Propis izučavanja sihra

Čovjeku je zabranjeno izučavati sihr, podučavati njemu i praviti ga, i ne samo da mu je zabranjeno nego ga takvo djelo, koje se sastoji od širka, laži, potpomaganja sa šejtanom, čini nevjernikom.

Kaže Uzvišeni Allah: ”i povode se za onim što su šejtani o Sulejmanovoj vladavini kazivali. A Sulejman nije bio nevjernik – šejtani su nevjernici: učili su ljude vradžbini”[1].

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ”Klonite se sedam teških grijeha! Upitan je: Koji su to Allahov Poslaniče? Odgovorio je: širk (pripisivanje Allahu druga), sihr, ubijanje osobe koju je Allah zabranio, osim kada pravda zahtijeva, uzimanje kamate, bespravno trošenje imetka siročadi, bježanje sa bojnog polja i potvoranje za blud pobožnih i čestitih vjernica”[2].


[1] Prijevod značenja Časnog Kur'ana, sura El – Bekara, ajet 102.

[2] Bilježi Buhari, br. 2766., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 89.