Oživi svoje srce

Allah Svemogući naredio je svojim robovima da ga dozivaju i pojasnio šta čeka one koji odbijaju obožavanje samo Njega subhanehu. Od Nu’mana b. Bešira, Allah bio sa njime zadovoljan, prenosi se da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Dova je ibadet.” Pa je potom proučio ajet: “Gospodar vaš je rekao: “Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će, sigurno, u džehennem poniženi.” (Prijevod značenja Gafir/El-Mu’min, 60.) (Hadis je vjerodostojan, bilježi ga Tirmizi 9/311) U hadisu od Selmana radijallahu ‘anhu stoji da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “Zaista je Allah živ i darežljiv, stidi se kad čovjek digne ruke da ih vrati prazne bezuspješne.” (Hasen, Tirmizi 9/544)

Šta to pokreće ljudsko tijelo i šta je to što izdaje naredbe organima? Gdje je centar komande kod insana? Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, pojasnio je ovo rekavši: “U tijelu uistinu postoji jedan komad mesa, kada je on zdrav, cijelo tijelo je zdravo, a kad on oboli cijelo tijelo oboli. A zar to nije srce? (Buharija i Muslim) Iz ovog se može zaključiti koliko je važno da srce čovjeka bude ispravno i čisto. Bez čistog srca čovjek neće uspjeti na Sudnjem Danu. Kaže Allah Svemogući: ”… na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti, samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen biti.” (Prijevod značenja Aš-Šuara 88-89) Bolesna srca uzrok su za mnoge probleme u džematima, organizacijama, davetskom polju i među braćom. Zato ukazujemo na ovaj problem i podstičemo na pridavanje pažnje ovoj pojavi i podstičemo na spriječavanje i liječenje ovog problema. Nema sumnje da kod mnogih danas nedostaje ispravnog odgoja i na tom se mora poraditi i taj odgoj ne može biti ostvaren u kratkom vremenu. Odgoj jedne uspješne generacije traje godinama ili desetljećima.

Poznavanje Stvoritelja

Najvažnije je da čovjek bude od onih koji ispovijedaju monoteizam obožavajući samo Allaha Uzvišenog. Cilj slanja poslanika i vjerovjesnika je da ljudi spoznaju svog Gospodara. Svi poslanici su dolazili sa istom porukom: “O ljudi, samo Allaha obožavajte, drugog boga osim Njega nemate!” (Prijevod značenja El-E’araf 59) Čovjek mora da obožava samo Allaha cijeli svoj život. Kad insan bude potpuno svijestan da ga je Allah stvorio, da mu daje opskrbu i da mu daje blagodati, onda on neće obožavati nešto mimo Allaha niti odbiti poslušnost svom Stvoritelju. Kakav smisao imaju pokornost i izbjegavanje grijeha ako u srcu nema veličanja Allaha? Naši pretci govorili su: “Ko najbolje poznaje Allaha taj Ga se i najviše boji.”

Oživljavanje srca

Srce se opisuje sa životom, bolesti, ili smrti. Zdravo srce je ono u kojem nema strasti koja se suprostavlja Allahovoj naredbi i zabrani i u kojem nema šubhe (sumnje) koja se suprostavlja istini. Ako čovjek osjeti da mu je srce malaksalo, slabo, bolesno, ili u najgorem slučaju mrtvo, kako da pokuša da oživi svoje srce? Navest ćemo nekoliko načina pomoću kojih srce može da, Allahovom dozvolom, bude oživljeno:

●Zikr i učenje Kur’ana. Potrebu srca za zikrom spomenuo je šejhu-l-Islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, kad je rekao: “Za srce je zikr ono što je za ribu voda. Pa u kakvom stanju će se riba naći ako bude izvučena iz vode?” (Tezkijetun-nefsi ve terbijetuha kema jukurruhu ‘ulemau-s-selef str. 45, ova knjiga je prevedena na bosanski jezik pod naslovom ‘Čišćenje duše prema prvim izvorima’) Zikr je hrana za srca i duše. On odagnjava i slama šejtana, neka je Allahovo prokletstvo na njega. Zikr otklanja brigu i donosi sreću, on osvjetljuje srce i lice i biva uzrokom Allahove ljubavi prema onom koji Ga spominje. Prenosi se od Ebu Musaa, radijallahu ‘anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Primjer onog koji spominje svoga Gospodara i onog koji Ga ne spominje je kao primjer živog i mrtvog.” (Buharija 11/201) Najbolji zikr je učenje Kur’ana jer on sadrži lijek za srce. Kaže Allah subhanehu: “O ljudi, već vam je stigla poruka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima.” (Prijevod značenja Junus 57) Bolesti srca se mogu svrstati pod ‘bolesti sumnji/šubhi’ i ‘bolesti strasti/šehvi’. A Kur’an je lijek za obe vrste. Rekao je Osman b. Affan, radijallahu ‘anhu: “Da su vaša srca čista, nikad se ne bi zasitili govora vašeg Gospodara.” (Tezkijetun-nefsi ve terbijetuha str. 48)

Istigfar, traženje oprosta. Kaže Allah ‘azze ve dželle: “Onaj ko kakvo zlo učini ili se prema sebi ogriješi pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti – naći će da Allah prašta i da je milostiv.”(Prijevod značenja En-Nisa 110) Kad neko počini grijeh preostaje mu samo da traži oprosta i čini dobra djela kako bi loša bila izbrisana. Aiša, radijallahu ‘anha, rekla je: “Blago onom ko u svojoj knjizi (koja će mu biti predočena na Sudnjem Danu) nađe mnogo istigfara.” (Tezkijetun-nefsi ve terbijetuha str. 48)

Dova. Allah Svemogući naredio je svojim robovima da ga dozivaju i pojasnio šta čeka one koji odbijaju obožavanje samo Njega subhanehu. Od Nu’mana b. Bešira, Allah bio sa njime zadovoljan, prenosi se da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Dova je ibadet.” Pa je potom proučio ajet: “Gospodar vaš je rekao: “Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će, sigurno, u džehennem poniženi.” (Prijevod značenja Gafir/El-Mu’min, 60.) (Hadis je vjerodostojan, bilježi ga Tirmizi 9/311) U hadisu od Selmana radijallahu ‘anhu stoji da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “Zaista je Allah živ i darežljiv, stidi se kad čovjek digne ruke da ih vrati prazne bezuspješne.” (Hasen, Tirmizi 9/544)

Donošenje salavata na Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Od Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti deset.” (Muslim 4/128) Iz ovog hadisa vidimo kolika je korist donošenja salavata na Poslanika. A šta je sa onim koji je lijen u pogledu ovog? Kaže Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Škrt je onaj u čijem prisustvu budem spomenut a ne donese salavat na mene.” (Nesai, Tirmizi, Ahmed 1/201, Ahmed Šakir (1736) kaže da mu je lanac prenosilaca ispravan) U drugoj predaji od Ibn Mes’uda stoji da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Na Sudnjem Danu najpreči će mi biti oni koji su najviše donosili salavate na mene.” (Hasen, Tirmizi 2/607)

Noćni namaz. Od najboljih načina za oživljavanje srca je da čovjek ponizno stoji pred svojim Gospodarom negdje gdje ga niko ne vidi. Slika stanja čovjeka u berzehu se ogleda u slici njegovog stanja na dunjaluku. Ako je često osamljen padao na sedždu, zikrio, strahovao od Allaha, plakao radi Njega u tami gdje ga niko od ljudi ne vidi, onda su sve prilike da će ovakvoj osobi lijepo biti u kaburu. A ako bude od onih koji su pretjerali u grijesima i takav umre bez pokajanja onda nije za očekivati da će mu kabur biti prostran i ugodan. Rekao je El-Hasan El-Basri, rahimehullah: “Zaista čovjek počini grijeh pa mu zbog toga bude uskraćen noćni namaz.” (Tezkijetun-nefsi ve terbijetuha str. 62) Od posljedica grijeha je da čovjek teže čini ibadet općenito pa tako i noćni namaz.

Važnost unutrašnjosti i vanjskog izgleda vjernika

Spominje se da je Sufjan rekao: “Ispravnost je da unutrašnjost i vanjština budu u dobrom stanju, a ihsan (dobročinstvo) je da unutrašnjost čovjeka bude bolja od njegove vanjštine.” (Hajatul-kulubi, Salih b. Avad) Znači, nije u redu da čovjek samo pridaje pažnju unutrašnjosti ili samo vanjštini, a da drugu stranu zapostavi. Kad se neko prihvati vjere onda treba da vodi računa o tom da popravljanje ličnog stanja ne prestaje kod promjene vanjštine koja je takođe važna. Treba imati snage da se  poprave i neke lične osobine, stanje srca, ahlak… i sl. Pa ako je čovjek bio grub, osoran i svirep onda treba da radi na tom da postane blag i da suzbija svoju srdžbu. Trebalo bi da čovjek svoj temperament koristi u prikladnim situacijama a ne da svoje nezadovoljstvo i svoj bijes iskaljuje na nedužnim. S druge strane, ako čovjek nije imao naviku da brani svoje ispravne stavove onda mora da poradi na tom da bude od onih koji će braniti istinu. Na kraju, čovjek ne treba da zaboravi da je Allah taj koji upravlja srcima, zato Njega trebamo moliti da popravi stanje sviju nas. I neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika i miljenika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe.

 

Izvor: el-asr.com