Liječenje uroka

Liječenje uroka (el-‘ajn)

El-Ajn je „otrovna strijela“ koja izlazi iz zavidnika ili uzročnika uroka i ide prema osobi kojoj se zavidi i koja se želi ureći.

Nekada ova strijela djeluje na čovjeka, a nekada ne. Ako čovjek nema nikakve zaštite, onda ga ona pogađa, a ako se zaštiti od nje, onda ona nema uticaja na njega.

Urok koji pogađa ljude je rezultat zavidnosti ili prevelike zadivljenosti nečim, koja nije popraćena spominjanjem Allaha.

Kako se dešava urok?

Uzročnik uroka određenu osobu opiše i kaže nešto o njoj, pri tome ne spominjući Allahove ime, i ne moleći Allaha za berićet toj osobi. Izgovorene riječi, nepopraćene spomenom Allaha, šejtan preusmjeri ka ciljanoj osobi, koja nije sebe zaštitila zikrom, dovom ili učenjem Kur'ana, želeći joj nauditi, i ako Allah želi to se i desi.

Allah Uzvišeni veli:Nijedna se nedaća ne desi bez Allahove dozvole, a Allah će uputiti srce onoga ko u Njega vjeruje. Allah sve zna. (Et-Tegābun, 11)

Lijek za onoga ko je pogođen urokom

Postoje dva stanja vezana za osobu pogođenu urokom:

Prvo stanje: Ako je osoba koja je urekla poznata, onda se od nje traži da se okupa, te se tom vodom urečeni polije otpozada, i Allahovom, dželle šanuhu, voljom će ozdraviti.

Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: „Urok je istina i da je išta preteklo kader, pretekao bi ga urok, pa ako od vas neko zatraži da se operete, operite se.“[1]

Način kupanja (pranja)

Od Ebu Umame b. Sehla b. Hunejfa, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: „Moj otac Sehl se kupao. Skinuo je svoj ogrtač, dok je Amir bin Rebi'a gledao u njega. Sehl je bio jako bijele puti i lijepe kože. Amir je rekao: ‘Do danas nisam vidio ovako lijepu kožu.’ Istog momenta Sehla je uhvatio žestok bol. Obavijestili su Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, o njegovom bolu: ‘Ne može podići glave.’ – rekli su. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, ih upita: ‘Sumnjate li na koga?’ Na Amira bin Rebi'u, odgovoriše. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, ga je pozvao i strogo mu se obratio: ‘Radi čega to ubijate svoju braću? Što ga nisi blagoslovio? Operi se za njega.’ Na to je Amir oprao lice, ruke, laktove, koljena, noge i potrao se ispod košulje. Tu vodu je stavio u posudu i njome polio Sehla otpozada. Istog momenta Sehl je ozdravio i krenuo sa ostalim ljudima.[2]

Drugo stanje: Ako se ne zna ko je urekao, onda će čovjek učiti neke ajete iz Kur'ana, poput Fatihe, ajetu-l-kursijje, dva zadnja ajeta sure Bekare, sure Ihlas, Felek, Nas, a ako želi može da uči i sljedeće ajete:

Junus, 107.

El-Bekare, 137.

El-Kalem, 51-52.

En-Nisa, 54.

El-Isra, 82.

Fussilet, 44.

Zatim, nakon toga se mogu učiti i dove koje su prenesene vjerodostojnim predajama, a koje su vezane za liječenje.

Molimo Allaha Uzvišenog, Gospodara arša veličanstvenog, da izliječi sve bolesne muslimane.

Put sredine


[1] Bilježi Muslim, br. 2188.

[2] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ahmed, br. 16076, i ovo je njegova verzija, i Ibn Madže, br. 3509.