Osmi hadis: Vrijednost učenja sure El-Bekare u domu

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Nemojte svoje domove činiti grobljima, zaista šejtan bježi od doma u kome se uči sura El-Bekare.“ (Muslim)

Koristi iz hadisa:

Prva korist, preferiranje učenja sure Bekara u kući, uopšteno, bez određenog broja.

Druga korist, šejtani i džinni ne borave u kući u kojoj se uči sura Bekara.

Treća korist, šejtani i džinni stanuju u kućama, a njihov boravak je potpun i ugodan u kućama u kojima nema spominjanja Allaha swt i učenja Kur'ana, a posebno sure Bekara.

Četvrta korist, šejtani, nepokorni džinni i sihirbazi su izgubili nadu da mogu namamiti ljude u čijem domu se uči sura Bekara, a ona je najbolja zaštita.

Peta korist, kuće u kojima se ne sluša Kur'an i u kojima se ne čuje zikrullah, liče mračnim i crnim grobovima.

Šesta korist, srca koja su napustila Allahov govor, Kur'an, postaju napuštena i mračna stjecišta šejtana. Rekao je ibn Abbas radijallahu anhu: „Oni, u čijim prsima, nema ništa od Kur'ana su poput uništenih kuća.“ Tirmizi, Bejheki.

Sedma korist, riječi Poslanika s.a.v.s. „Nemojte svoje domove činiti grobljima“ upućuju na to da se na mezarjima ne uči Kur'an, i u ovim riječima je odgovor onima koji dozvoljavaju učenje na mezarjima. Da je dozvoljeno učiti Kur'an na mezarjima, zašto bi Poslanik s.a.v.s iznio ovo poređenje?

Postavlja se pitanje: kakva je mudrost u posebnom izdvajanju sure Bekara?

Mnogo je mudrosti, a neke od njih su: njena dužina, mnogobrojna imena Allaha swt koja se u njoj nalaze, kao što su Allah, Gospodar, Živi, Vječni, Onaj koji sve održava, Svevišnji, Uzvišeni itd., zatim mnogobrojna svojstva Allaha swt kao što su Savršena moć, Svemogućnost, svojstvo stvaranja ni iz čega, i još puno neotkrivenih tajni i mudrosti.

Rekao je neki učenjak: „U njoj se nalazi hiljadu naredbi, hiljadu zabrana, hiljadu mudrosti i hiljadu obavijesti.“

Iz knjige: “El-erbe'une-l-Kur'anijje” (40 hadisa o Kur'anu)

Autor:  dr. Ahmed el-Ankari