Opis Džehennema i njegove strahote

Abdullah b. Umejr, rahimehullahu te’ala, bi govorio: „Kada bi se stanovnici Džehennema izveli iz džehennemske vatre i uveli u dunjalučku vatru, mirno bi spavali.“ Stanovnici Džehennema će imati odjeću od vatre: „Onima koji neće da vjeruju odjela će od vatre biti skrojena, a ključala voda biće na glave njihove sipana.“ (Prijevod značenja El-Hadždž, 19.) Košulje će im biti od katrana. Dakle, hrana, piće, odjeća, pa čak i postelja i pokrivači, sve će im biti od vatre: „U Džehennemu će im ležaji i pokrivači od vatre biti. Eto tako ćemo Mi nevjernike nagraditi.“ (Prijevod značenja El-E’araf, 41.) Gdje će pobjeći? Iznad njih vatra! Ispod njih vatra! Oko njih vatra, pa i na njima i u njima samima vatra…

Na Sudnjem Danu, Danu istinske podjele i razdvajanja, ljudi će se razdvojiti jedni od drugih. Razdvojiće se nevjernici od vjernika i licemjera. Nevjernici će na Sudnjem Danu slijediti svoja božanstva koja su obožavali na Dunjaluku i zajedno sa njima će biti odvedeni do Džehennema. Za vrijeme stajanja na Mahšeru, na Sudnjem Danu, što će potrajati njima pedeset hiljada godina, mnogo će ožedniti. Tako žedni, povezani u lance i okove, bit će povedeni do Džehennema: „A kad u Džehennem žedne nevjernike potjeramo.“ (Prijevod značenja Merjem, 86.) S velikim i teškim okovima, dugim i preteškim lancima, odvodiće se i bacati u Džehennem. Toga Dana, doći će se sa Džehennemom koji će imati 70.000 povodaca, tj. krajeva. Svaki povodac ili kraj držat će 70.000 meleka. Naši prethodnici bi govorili: „Kada se Džehennem ne bi držao sa ovolikim brojem povodaca, otrgnuo bi se, a kada bi se otrgnuo, spalio bi sve, i dobre i loše.“ Allah, subhanehu ve te'ala, kaže, kako stoji u prijevodu značenja: „I kad se tog Dana dođe sa Džehennemom, tada će se čovjek sjetiti – a na šta mu je sjećanje?! Reći će: ‘Kamo sreće da sam se za ovaj život pripremao!'“ (Prijevod značenja El-Fedžr, 23-24.) Kada stanovnici Džehennema budu povedeni do Džehennema i kada vide svoju potpunu propast, počet će plakati, međutim, njihove suze neće biti suze već će biti krv. „Oni koji nisu vjerovali u skupinama će u Džehennem biti natjerani.“ (Prijevod značenja Ez-Zumer, 71.) Kada ih Džehennem vidi iz daljine izrazit će im dobrodošlicu, obradovat će se njihovom dolasku: „Kada ih Džehennem ugleda iz daljine, čut će kako gnjevan huči, ključa i odiše.“ (Prijevod značenja El-Furkan, 12.) Vidjet će Džehennem kako visoko baca iskre: „On će kao kule bacati iskre, kao da su kamile riđe. Teško toga dana poricateljima!“ (Prijevod značenja El-Murselat, 32-34.) Iblis će predvoditi nevjernike do vatre, a iza njega će biti njegovi sljedbenici. Dok se budu Džehennemu približavali, slušat će njegovo hučanje i ključanje, gledaće kako džehennemske iskre visoko u vis lete, pa kada dođu do vrata Džehennema, Iblis će povikati: „O propasti moja! O propasti moja!“ Također i svaki od njegovih sljedbenika, iza njega, će isto povikati: „O propasti moja! O propasti moja!“ Svevišnji Allah kaže: „Ne prizivajte danas jednu propast, već prizivajte mnoge propasti!“ (Prijevod značenja El-Furkan, 14.) Dočekat će ih čuvari Džehennema, meleki strogi i snažni koji izvršavaju sve što im Uzvišeni Allah naredi: „Kada god se koja gomila u njega baci, stražari u njemu će je upitati: ‘Zar vam niko nije dolazio da vas opominje?!'“ (Prijevod značenja El-Mulk, 8.) šta vam je? Zar vam niko nije dolazio i pozivao vas? Zar niste znali, zar niste čuli da postoji vjera u kojoj se samo Allah obožava na način kako ga je samo Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, obožavao? Zar vas niko nije opomenuo? „Odgovorit će: ‘Jest. Dolazio nam je onaj koji nas je opominjao a mi smo poricali i govorili: ‘Allah nije objavio ništa.’ Vi ste u velikoj zabludi! I reći će: ‘Da smo slušali i razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema u ognju bili!’ Priznat će svoje grijehe, pa, stanovnici Džehennema ognjenog daleko bili!“ (Prijevod značenja El-Mulk, 9-11.) Džehennem će ih dočekati, pa će im reći: „Posebno sam obavezan trojici – svakom oholniku i prkosniku, svakom koji je Allahu pripisivao druga i slikarima.“

Dubina i boja Džehennema

Kakav je Džehennem? Dubina Džehennema je sedamdeset godina. Ko bude bačen u njega, dospjet će na njegovo dno nakon sedamdeset godina. Danas kada bi se bacio kamen sa najveće zgrade, za kratko vrijeme, za nekoliko sekundi, našao bi se na tlu. šta mislite: sedamdeset godina??? Boja Džehennema je crna, potpuna tama. Džehennem se žestio dugi niz godina vatrom dok nije postao crven. Zatim se žestio vatrom dok nije postao bijel, a zatim se žestio dok nije postao crn. „Gospodaru naš, doista, onoga koga Ti budeš u vatru uveo, Ti si ga osramotio, a nevjernici neće imati pomagača!“ (Prijevod značenja Alu Imran, 192.) Vidimo vatru na Dunjaluku. Vidimo kako zahvati neku kuću i potpuno je sagori. Vatrogasci nisu u stanju ništa da učine. To je dunjalučka vatra, a što se tiče džehennemske vatre, ona je sedamdeset puta jača i žešća od dunjalučke. Abdullah b. Umejr, rahimehullahu te'ala, bi govorio: „Kada bi se stanovnici Džehennema izveli iz džehennemske vatre i uveli u dunjalučku vatru, mirno bi spavali.“

Kako će se džehennemlije bacati u vatru

Kako će se džehennemlije vezati i bacati u vatru? Uzet će se za vrh kose pri čelu i poviti unazad sve dok se njihov potiljak ne sastavi sa njihovim petama! Kičme će im popucati! Tako svezani bit će bačeni u Džehennem: „Nevjernici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kike i za noge ščepani biti.“ (Prijevod značenja Er-rahman, 41.)

Hrana i piće stanovnika Džehennema

Kada budu uvedeni u Džehennem i jedno vrijeme u njemu kažnjavani, ogladnit će i snaći će ih glad. Čak, od prevelike gladi osjetit će bolove iste jačine kao i sve druge vrste kažnjavanja u Džehennemu. Govorit će: „Gdje je hrana? Umiremo od gladi! Ima li šta kod vas jesti?“ Ima, ima, kako da nema! Tamo će biti brza i poslušna posluga! Predočit će im se džehennemsko stablo po imenu Zekkum čiji su plodovi poput šejtanskih glava: „To je drvo koje će usred Džehennema rasti, plod će mu poput šejtanskih glava biti. Oni će se njime hraniti i stomake će svoje njime puniti.“ (Prijevod značenja Es-Saffat, 64-66.) Kaže se da kada bi samo jedan djelić ovoga stabla bio spušten na Zemlju, stanovnicima Zemlje  bi sve pokvario i zagorčao bi im život na njoj. Samo jedan djelić, pa, šta mislite šta će biti s onima kojima će ovi plodovi biti hrana?! „Drvo Zekkum bit će hrana griješniku, u stomaku će kao rastopljena kovina vreti kao što voda koja ključa vri.“ (Prijevod značenja Ed-Duhan, 43-46.) Kada vide gnoj koji izlazi iz njih samih, iz prevelike gladi i žeđi požurit će da ga jedu, jedni sa drugih. To je hrana gislin: „Zato on danas ovdje nema prisna prijatelja, niti drugog jela osim gislina kojeg će samo nevjernici jesti.“ (Prijevod značenja El-Hakka, 35-37.) Ibnu Abbas, radijallahu ‘anhuma, kaže da se pod izrazom gislin misli na krv, sukrvicu i gnoj koji će curiti iz tijela stanovnika Džehennema. Također, jedna od vrsti džehennemske hrane je i hrana po imenu dari'i. To su plodovi puni bodljika i trnja. Džehennemlije će jesti takvu hranu pa će im zastajati u grlu i bosti ih: „Drugog jela osim trnja neće imati, koje neće ugojiti niti glad utoliti.“ (Prijevod značenja El-Gašija, 6-7.) Ništa im neće koristiti, međutim, iz prevelike gladi jesti će ga i neće ni primjećivati da im ništa ne koristi. Kada im zastane u grlu, kada se počnu gušiti, stat će s tom hranom. Neće je moći izvaditi niti će je moći progutati: „Bit će kod Nas, doista, okova i ognja, i jelo koje u grlu zastaje i patnje nesnosne.“ (Prijevod značenja El-Muzzemmil, 12-13.) Zvat će u pomoć. Tražit će pomoć. Sjetit će se kako bi na Dunjaluku kada bi im nešto zastalo u grlu, to potiskivali vodom. Tražit će vodu. Ima li vode? Ima, ima, kako da nema. Ima. Voda će im biti dostavljena sa dna Džehennema. Hamim-ključala voda! Reći će im se: „Hoćete vodu?! Izvolite! Na ovom mjestu mi služimo ovakvu vodu. A sada pijte!“  Brza i sigurna usluga! Ključala voda!!! Kada se samo približe posudi s ključalom vodom, koža i meso –od vreline te ključale vode- spast će im s lica. Ali, i pored toga, morat će da je piju: „Ako zamole za pomoć, pomoći će im se tekućinom poput rastopljene kovine koja će lica ispeći. Užasna li pića i grozna li boravišta!“ (Prijevod značenja El-Kehf, 29.) Pored uzavrele ključale vode pojeni će biti i gassakom, smrdljivom tekućinom koja će izlaziti iz polnih organa bludnika i bludnica: „Eto toliko! Pa neka okušaju vodu ključalu i kapljevinu smrdljivu!“ (Prijevod značenja Sad, 57.)

Odjeća i postelja stanovnika Džehennema

Imat će odjeću od vatre: „Onima koji neće da vjeruju odjela će od vatre biti skrojena, a ključala voda biće na glave njihove sipana.“ (Prijevod značenja El-Hadždž, 19.) Košulje će im biti od katrana. Dakle, hrana, piće, odjeća, pa čak i postelja i pokrivači, sve će im biti od vatre: „U Džehennemu će im ležaji i pokrivači od vatre biti. Eto tako ćemo Mi nevjernike nagraditi.“ (Prijevod značenja El-E'araf, 41.) Gdje će pobjeći? Iznad njih vatra! Ispod njih vatra! Oko njih vatra, pa i na njima i u njima samima vatra! Plakat će, a suze će im biti sama krv! Lica će im sva pocrniti!

Jedna kazna veća od druge

U Džehennemu neki od njih, ponovo će biti vezani u lance i vođeni. Gdje idete s njima?! Zar nije dovoljno to što se kažnjavaju ovdje, ili … ili želite da im olakšate, razgalite?! Nikako! „Pa, kušajte patnju, mučenje ćemo vam sve gorim učiniti!“ (Prijevod značenja En.Nebe’, 30.) Bit će povezani u lance, odvedeni i na ključaloj vatri prevrtani: „Na Dan kad se njihova lica u vatri budu prevrtala, govorit će: ‘Kamo sreće da smo se Allahu pokoravali i da smo Poslanika slušali!'“ (Prijevod značenja El-Ahzab, 66.) Dok se budu lica u vatri pržila, zubi, vilice će im ispasti: „vatra će im lica pržiti i oni će iskešenih zuba u njemu ostati.“ (Prijevod značenja El-Mu'minun, 104.) Zubi, vilice će im ispasti, meso i koža sletjeti. Pojedini učenjaci kažu da će stanovnicima Džehennema koža sletjeti i da će im se zakvačiti za pete, pa će hodati Džehennemom a njihova koža će im se vući za petama! Tako mi Allaha! Da se samo jedan mali trenutak ubaci u Džehennem osoba koja je najbolje živjela na Dunjaluku, osoba koja na Dunjaluku nije osjetila nikakvu poteškoću, tegobu, nesreću, bol i patnju, kada bi se ubacila u Džehennem samo jedan mali trenutak, sva dunjalučka uživanja bi zaboravila od patnje koju je vidjela i osjetila u tom djeliću vremena. Allaha Uzvišenog molimo da nas sačuva boravka na Ahiretu u ovakvom mjestu! Molimo Ga da nas podrži u pokornosti Njemu, činjenju djela kojima je On zadovoljan i koja vode do Njegova zadovojstva! Neka je svaka slava i hvala Allahu, subhanehu ve te'ala, na početku i na kraju! Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, njegovu porodicu, sve ashabe i sve muslimane koji ih slijede u dobru!

 

Izvor: El-asr.com