Ponašanje na pijaci

Da spomene Allaha prilikom ulaska na pijacu, na osnovu riječi Poslanika – neka je na njega Allahov mir i spas –: ”Nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost. On proživljava i usmrćuje, i On je Živi, Koji ne umire. U Njega je svako dobro i On je ponad svakog”.

Nepodizanje glasa raspravljanjem i prepiranjem:

Prenosi se da je od osobina Poslanika – neka je na njega Allahov mir i spas –: da nije bio osoran niti grub, niti je galamio na pijacama, niti je uzvraćao na zlo zlim, već bi prelazio preko toga i opraštao.

Održavanje čistoće na pijaci:

Tako da nije dozvoljeno zagađivanje pijace bacanjem smeća i prljavštine, što može biti uzrokom da se onemogući prolazak i izvorom ružnih mirisa koji uznemiravaju ljude.

Pridržavanje svih dogovorenih stavki ugovora između obje strane, kao što kaže Uzvišeni: ”O vjernici, ispunjavajte obaveze! (sura Al-Ma'ida, 1).

Potkrepiti prodaju ili kupovinu usmenim svjedočenjem ili u pisanoj formi, kao što kaže Uzvišeni: Navedite svjedoke i kada kupoprodajne ugovore zaključujete”. (sura Al-Beqara, 282).

Tolerancija i lakoća prilikom prodaje i kupovine, na osnovu riječi Poslanika – neka je na njega Allahov mir i spas –: ”Allah se smilovao čovjeku tolerantnom kada kupuje, kada prodaje i kada traži svoje pravo.”

Iskrenost i izvještavanje o stanju robe bez skrivanja njenih nedostataka:

na osnovu riječi Poslanika – neka je na njega Allahov mir i spas –: ”Musliman je muslimanu brat, i nije dozvoljeno muslimanu da proda svome bratu muslimanu robu sa mahanama osim da mu je prethodno to pojasnio”.

Izbegavanje čestog zaklinjanja prilikom kupoprodaje:

na osnovu riječi Poslanika – neka je na njega Allahov mir i spas –: ”Nemojte se puno zaklinjati pri kupoprodaji, jer zakletva daje prođu robi ali uništava zaradu.”

Klonjenje laži, varanja i spletkarenja, skrivanja mahana robe i podizanje cijena u trgovini. Prenosi se da je Poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas, jedne prilike naišao pored posude sa hranom (hurmama) pa je stavio ruku u posudu i tako na prstima osjetio vlažnost, upitao je: „Šta je ovo vlasniče hrane?“ „Pokislo je Allahov Poslaniče.“, odgovori čovjek, na šta mu Poslanik, neka je na njega Allahov mir I spas, reče: „Zašto nisi vlažni dio stavio na vrh da ga svijet vidi!? Ko vara nije od nas!“

Klonjenje zakidanja prilikom mjerenja na vagi: Kaže Uzvišeni: ”Teško onima koji pri mjerenju zakidaju, koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju, a kada drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju. (sura Al-Mutaffifin, 1-3).

 

 

 

Klonjenje kamate i monopola i svega što nanosi štetu ljudima:

Rekao je Poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas: ”Prokleo je Allah ono­ga ko uzima kamatu i onoga ko je daje, i svjedoke kamatnog ugovora, i zapisniča­ra tog ugovora.” Također je rekao: ”Samo griješnik skriva robu čekajući da poskupi”.

Odstranjivanje sa pijace svih stvari čija je prodaja zabranjena.

Izbegavanje lažnog poskupljenja koje ima za cilj da obmane kupca i da ga primora na kupovinu; jer je Poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas, zabranio lažno povećavanje cijena.

Klonjenje prodaje otete i ukradene robe, kao što kaže Uzvišeni:

O vjernici, jedni drugima na nedozvoljen način imanja ne prisvajajte – ali, dozvoljeno vam je trgovanje uz obostrani pristanak”. (sura An-Nisa, 29)

Spuštanje pogleda i klonjenje miješanja sa ženama na pijacama, kaže Uzvišeni: ”Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim”. (sura An-Nur, 30-31).

Pridržavanje vjere i nebavljenje kupovinom i prodajom za vrijeme namaza, najbolji ljudi su oni koji nisu zaokupirani dunjalukom a zapostavili ahiret, niti su zaokupirani ahiretom zapostavivši dunjaluk. Kaže Uzvišeni: ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju”. (sura An-Nur, 37).

 

Preveo: Ferid Aljović