PRAVA MUSLIMANA KOD DRUGOG MUSLIMANA

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ”Prava jednog muslimana kod drugog muslimana je šest, a to su: kada ga sretneš da ga poselamiš, kada te pozove da mu se odazoveš, kada od tebe traži savjet da ga posavjetuješ, kada kihne a onda kaže: “elhamdullillah”, da mu kažeš: “Jerhamukellah” (Allah ti se smilovao), kada se razboli da ga obiđeš, a kada umre da mu klanjaš dženazu.[1]

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

  • Truditi se da se selam što više širi među muslimanima i prisjećati se nagrade koja je pripremljena za to.
  • Selam (islamski pozdrav) je put ka zbližavanju srca među vjernicima.
  • Obaveza je posavjetovati drugoga, ali je još veća obaveza ako te neko pita i traži od tebe savjet. Pohvalno je da se traži savjet od učenih ljudi u čije znanje i vjeru nema sumnje. 
  • Kihanje je blagodat od Uzvišenog Allaha pomoću kojeg izlazi zrak sakupljen u raznim dijelovima tijela, pa je propisano da se radi toga zahvali Allahu. Bez zahvale Allahu neće se doviti za osobu koja je kihnula, a samim tim će propustiti dvije blagodati: blagodat zahvale Allahu i blagodat dove koja dolazi nakon zahvale.
  • Obilazak bolesnika je jedno od najboljih djela. Prilikom posjete bolesniku će se uputiti dova za njegovo brzo ozdravljenje i uputiti riječi optimizma, kako bi mu se skrenule misli sa bolesti na radost i ozdravljenje.

[1] Hadis bilježi imam Muslim.