Koristi i plodovi istigfara

 

1. Najveća korist od istigfara je spuštanje Allahove milosti na osobu koja traži oprost

Kaže Allah, dž.š.: ”Zašto od Allaha ne tražite oprosta, da bi vam se milost ukazala.” (En-Neml, 46.)

2. Sigurnost i zaštita od Allahove kazne

Kaže Uzvišeni Allah: ”…i Allah ih neće kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti.” (El-Enfal, 33.) Zbog toga istigfar ima veliku ulogu u opraštanju i brisanju grijeha, i čuva te od kazne za te grijehe.

Većini grijeha koje čovjek počini uzrok je traženje sreće i zadovoljstva, međutim, ne zna da je istinska sreća u pokornosti Allahu Uzvišenom i približavanju Njemu, i da će samo onome ko Njemu bude pokoran, On podariti smirenost i zadovoljstvo duše i on će na ovome svijetu osjetiti džennetsko uživanje. Kaže Allah, dž.š.: ”Da od Gospodara svoga oprosta tražite i da se pokajete, a On će vam dati da do smrtnog časa lijepo proživite, dat će Vam zasluženu nagradu. A ako leđa okrenete, pa ja se, zaista, bojim za vas patnje na Velikom danu.” (Hud, 3.)
_______________

Rekao je Allah, subhanehu ve te'ala: ”… i govorio: Tražite od Gospodara svoga oprosta jer On, doista, mnogo prašta: On će vam kišu obilatu slati, i pomoći vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati.” (Sura Nuh: 10, 11, 12 )

Zabilježeno je u hadisi kudsiju od Allahovog Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, da je prenio od Allahu, subhanehu ve te'ala: “… o robovi Moji, zaista vi griješite noću i danju. A ja praštam sve grijehe. Pa tražite od mene oprosta, oprostit ću vam.. ” ( Muslim)

Kaže Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: ”Ko bude mnogo činio istigfar, Allah će mu olakšati svaku tegobu, da će mu izlaz iz svake situacije, i opskrbit će Ga odakle se i ne nada.” ( Hadis je zabilježio Imam Ahmed sa vjerodostojnim lancem prenosilaca.)

Od Seida El Hudrija, radijellahu ‘anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Zaista je šejtan rekao: O Gospodaru, tako mi Veličine Tvoje, neču prestati zavoditi Tvoje robove sve dok im budu duše u tjelima. A kaže Gospodar, subhanehu ve te'ala: Tako mi moje Veličine i Uzvišenosti, neču prestati da im praštam sve dok budu tražili oprost od mene.” (El-Hakim – Mustedrek, a vjerodostojnim ga ocijenio El-Zehebi.)

Poslanikovi, sallallahu alejhi ve sellem, načini istigfara:

– Estagfirullah

– Allahume igfir li

– Rabbi igfir li ve tub alejje inneke ente Et-Tevvabu Er-Rahim

– Estagfirullahi elezi la ilahe illa huve El-Hajjul El-Kajum ve etubu ilejhi

n-um.com