Peti hadis: Nagrada onoga ko vješto uči Kur'an i onoga ko pri učenju zamuckuje

Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Onaj koji vješto uči Kur'an bit će sa pisarima časnim i čestitim, a onaj koji zamuckuje i sa poteškoćom ga uči ima dvije nagrade.“

A u drugom rivajetu stoji: „A onaj koji ga uči i postaje mu težak ima dvije nagrade.“ (Buhari i Muslim, a ovo je tekst kod Muslima, i Ashabus-Sunen).

Komentar hadisa:

Govor Poslanika s.a.v.s: Onaj koji vješto uči Kuran se odnosi na vještog učača Kurana, koji dobro poznaje njegovo učenje, koji ne griješi prilikom učenja, koji ne ponavlja istu riječ više puta, kome učenje ne predstavlja teškoću zbog njegovog vještog vladanja učenjem i čvrstine hifza.

Koja je nagrada kod Allaha swt za onog koji vješto uči Kuran?

Oni će biti u društvu sa časnim i čestitim melekima pisarima. Ovo su osobine meleka Milostivog koji donose poslanicu i objavu poslanicima od ljudskog roda. Rekao je Uzvišeni Allah:na listovima su cijenjenim, uzvišenim, čistim, u rukama pisara, časnih, čestitih.“ Abese, 13-16.

Vješti učač Kur’ana, onaj koji Ga čuva i koji brine o Njemu interpretira Kur’an  ljudima onako kako ga je naučio, bez dodavanja ili oduzimanja. Objašnjava im ono što ih zbunjuje u pogledu riječi i značenja, i popravlja ono što im pravi probleme u stvarima dunjaluka i ahireta. Sve ovo je zanimanje časnih i čestitih meleka koji su dolazili Allahovim vjerovjesnicima.

Zbog svega navedenog, potrebno je da se učač Kur’ana okiti svojstvima plemenitosti, ponosom duše, lijepim ahlakom, lijepom vanjštinom, bogobojaznošću, pokornošću Allahu swt vidljivim i skrivenim riječima i djelima, na putu Kur’ana i sunneta, onako kako su razumjele prve generacije. Neophodno je da ostavi ružne dunjalučke osobine, kao što su laž, prevara, obmana, pohlepa, požuda, grubost, i sve ružno što ljudi preziru.

Kako su lijepe riječi imama Ijjada, rahmetullahi alejhi: „Učač Kur’ana (onaj koji nosi Kur’an) je nosilac barjaka Islama. Ne bi trebao da se zabavlja sa onima koji se zabavljaju, i da bude nemaran sa onima koji su nemarni, i da besposličari sa onima koji besposličare, poštujući uzvišenost Kur’ana.“

Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s: „A onaj koji zamuckuje i sa poteškoćom ga uči ima dvije nagrade.“, u drugom rivajetu:A onaj koji ga uči i postaje mu težak ima dvije nagrade“. Riječi „A onaj koji zamuckuje i sa poteškoćom ga uči“ odnose se na onoga koji ponavlja istu riječ više puta zbog slabosti njegovog hifza i kiraeta, „ima dvije nagrade“ tj. nagradu za čitanje, i nagradu zbog poteškoće u čitanju i truda koji ulaže. Allah swt neće poništiti dobro djelo dobročinitelju koliko god bila vrijednost tog djela.

Rekao je šejhul islam Ibn Tejmijje rahmetullahi alejhi u svojim Fetvama: „Sevabe, najčešće, uvjećavaju poteškoća i umor, ne zato što je to cilj djela samo po sebi, već zato što djelo iziskuje poteškoću i napor. Tako je u našem šerijatu, u njemu su podignuti okovi, u njemu nije ništa teško propisano, i od nas ne traži teškoću.“

Postavlja se pitanje: da li je bolji onaj koji vješto uči Kur'an, ili onaj koji zamuckuje i ima poteškoće prilikom učenja i kome pripadaju dvije nagrade?

Onaj koji vješto uči Kur'an je bolji od onog koji zamuckuje i ima poteškoće. Zbog toga je rekao El-Kadi, kao i drugi učenjaci: „Kada se kaže da onom koji zamuckuje i ima poteškoće pri učenju Kur'ana pripadaju dvije nagrade, to ne znači da mu pripada veća nagrada od vještog učača Kur'ana. Ne, nego je vješti učač Kur'ana bolji i ima veću nagradu zato što je on u društvu časnih meleka pisara. Ni za koga nije spomenut ovaj stepen osim za njega, pa kako može biti onaj koji nije brižan sa Allahovom Knjigom, sa njenim hifzom, dobrim vladanjem, stalnim učenjem, njenim prenošenjem kao onaj koji uvijek vodi računa o Kur'anu i koji je postao vješt sa njim. Allah najbolje zna.“

Iz knjige: “El-erbe'une-l-Kur'anijje” (40 hadisa o Kur'anu)

Autor:  dr. Ahmed el-Ankari