KLJUČ POSTIZANJA ALLAHOVOG ZADOVOLJSTVA

Prenosi se od Abdullaha bin Amra, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ”Allahovo zadovoljstvo se postiže zadovoljstvom roditelja, a Allahova srdžba se postiže nezadovoljstvom roditelja”. [1]

Propisi koji se izvlače iz hadisa su sljedeći:

  • Dobročinstvo prema roditeljima je jedno od najboljih djela kojim se rob približava svome Gospodaru i jedan od uzroka njegovog ulaska u Džennet.
  • Dobročinstvo će se ostvariti tako što će muškarac biti dobar prema roditeljima i biti im poslušan, osim u slučaju kada je u pitanju nepokornost prema Uzvišenom Allahu.
  • Neposlušnost roditeljima je jedan od najvećih grijeha, koja se ogleda u izbjegavanju roditelja, uskraćivanju njihovog prava i u uskraćivanju svakog vida dobročinstva.
  • Dobročinstvo prema njima se nastavlja i nakon njihove smrti, tako što se Uzvišenom Allahu upućuju dove za njih, moli se za oprost njihovih grijeha, ispunjavaju njihove oporuke, poštuju njihovi prijatelji i održavaju rodbinske veze radi njih.

[1] Hadis bilježi Tirmizi, a vjerodostojnim su ga ocijenili Ibn Hibban i Hakim.