Liječenje sihra i messa (šejtankog dodira)

Liječenje sihra i šejtankog dodira ima dva stanja:

Prvo: Da se zna mjesto na kojem se nalazi sihr, te da se uzme i uništi. Na takav način će sihr, uz Allahovu pomoć biti uništen. Ovo je najbolji način liječenja od sihra, a mjesto sihra se može spoznati putem snova ili Allahovom uputom, ili putem džinna koji se nalazi u tijelu čovjeka koji se liječi i sl.

Aiša kazuje: ”Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je bio opsihren do te mjere da mu se činilo da prilazi svojim ženama.“ Sufjan veli: ”Ovakva vrsta sihra je najteža”. Rekao je: ”O Aiša, da li znaš da me je Allah upoznao sa onim što sam Ga pitao? Došla su mi dva čovjeka, jedan je sjeo pored moje glave, dok je drugi sjeo pored mojih nogu. Onaj koji je bio pored glave je kazao ovom koji je bio pored nogu: ‘Kakvo je stanje ovog čovjeka?’ Odgovorio je: ‘Opsihren je.’ ‘A ko ga je opsihrio?’ upitao je. Reče: ‘Lebid b. El-E'asam, čovjek iz Benu Zurejka, a on je munafik.’ Kaže: ‘U čemu je (sihr)?’ Rekao je: ‘U češlju i dlaci (koja je spala prilikom češljanja).’ Pa ga upita: ‘A gdje je to?’ A drugi mu odgovori: ‘U bunaru Zervan (koji se nalazio u bašti plemena Benu Zurejk)”. Aiša veli: „Poslanik je otišao i izvadio taj sihr”.[1]

Drugo: Da se ne zna mjesto na kojem se nalazi sihr i tada se bolesna osoba liječi na dva načina:

1. Šerijatski propisanim načinom učenja, tj. rukjom, moleći Allaha i učeći dove prenesene u kur'ansko-hadiskim tekstovima i tome slično.

  • Zbog čega se uči šerijatska rukja ili šta se njome liječi?

Ona se uči i njome se liječi sihr, šejtanski dodir, zavist, urok, padavica, ludilo, otrov, ubod, bolovi, bolest, tuga i druge vidljive i nevidljive bolesti.

Hvala Allahu Koji je za svaku bolest dao lijek i učinio Kur'an uputom i lijekom.

Uslovi za ispravnost rukje:

– Da bude sastavljena od riječi Allaha i Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, ili od dova koje nisu u suprotnosti sa šerijatom.

– Da bude na arapskom jeziku, ali razumljivog i razgovjetnog učenja.

– Da onaj koji uči i onaj kome se uči budu uvjereni da je rukja samo uzrok, a da je pravi liječnik Allah u kojeg se treba pouzdati.

– Da rukja ne sadrži nešto što je u koliziji sa islamom, poput dove nekom drugom mimo Allaha, uvrede i psovke.

Najbolje je da čovjek sam sebi uči ili nekom od svojih ko je bolestan, a dozvoljeno je tražiti i od drugih da uče.

2. Lijek koji je po islamu dozvoljen, poput meda, zemzem vode, hurmi, ćurukota, hidžame i sl.

Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kazao: „Lijek je u tri stvari: u hidžami, gutljaju meda i kauterizaciji, ali ja mome ummetu zabranjujem kauterizaciju.[2]

Sa'd b. Vekkas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko ujutro pojede sedam osušenih hurmi, tog dana mu ne mogu naštetiti sihr i otrov.[3]

U verziji kod Muslima stoji: „Ko pojede sedam medinskih hurmi kada osvane, otrov mu neće moći nauditi sve dok ne omrkne.

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kazao: „Ćurukot je lijek za svaku bolest osim smrti.“[4]

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kazao: „Ko pusti krv kupicom, sedamnaestog, devetnaestog ili dvadeset i prvog u mjesecu, bit će mu to lijek za svaku bolest.[5]


[1] Bilježi Buharija, br. 5765., i ovo je njegova verzija i Muslim, br. 2189.

[2] Bilježi Buharija, br. 5681.

[3] Bilježi Buharija, br. 5769., i Muslim, br. 2047., i ovo je njegova verzija.

[4] Bilježi Buharija, br. 5688., i Muslim, br. 2215., i ovo je njegova verzija.

[5] Hadis je dobar, a bilježi ga Ebu Davud, br. 3861. Pogledati: Sahihu-l-Džami’, br. 5968.