od Taberija sa njegovim senedom do Mutarifa ibn Abdullaha da je rekao u vezi ajeta: „Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu se nadati nagradi koja neće nestati, da ih On prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja Svoga da, jer On mnogo prašta i blagodaran je.“ Fatir, 29-30, ovo je ajet učača Kur'ana. Nagrada Uzvišenog Allaha spomenuta je posebno za one koje uče Kur'an i koji rade po Njemu.

Sedma korist, rad po Kur'anu je put uspjeha i put udaljavanja od propasti. Rekao je Ibn Ajjas: „Zagarantovao je onom ko slijedi Kur'an da neće zalutati na dunjaluku i da neće biti nesretan na ahiretu“, a zatim je proučio: „Onaj ko bude slijedio uputu Moju neće zalutati i neće nesretan biti.“ Taha, 123. Ovu predaju je spomenuo Ibn Ebi Šejbe.

Osma korist, riječi Poslanika s.a.v.s: „Doći će se na Sudnjem danu sa Kur'anom znače, kako kaže šejhul islam Ibn Tejmijje rahmetullahi alejhi: „Ono što se cilja na ovom mjestu sa primjerom Kur'ana koji hoda, kako nas je obavijestio Poslanik s.a.v.s , jeste da je učenje Kur'ana rad (djelo) po Kur'anu, pa će i sevabi učenja Kur'ana isto tako biti u obliku djela na Sudnjem danu. A ne cilja se  ovim primjerom (dva oblaka)  na Kur'an, kao Allahov Govor, koji, kao takav, sam po sebi opstoji jer je On Allahovo svojstvo, i u ovome se ne nalazi dokaz džehmija za ono u šta pozivaju.“

Deveta korist, blagodati i uzvišenost sure Bekara i ‘Ali Imran, o čemu ćemo posebno govoriti u komentaru trideset petog hadisa.

Deseta korist, govor Poslanika s.a.v.s: „sura Bekara je odgovor onima koji ne dozvoljavaju da se kaže: „sura Bekara (Krava)“, već kažu: „sura u kojoj je spomenuta Bekara (Krava).“ Ovaj dio hadisa je jasan dokaz i pojašnjenje Allahovog poslanika s.a.v.s.

Jedanaesta korist, došla je predaja u knjizi „Šu'bul iman“ imama Bejhekija, od ebu Kinane da je rekao: „Rekao je Ebu Musa El Eš'arij radijallahu anhu: „Zaista je ovaj Kur'an nagrada, ušteđevina za ahiret, i teret (odgovornost). Slijedite Kur'an, a nemojte dopustiti da Kur'an vas slijedi. Onaj ko bude slijedio Kur'an ući će zbog toga u džennetska prostranstva. A onaj koga bude Kur'an slijedio, guraće ga, sve dok ga ne strovali u džehennemsku vatru.“ Rekao je Ebu Ubejde, komentarišući ovu predaju: „Riječi „slijedite Kur'an“ znače „neka vam Kur'an bude vaš vodič,a zatim ga učite“, a riječi „Nemojte dopustiti da vas Kur'an slijedi“ znače: „Nemojte ostaviti djela koja su propisana Kur'anom, pa da budete od onih koji su ga bacili iza svojih leđa.“

 

Iz knjige: “El-erbe'une-l-Kur'anijje” (40 hadisa o Kur'anu)

Autor:  dr. Ahmed el-Ankari