Plemeniti Kur’an o proživljenju mrtvih

U plemenitom Kur’anu na vrlo racionalan način prezentira se pitanje proživljenja nakon smrti i na taj način uvećava se ubjeđenje mu’mina i poziva se svaki razumni nevjernik da povjeruje u njega. Rekao je Uzvišeni Allah: “…zato što Allah postoji, i što je On kadar mrtve oživiti, i što On sve može. I što će Čas oživljenja, u to nema sumnje, doći i što će Allah one u grobovima oživiti” (El-Hadždž, 6–7). Kur’an prezentira proživljenje metodom navođenja jednostavnih primjera, koje svako može da razumije.

ALLAHOVA SVEMOĆ

Allah je svemoćan i Njegova svemoć ne poznaje granice. Ne postoji ništa što Allah ne može uraditi. Onaj koji je svemoćan, u mogućnosti je da oživi mrtve. Pošto nevjernici ne vjeruju u proživljenje, Svemoćni Allah naveo je materijalne dokaze: sperma, početak stvaranja, klijanje bilja, spuštanje kiše i plamen iz sirovog stabla, ne bi li se dozvali pameti i povjerovali u proživljenje. Svemoćni Allah rekao je: “…i govorili: ‘Zar kada umremo i zemlja i kosti postanemo – zar ćemo zbilja biti oživljeni, zar i drevni naši preci?’ Reci: ‘I drevni i kasniji, u određeno vrijeme, jednog određenog dana bit će sakupljeni, i tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje, sigurno, s drveta Zekkum jesti, i njime ćete trbuhe puniti, pa zatim na to ključalu vodu piti, poput deva koje ne mogu žeđ ugasiti; to će na onome svijetu biti gošćenje njihovo! Mi vas stvaramo – pa zašto ne povjerujete?’ Kažite vi Meni: ‘Da li sjemenu koje ubacujete vi oblik dajete ili Mi to činimo?’ Mi određujemo kada će ko od vas umrijeti, i niko nas ne može spriječiti da likove vaše izmijenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo. Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zašto se ne urazumite? Kažite vi Meni: ‘Šta biva sa onim što posijete? Da li mu vi dajete snagu da niče ili to Mi činimo?’ Ako hoćemo, možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali: ‘Mi smo, doista, oštećeni, čak smo svega lišeni!’ Kažite vi Meni: ‘Vodu koju pijete – da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo?’ Ako želimo, možemo je slanom učiniti – pa zašto niste zahvalni? Kažite vi Meni: ‘Vatru koju palite – da li drvo za nju vi ili Mi stvaramo?’ Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konače; zato hvali Gospodara svoga Veličanstvenog!” (El-Vakia, 47–74)

BOŽANSKA OBAVIJEST

Svemoćni Allah, na mnogo mjesta u plemenitom Kur’anu i na različite načine, obavijestio je ljude da će se desiti proživljenje nakon smrti, a potom polaganje računa: “…zatim ćete, na onome svijetu, oživljeni biti” (El-Mu’minun, 16).

Svaki iskreni vjernik u Allaha i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, mora vjerovati u proživljenje nakon smrti. Oblici Božije obavijesti su raznoliki: potvrdna obavijest, božanska zakletva sa Njegovim uzvišenim stvorenjima da će se desiti proživljenje, božanska naredba Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da se zakune da će se desiti proživljenje i to u kontekstu odgovora negatorima proživljenja i onima koji ga smatraju lažnim, kritika onih koji ga smatraju lažnim, pohvala onih koji vjeruju u proživljenje, obavijest da je proživljenje istinsko obećanje, obavijest o neminovnosti njegovog dešavanja i tačno utvrđeno vrijeme u koje nema sumnje, obavijest o blizini njegovog dolaska i dešavanja, obavijest da proživljenje ne predstavlja nikakvu poteškoću Svemoćnom Allahu, jer “stvoriti sve vas i sve vas oživiti isto je kao stvoriti i oživiti jednoga čovjeka; Allah, zaista, sve čuje i sve vidi” (Lukman, 28).

PRIMJERI PROŽIVLJENJA NA DUNJALUKU

U plemenitom Kur’anu navode se primjeri proživljenja na dunjaluku u kontekstu mogućnosti proživljenja svih Allahovih stvorenja. A ti primjeri su: proživljenje određene skupine ljudi iz Musaovog, alejhis-selam, naroda (El-Bekara, 55–56), proživljenje ubijene osobe tako što će biti udarena dijelom krave (El-Bekara, 72–73), proživljenje određene skupine ljudi (El-Bekara, 243), proživljenje onoga koji je naišao pored napuštenog sela (El-Bekara, 259), proživljenje ptica nakon traženja Ibrahima, alejhis-selam (El-Bekara, 260), Isaovo proživljenje mrtvih, Allahovim dopustom (Alu Imran, 49) i proživljenje stanovnika pećine (El-Kehf, 9–10)

BOŽANSKA MUDROST

Na dunjaluku se čini nepravda među ljudima i u određenim slučajevima nepravednik ne odgovara za nepravdu koju je nanio drugima. Također, čine se dobra i loša djela i zbog toga mora postojati dan u kojem će se svoditi računi i u kojem će pravda doći na vidjelo. Uzvišeni Allah je Mudri i Pravedni i kada ne bi postojalo proživljenje i polaganje računa, i nagrada i kazna, kako bi onda došla do izražaja Božija mudrost i pravednost? I kada ne bi postojalo proživljenje, stvaranje stvorenja ne bi imalo svoj cilj i isti bi bili dobri i loši ljudi, dobročinitelji i oni koji siju nered na Zemlji: “Čas oživljenja sigurno će doći – od svakog ga tajim – kad će svaki čovjek prema trudu svome nagrađen ili kažnjen biti” (Ta-ha, 15); “Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono što je između njih; tako misle nevjernici, pa teško nevjernicima kad budu u Vatri! Zar ćemo postupiti s onima koji vjeruju i čine dobro kao s onima koji prave nered na Zemlji, ili, zar ćemo postupiti s onima koji se grijeha klone isto kao i s grješnicima?” (Sad, 27–28)

POČETAK STVARANJA

Svemoćni Allah stvorio je iz ničega sva stvorenja, koja zatim prolaze kroz različite faze života i razvoja. Proživljenje nakon smrti predstavlja sakupljanje i proživljenje ljudskih dijelova. Prema ljudskom poimanju, teže je stvoriti iz ničega nego proživiti ono što je već postojalo. Pa zar Onaj Koji je kadar stvoriti iz ničega, nije kadar da oživi mrtve?! Svemoćni Allah rekao je: “On je Taj Koji iz ničega stvara i On će to ponovo učiniti, to je Njemu lahko; On je uzvišen i na nebesima i na Zemlji; On je silan i mudar” (Er-Rum, 27); “O ljudi, kako možete sumnjati u oživljenje – pa, Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugruška, zatim od grude mesa vidljivih i nevidljivih udova, pa vam pokažemo moć Našu! A u maternice smještamo šta hoćemo, do roka određenog, zatim činimo da se kao dojenčad rađate i da poslije do muževnog doba uzrastate; jedni od vas umiru, a drugi duboku starost doživljavaju, pa začas zaboravljaju ono što saznaju. I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, ona ustrepće i uzbuja, i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno.” (El-Hadždž, 5)

SAN JE MALA SMRT

San je brat smrti, odnosno san je mala smrt. Allah usmrti živa stvorenja smrću i snom. Onaj Koji je kadar vratiti dušu spavaču nakon buđenja, kadar je oživiti mrtve: “Allah uzima duše u času njihove smrti, a i onih koji spavaju, pa zadržava one kojima je odredio da umru, a ostavlja one druge do roka određenog. To su, zaista, dokazi za one koji razmišljaju” (Ez-Zumer, 42). Kada bi noću legao u svoju postelju, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio bi: “Allahu, s Tvojim imenom umirem i živim!”, a kada bi se probudio, rekao bi: “Hvala Allahu, Koji nas je oživio nakon što nas je bio usmrtio; i Njemu ćemo se vratiti!” (Buhari)

STVARANJE ONOGA ŠTO JE VEĆE

Stvaranje onoga što je veće i obilnije ukazuje na mogućnost stvaranja onoga što je manje i lakše, s tim da je to sve isto kod Svemoćnog Allaha, stvaranje nebesa isto je kao i stvaranje najsitnije stvari. Međutim, Allah navodi primjere u Kur’anu koje možemo razumjeti. Tako Uzvišeni Allah navodi primjer stvaranja nebesa i Zemlje kao primjer mogućnosti proživljenja mrtvih: “Zar ne znaju da je Allah – koji je nebesa i Zemlju stvorio i koji nije, stvarajući ih, iznemogao – kadar da oživi mrtve? Jeste, On sve može” (El-Ahkaf, 32); “To će im biti kazna zato što u dokaze Naše nisu vjerovali i što su govorili: ‘Zar kada postanemo kosti i prah, zar ćemo kao nova stvorenja, doista, biti oživljeni? Zar oni ne znaju da je Allah, Stvoritelj nebesa i Zemlje, kadar stvoriti slične njima i da im je već odredio čas oživljenja u koji nema sumnje? A nevjernici samo poriču” (El-Isra, 98–99).

Također, stvaranje drugih Allahovih stvorenja i njihove funkcije ukazuju na proživljenje mrtvih: “Allah šalje vjetrove koji pokreću oblake, a Mi ih onda u mrtve predjele upravljamo i njima zemlju oživljavamo, koja je mrtva bila; takvo će biti i oživljenje” (Fatir, 9); “Jedno od znamenja Njegovih jeste i to što ti vidiš suhu zemlju, a kad na nju spustimo kišu, ona se pokrene i uzbuja. Onaj ko njoj daje život oživit će, sigurno, i umrle, jer je On kadar sve” (Fussilet, 39).

Autor: Mr. Osman Smajlović

Izvor: www.el-asr.com