Petnaesti hadis: Pokuđenost podizanja glasa pri učenju Kur'ana, ako će to smetati onima koji su okolo

Prenosi se od El-Bejadija, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izašao pred ljude dok su klanjali, a bili su glasni pri učenju, pa je rekao: „Zaista onaj koji klanja tiho doziva svog Gospodara, azze ve dželle, pa neka gleda kako ga doziva i ne nadjačavajte jedni druge pri učenju Kur'ana. (Ahmed, En-Nesai, El-Bejheki, a El-Hejsemi ga je ocijenio ispravnim)

Pojašnjenje: U ovom časnom hadisu se nalazi ljubazna smjernica Poslanika sallahu alejhi ve sellem muslimanima u onomo što im je međusobna obaveza u pitanjima bratstva, međusobne samilosti i povezivanja, da svako gleda kako da olakša njegovom bratu i da bude „radost oka“ svog brata u vjeri, da ne uznemiravaju jedni druge, pa makar se radilo i o najodabranijem i Allahu bliskom ibadetu. Ako je Poslanik sallahu alejhi ve sellem zabranio međusobno uznemiravanje prilikom činjenja dobrih djela, pa kako je tek zabranjeno uznemiraviti brata muslimana neprijatnim mirisima, napadanjem, nepravednim jedenjem imetka, uzurpiranjem njegovih prava. Nema sumnje da je ovakav propalica na dunjaluku, a na ahiretu lišen svakog dobra, utječemo se Allahu od nepravde i nepravednika.

Komentar:

„Prenosi se od El-Bejadija, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izašao pred ljude dok su klanjali, a bili su glasni pri učenju. Tj. njihovi glasovi su bili visokog tona. „Pa je rekao: „Zaista onaj koji klanja tiho doziva svog Gospodara, azze ve dželle. Tj. obraća se i razgovara sa njegovim Gospodarom. „Pa neka gleda kako ga doziva. Tj. neka dobro razmisli, skrušeno i skoncentrisano o značenjima zikra i Kur'ana sa kojima doziva Gospodara Uzvišenog i Svevišnjeg, prisutnog srca, sa strahopoštovanjem, ponizno i sa ljubavlju prema Allahu swt, jer čovjekov namaz i zikr vrijedi onoliko koliko razmišlja o njima.“ I ne nadjačavajte jedni druge pri učenju Kur'ana. Tj. ne nadvisujte se, ne nadjačavajte se, ne ometajte jedni druge podignutim glasovima prilikom učenja, kako ne biste uznemirili prisutne oko vas koji klanjaju, koji uče Allahov govor, ili one koji spavaju ili sjede u blizini.

Koristi hadisa:

Prva korist: Zabrana u govoru Poslanika sallahu alejhi ve sellem: „I ne nadjačavajte jedni druge pri učenju Kur'ana. je opća naredba koja se odnosi na one u namazu, i na one van namaza.

Druga korist: Prilikom učenja Kur'ana je neophodno poštivati druge i uvažavati njihova osjećanja, posebno u džematu za vrijeme pet vakata namaza, džume namaza, bajram namaza, mjeseca Ramazana i dr.

Treća korist: Rekao je Ibn Abdulberr: „Ako je muslimanu zabranjeno da uznemirava muslimane u dobročinstvu i učenju Kur'ana, onda je zabrana uznemiravanja još teža u drugim stvarima.“

 

Iz knjige: “El-erbe'une-l-Kur'anijje” (40 hadisa o Kur'anu)

Autor:  dr. Ahmed el-Ankari