PROPISI UMRE

Propisi umre

Umra se sastoji od tri rukna (temelja bez kojih neće biti ispravna):

 1.  Ihram,
 2.  Tavaf oko Kabe,
 3.  Sa'j, to jest užurbani hod između dva brežuljka: Safe i Merve.

Umra se sastoji od dva vadžiba (manje strogo obavezna obreda):

 1.  Ihrami se moraju obući na mikatu,
 2.  Brijanje ili šišanje kose sa glave.

Opis umre

 • Kada se stigne na mikat, sunnet je okupati se.
 • Donijeće nijjet srcem za obavljanje umre i izgovoriti sljedeće riječi: ”Lebejkellahumme umreten” (Odazivam Ti se, Allahu, obavljajući umru). Onaj ko zaboravi da izgovori navedene riječi, nastaviće da obavlja umru i ne treba se iskupiti za to, jer je odlučio srcem što je dovoljno.
 • Ako osoba strahuje da neće moći da obavi umru, zbog bolesti ili zbog mjesečnog ciklusa, dozvoljeno je kod ihrama da uslovi svoju umru riječima: ”Fe in habeseni habis femehali hajsu habesteni” (Ako me nešto spriječi da obavim umru ja izlazim iz ihrama kod toga).
 • Mu'temiri (oni koji obavljaju umru) trebaju učiti telbiju: ”Lebbejke Allahumme lebbejk! Lebbejke, la šerike leke, lebbejk! Innel – hamde, ven – ni'mete leke vel – mulk. La šerike lek”. Što u prijevodu znači: Odazivam Ti se, moj Allahu, odazivam! Odazivam Ti se, Ti nemaš sudruga, odazivam! Tebi pripada svaka zahvala, samo Ti pružaš Svoje blagodati i imaš apsolutnu vlast. Ti nemaš sudruga.
 • Na čovjeku je da što više izgovara telbiju sve dok ne stigne do Kabe, a žene neće izgovarati telbiju glasno ako se u njenoj blizini nalaze osobe koje joj nisu mahrem (stranci).
 •  Najprije će doći do crnog kamena ugrađenog u uglu Kabe (ar. Hadžerul esved), okrenuti se prema njemu, dodirnuti ga desnom rukom i poljubiti ako je u mogućnosti, a pritom će izgovoriti: ”Bismillah, Allahu ekber”, što znači: U ime Allaha, Allah je najveći. Ako bude otežan prilazak crnom kamenu okrenuće se tijelom u njegovom pravcu, podignuti desnu ruku i reći: ”Allahu ekber” (Allah je najveći).
 •  Zatim će tavafiti oko Kabe sedam krugova, tako što će okrenuti svoju lijevu stranu prema Kabi, a kada dođe do Jemenskog ugla, dodirnuće ga desnom rukom, ako bude u mogućnosti, neće ga poljubiti, i reći će sljedeće riječi: ”Bismillah, Allahu ekber”. Ako bude velika gužva, pa sve to bude otežano da uradi, samo će nastaviti sa obavljanjem tavafa bez podizanja ruke i izgovaranja riječi ”Allahu ekber” (Allah je najveći).
 •  Sunnet (pohvalno) je da se izgovori između Jemenskog ugla i crnog kamena sljedeća dova: ”Rabbena atina fid-dunja haseneten ve fil ahireti haseneten, vekina azaben-nar”. (Allahu, Gospodaru naš! Daj nam dobro na ovome i dobro na budućem svijetu, i sačuvaj nas od vatre). Ovo će izgovarati u svakom krugu.
 •  Sedmi krug će završiti tako što će dodirnuti crni kamen i poljubiti, ako je u mogućnosti.
 •  Nakon završenog tavafa, klanjaće dva rekata iza mekami Ibrahima (mjesto gdje je stajao Ibrahim), alejhis selam, ako je u mogućnosti, a može to učiniti i na bilo kojem mjestu u slučaju gužve. Na prvom rekatu nakon Fatihe, učiće suru El – Kafirun, a na drugom El – Ihlas.
 •  Zatim će se popeti na brdo Safa i na njemu će proučiti ajet iz Časnog Kur'ana: ”Safa i Merva su Allahova časna mjesta, zato onaj koji Kabu hodočasti ili umru obavi ne čini nikakav prijestup ako krene oko njih. A onaj koji drage volje učini kakvo dobro djelo – pa, Allah je zaista blagodaran i sve zna”
 •  Kada se popne na brdo Safa, okrenuće se prema Kabi, podići će ruke kao što ih diže u dovi, zahvaliće se Uzvišenom Allahu, i veličaće Ga, a zatim će izgovoriti: ”La ilahe ilallahu vahdehu la šerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli šej'in kadir, la ilahe ilallahu vahdeh endžeze va'deh, ve nesare abdeh ve hezemel ahzabe vahdeh”, a zatim će doviti ono šta želi. I ovo će ponoviti tri puta.
 •  Spustiće se sa Safe i krenuti prema Mervi, i trčaće između dva zelena svjetla (znaka), ženi nije propisano tračnje.
 •  Kada dođe do Merve, učiće isto što je učio i na Safi, osim što neće učiti ajet iz Kur'ana na početku.
 •  Kada pređe rastojanje od Safe do Merve to se broji jedan krug, kada se vrati sa Merve prema Safi to će biti drugi krug i tako redom dok ne obavi sedam krugova.
 •  Kada završi sa'j, skratiće kosu ili obrijati glavu. Time se završila umra.

Bitne napomene:

 • Ženi nije dozvoljeno da putuje bez dozvole supruga, i nije joj dozvoljeno da putuje bez mahrema na umru, niti bilo gdje drugo.
 • Dozvoljeno je ženi kojoj zbog bolesti izlazi krv kao krv mjesečnog ciklusa da obavi tavaf, ali će se prije toga abdestiti i staviti nešto što će zaštititi da krv ne prelazi na odjeću.
 • Ako je žena obavila tavaf i u toku sa'ja između Safe i Merve nastupi joj mjesečni ciklus, nastaviće sa obavljanjem umre, zato što se za ispravnost sa'ja ne uslovljava čistoća.