KORISTI ISTIGFARA

Prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ”Ko bude stalno tražio istigfar (tj. molio Allaha za oprost), Allah će mu pokazati izlaz iz svake teške situacije, olakšati svaku brigu i opskrbiti ga odakle se i ne nada”.[1]

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

  • Traženje oprosta je pokoravanje Uzvišenom Allahu i slijeđenje Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem. 
  • Traženjem oprosta čovjek postiže korist i na ovom i na onom svijetu.
  • Od plodova traženja oprosta je i to što na ovom svijetu otklanja brige i poteškoću i uzrok je uvećanja imetka i opskrbe.

[1] Hadis bilježi ebu Davud.