Opasnost novotarija u islamu

Novotarija je uzrok cijepanja islamskog ummeta. Ako se otvore vrata novotarijama, svako će uvoditi u vjeru nešto novo i bit će time zadovoljan. Kaže Allah, dželle šanuhu: “Svaka stranka zadovoljna onim što ispovijeda.” (Prijevod značenja Rum, 32.) Svaka će skupina govoriti da je istina na njihovoj strani, a da su drugi u zabludi, a Allah, dželle šanuhu, rekao je svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili, Allah će se za njih pobrinuti. On će ih o onome što su radili obavijestiti. Ko uradi dobro djelo, bit će deseterostruko nagrađen, a ko uradi rđavo djelo, bit će samo prema zasluzi kažnjen, i neće im se učiniti nepravda.” (Prijevod značenja El-En'am, 159-160.)

Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko uvede nešto novo u našu vjeru, ono što nije od nje, to mu se odbija.” (Buhari, br. 2697, i Muslim, br. 1718)

Kratka biografija prenosioca hadisa

Aiša, radijallahu anha, je majka pravovjernih i kćerka Ebu Bekra es-Siddika, Allah bio njime zadovoljan. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oženio ju je u Mekki, nakon smrti Hatidže, radijallahu anha. Boravila je kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, devet godina. Bila je Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, najdraža žena. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Prednost Aiše nad ostalim ženama je kao prednost popare nad ostalim jelima.” (Buhari, br. 3770, i Muslim, br. 2446) Također, kad je jedne prilike bio kod Ummu Seleme, Allah bio njome zadovoljan, rekao je: “Tako mi Allaha, nije mi dolazila Objava niti kod jedne od vas osim kod Aiše.” (Buhari, br. 3775) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preselio je na ahiret u danu kada je bio kod Aiše, u njenoj kući i na njenom krilu. Nije imala djece sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Nadimak joj je bio Ummu Abdullah (majka Abdullahova). Ibn Hibban u svome Sahihu bilježi predaju koja ukazuje na to da ju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tako nazvao. Bila je poznata po svojoj dobroti, znanju i oštroumnosti. Prenijela je puno hadisa od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Preselila je u Medini u mjesecu ramazanu 58. godine po Hidžri. (El-Istiab, Ibn Abdul-Berr, El-Isabe, Ibn Hadžer i Fethul-Bari)

Vrijednost hadisa

Ibn Redžeb, Allah mu se smilovao, kaže: “Ovaj hadis je jedan od najvećih temelja vjere i on je vaga po kojoj se vagaju djela vezana za spoljašnjost osobe, kao što se prema hadisu “Djela se cijene prema namjerama” vagaju djela vezana za unutrašnjost osobe. (Džamiul-ulum vel-hikem, 1/162) Ibn Mulekkin, Allah mu se smilovao, kaže: “Ovaj hadis je jedno od najvećih i najkorisnijih pravila u vjeri i potrebno je da se nauči i proširi među ljudima, da se koristi u dokazivanju protiv novotarija u vjeri. Također je ovaj hadis sažeti i jezgroviti govor koji je dat Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i to se ogleda u tome što je on jasan dokaz u odbacivanju svake novine u vjeri koja se kosi sa pravilima iste.“

Pouke i poruke hadisa

  • Opasnost novotarija u vjeri. Novotarija u arapskom jeziku znači izum ili pronalazak, tj. stvari koje je čovjek izumio prvi put, koje nisu postojale prije toga. Kaže Allah, dželle šanuhu: “On je Stvoritelj nebesa i Zemlje, i kada nešto odluči, za to samo rekne: Budi! – i ono bude.”(Prijevod značenja El-Bekare, 117.) Stvoritelj nebesa i Zemlje u obliku koji nije postojao prije toga, tj. stvorio ih je prvi put. Što se tiče terminološkog ili vjerskog značenja, novotarija je sve ono čime ljudi obožavaju Allaha, dželle šanuhu, a On to nije propisao, svejedno da li se radi o vjerovanju, djelima ili riječima. Kaže šejh Abdurahman Se'adi: “Novotarija je uvođenje novih stvari u vjeru, a vjera je sve ono sa čime je došao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kako od Objave u Kur'anu, tako i prakse, tj. sunneta, te onoga na šta upućuju Kur'an i sunnet. Sve što se tome suprotstavlja smatra se novotarijom.” (Medžmuatul- Mu'ellefat Se'adije, 7/48) Opasnost novotarija u vjeri ogleda se u tome što je to govor o Allahovoj, dželle šanuhu, vjeri bez znanja, jer općenito novotarije se pojavljuju kada se proširi neznanje u jednom narodu. Govor o Allahovoj vjeri je jedan od najvećih grijeha, na što upućuju riječi Allaha, subhanehu ve te'ala: ”Reci: Gospodar moj zabranjuje razvrat, i javni i potajni, i grijehe, i neopravdanu primjenu sile, i da Allahu smatrate ravnim one za koje On nikakav dokaz objavio nije, i da o Allahu govorite ono što ne znate.“ (Prijevod značenja El- A'raf, 33) I kaže: “I ne govori o onome što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati.” (Prijevod značenja El- Isra, 36.)
  • Novotarija je zabluda. Sve ono sa čime je došao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je istina, a suprotno tome je zabluda, kao što kaže Allah, dželle šanuhu: “Zar poslije istine ima išta osim zablude?”(Prijevod značenja Junus, 32.)Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:Svaka novotarija je zabluda.” (Muslim, br. 867) Također, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u drugom hadisu kaže: I čuvajte se novina u vjeri jer svaka novina je novotarija, a svaka novotarija je zabluda.” (Ebu Davud, hadis je hasen-sahih. Ocijenili su ga vjerodostojnim [sahihom]: Tirmizi, Hakim, Ibn Hibban, Bezzar, Ibn Abdul-Berr, Ibn Tejmijje, Ibn Mulekkin i Ševkani, dok su ga dobrim [hasenom] ocijenili: Begavi, Munziri i Zehebi.)
  • Novotarija je suprotna sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Onaj koji obožava Allaha, subhanehu ve te'ala novotarijama, izašao je iz okvira slijeđenja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer slijeđenje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je dokaz da čovjek voli Allaha. Kaže Allah, dželle šanuhu: “Reci: Ako Allaha volite, mene slijedite, i Allah će vas voljeti i grijehe vam oprostiti! – a Allah prašta i samilostan je.”(Prijevod značenja Ali Imran, 31.)
  • Novotarija neće biti prihvaćena od onoga ko je radi, čak i ako mu je nijjet iskren, tj. Allah, dželle šanuhu, neće ga nagraditi. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko uvede nešto novo u našu vjeru, ono što nije od nje, to mu se odbija.” (Buhari, br. 2697, i Muslim, br. 17180)
  • Novotarija je kritika da islam nije potpun i savršen. Kaže Allah, subhanehu ve te ala:“I danas sam vam vašu vjeru usavršio, i blagodat Svoju prema vama upotpunio, i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” (Prijevod značenja El-Maide, 3.)Činjenjem novotarije čovjek smatra ili da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije nešto znao, ili da je nešto od objave sakrio, a obje stvari su nemoguće.
  • Novotarija je uzrok cijepanja islamskog ummeta. Ako se otvore vrata novotarijama, svako će uvoditi u vjeru nešto novo i bit će time zadovoljan. Kaže Allah, dželle šanuhu: “Svaka stranka zadovoljna onim što ispovijeda.”(Prijevod značenja Rum, 32.)Svaka će skupina govoriti da je istina na njihovoj strani, a da su drugi u zabludi, a Allah, dželle šanuhu, rekao je svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili, Allah će se za njih pobrinuti. On će ih o onome što su radili obavijestiti. Ko uradi dobro djelo, bit će deseterostruko nagrađen, a ko uradi rđavo djelo, bit će samo prema zasluzi kažnjen, i neće im se učiniti nepravda.” (Prijevod značenja El-En'am, 159-160.)
  • Sljedbenik novotarije ne uzima Kur'an i sunnet za dokaz, već svoje strasti. Allah, dželle šanuhu, kaže: “A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku”(prijevod značenja En-Nisa, 59),tj. vratite se Kur'anu i Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u njegovom životu, a nakon njegove smrti njegovom sunnetu.
  • Upozoravanje na sljedbenike novotarija. Kaže šejhul-islam Ibn Tejmijje: “Na vođe novotarija, sljedbenike izreka i djela suprotnih Kur'anu i sunnetu treba upozoravati, jer doista objašnjenje njihovog stanja i upozoravanje ummeta na njih obaveza je po idžma'u (konsenzusu) muslimana. (Medžmuatul-Fetava, 28/331)
  • Jedan od uvjeta da bi djelo bilo primljeno kod Allaha, dželle šanuhu, jeste da bude u skladu sa sunnetom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a dokaz tome je hadis koji obrađujemo.
  • Briga i pažnja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prema svome ummetu tako što ih je upozorio na ono što bi moglo da bude uzrok neprihvatanja i poništenja njihovih djela kod Allaha, dželle šanuhu.

Izvor: www.el-asr.com