Pitanje: Koji su to stepeni vjere?

Odgovor:

Sva hvala i zahvala pripadaju Uzvišenom Allahu, neka je salavat i selam na Poslanika Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, a zatim:

Tri su stepena vjere i to: islam – potpuna predanost i pokornost Uzvišenom Allahu; iman – vjerovanje; ihsan – dobročinstvo.

Šta znači islam?

Islam je da se iskreno predaš Uzvišenom Allahu Jedinom, da Mu budeš poslušan i da si čist od mnogoboštva. Kaže Uzvišeni Allah: ”Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno predao Allahu, čineći dobra djela”. (En – Nisā’,125).

Šta je to iman – vjerovanje?

Iman je da srcem čvrsto vjeruješ, jezikom svjedočiš, a djelima potvrđuješ. Iman se povećava pokornošću, a smanjuje se činjenjem grijeha.

Čvrsto vjerovanje srcem obuhvata unutrašnja djela kao što su: strah, nada, oslanjanje na Uzvišenog Allaha.

Očitovanje jezikom: izgovaranje šehadeta (riječi la ilahe illallah muhammedun resulullah – Svjedočim da nema istinskog boga koji zaslužuje da se obožava osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Allahov rob i poslanik), učenje zikrova, dova, učenje Časnog Kur'ana.

Potvrđivanje djelom: tu se ubrajaju svi pokreti tijela radi obavljanja nekog ibadeta, kao na primjer: abdest, namaz, hadždž i sl.

Šta je to ihsan?

Ihsan je da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe sigurno vidi.

Pripremio:

Prof. Ferid Aljović