Kako da zavoliš Kur'an i živiš s njim

Pozivam sve nas da Kur’an učinimo našim saputnikom u životu na ovom svijetu. U njemu je istinsko svjetlo, svako dobro, svaki bereket. Poslušajmo šta Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže Muazu b. Džebelu, radijallahu anhu: “O Muaze! Ukoliko želiš život sretnika, smrt šehida, spas na Danu iskupljanja, sigurnost od straha na Sudnjem danu, svjetlo na Danu velikih tmina, hlad u Danu velike vrućine, da ne budeš žedan u Danu velike žeđi, težinu u Danu kada mnoga djela budu lahka i uputu na Dan kada mnogi budu odvedeni s pravog puta, ako sve to želiš, onda proučavaj Kur’an. Uistinu, on je zikr Svemilosnog, štit od šejtana i ono što će prevagnuti tereziju.” (Dejlemi)

U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog! Sva hvala pripada samo Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka je salavat i selam na najodabranijeg poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i sve ashabe.

Allaha Uzvišenog molim da ove moje riječi budu iskrene i da se iz moga srca uliju u tvoje srce! Molim Ga da nas opskrbi iskrenošću i ispravnošću u svim našim djelima i riječima! Govor o časnom Kur'anu je najplemenitiji i najveličanstveniji na ovome svijetu. Da bismo zavoljeli Kur'an i živjeli  kao istinski sretnici u skladu sa njegovim smjernicama, savjetujem i sebi i vama:

●  Volimo časni Kur'an. Nema sumnje da kada srce nešto zavoli, da se za njega i veže, neprestano priželjkuje susret s voljenim, okreće se od svega drugog ka njemu. Tako isto, kada srce zavoli Kur'an, ono se okreće od svakog drugog govora ka Allahovom govoru, stalno ga ponavlja i naslađuje se njegovim učenjem, nastoji da razumije svaku njegovu riječ, nastoji da se upozna sa svakim propisom spomenutim u Kur'anu. S druge strane, ukoliko srce ne zavoli Kur'an, kako da mu pristupi? Kako da ga proučava, postupa u skladu sa njegovim smjernicama? Zasigurno do toga neće nikako doći ili će doći uz ogroman napor i to vjerovatno kratkotrajno. Dakle, postizanje ljubavi prema Kur'anu sigurno je najkorisniji i najbolji put do proučavanja i razumijevanja časnog Kur'ana. Stoga je Ebu ‘Ubejd, rahimehullahu te'ala, i rekao: „Neka nijedan čovjek za sebe ne traži ništa drugo do Kur'an, pa, ako zavoli Kur'an, to je znak da i Allah njega voli i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.“ (Musannef Ibni Ebi Šejbe, 10/485.)

●  Riješimo se briga i potištenosti. Da bismo se riješili briga i potištenosti, a zatim uživali u učenju časnog Kur'ana, uzmimo lijek iz Vjerovjesnikove, sallallahu alejhi ve sellem, “apoteke“. Ovaj lijek ne ostavljamo, koristimo ga kad god zapadnemo u brige i nedaće! Od Ibn Mes'uda, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nikada nijedan vjernik neće reći ove riječi kada ga pogodi briga ili žalost: Allahumme inni ‘abduke, ibn ‘abdike, ibnu emetike, nasijeti bi jedike, madin fijje hukmuke, ‘adlun fijje kadauke, eseluke bi kulli ismin huve leke semmejte bihi nefseke ev enzeltehu fi Kitabike ev ‘allemtehu ehaden min halkike ev iste'serte bihi fil-‘ilmil-gajbi indeke, en tedž ‘alel-Kur'ane rebi'a kalbi ve nure sadri ve dželae huzni ve zehabe hemmi! (Allahu, ja sam, doista, rob Tvoj, sin roba Tvoga, sin robinje Tvoje. Moj položaj je u Tvojoj ruci, ja sam podložan i nada mnom se sprovode propisi, pravičnost po mene je odluka Tvoja, zato, prizivam Te svim Tvojim imenima kojima si Sebe nazvao ili ih u Svojoj Knjizi objavio, ili ih nekom od Svojih stvorenja saopćio, ili ih, pak, zadržao kod Sebe kao znanje nedokučivo, prizivam Te da mi Kur'an učiniš proljećem srca mog, svjetlom grudi mojih, razbistrenjem tuge moje i otklanjanjem briga mojih), a da Allah neće odagnati njegovu brigu i umjesto žalosti podariti mu radost.” Prisutni ashabi su upitali: „Allahov Poslaniče! Je li neophodno da naučimo ove riječi?!“ Odgovorio je: „Svakako! Neophodno je da svaki onaj koji ih čuje, da ih i nauči!“(Sahih: Ahmed, 3704, 4306; Pogledati: Miškat, 2452.)

●  Kur'anom osvijetlimo naša srca. Zar ne želimo da nam Allah osvijetli srca pa da osjetimo sreću i smiraj?! Zar ne priželjkujemo da nam naš cijeli život bude obasjan svjetlom imana?! Da osjećamo slast, zadovoljstvo i rahatluk dok jedemo i pijemo, dok stojimo pred Uzvišenim Allahom na namazu?! Sve to možemo postići učenjem Kur'ana. Uzvišeni Allah kaže: “Mi smo ti tako objavili od Nas Kur'an koji dušu oživljava. Ti nisi znao šta je Knjiga, niti vjerovanje, ali smo Mi Kur'an učinili svjetlom kojim upućujemo koga hoćemo od Naših robova. Uistinu, i ti upućuješ na Pravi put.” (Prijevod značenja Eš-Šura, 52.) Ibn Tejmijje, rahimehullahu te'ala, rekao je: “Onaj koji bude proučavao Kur'an tražeći u njemu uputu, u njemu će jasno pronaći Put istine.” (Ibn Tejmijje, El-Akidetu-l-vasitijje, 103.) El-Kurtubi, rahimehullahu te'ala, rekao je: “Ukoliko vjernik bude slušao Allahovu Knjigu i sunnet Njegova Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, sa iskrenom namjerom, onako kako to Allah voli, On će mu omogućiti da razumije Kur'an kako treba i u srcu će mu podariti svjetlo.” (Tefsir El-Kurtubi, 11/176.) Kada vjernik svoje srce veže za Knjigu svoga Gospodara, postane potpuno ubijeđen da su njegov spas, uspjeh, sreća i snaga u učenju Kur'ana i njegovom proučavanju, i to će biti prvi korak na putu do istinskog uspjeha, prva stepenica uspjeha na dunjaluku i ahiretu. Prenosi se od Džubejra b. Mut'ima, radijallahu anhu, da je rekao: “Bili smo s Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, u Džuhfi, pa je izašao pred nas i upitao nas: ‘Svjedočite li da nema drugog istinskog boga osim Allaha, da sam ja Allahov Poslanik i da je Kur'an došao od Allaha?’ ‘Da’, odgovorili smo. On je dodao: ‘Onda se radujte, jer je uistinu jedan kraj ovog Kur'ana u Allahovoj ruci dok je drugi kraj u vašim rukama! Čvrsto ga se držite pa nakon toga nikada nećete biti upropašteni.” (Taberani, Mu'džemu kebir, 2/126, hadis sahih, Sahihu Džami'a od Albanija br. hadisa 34)

●  Živimo koristan i lijep život. Poslušajmo ovaj časni kur'anski ajet svojim srcem, razmislimo o njemu i krenimo raditi po njemu – ishodom ćemo biti zadivljeni. Kaže Uzvišeni Allah: “O vjernici, odazovite se Allahu i Njegovom Poslaniku kada vas pozove u ono što će vas učiniti živim i znajte da se Allah postavlja između svakog čovjeka i njegova srca!” (Prijevod značenja El-Enfal, 24.) Komentirajući ovaj ajet Ibnul-Kajjim, rahimehullahu te'ala, rekao je: “Koristan život postiže se samo odazivanjem Allahu i Njegovom Poslaniku, tako da onaj koji se ne odazove, taj neće ni živjeti, ili će mu život biti nalik životinjskom životu. Istinskim životom živi samo onaj koji se odazove Allahu i Njegovom Poslaniku u svojoj spoljašnjosti i svojoj nutrini. Ovakvi će nastaviti živjeti i nakon svoje smrti, dok će ljudi koji postupaju suprotno biti mrtvi pa makar njihova tijela bila živa! Stoga je najljepšeg i najpotpunijeg života onaj koji se najpotpunije odazove pozivu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Sve ono čemu je pozivao Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u tome je život, pa onaj koga prođe dio toga, proći će ga i dio istinskog života. Dakle, imat će udjela u istinskom životu onoliko koliko se odazove Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.” Katade, rahimehullahu te'ala, rekao je: “U ovom Kur'anu nalazi se istinski život, pouzdanje i čvrstina, spas, mudrost i na dunjaluku i na ahiretu.” Na osnovu prethodnog možemo zaključiti da na dunjaluku lijep život pripada onome koji Kur'an učini svojim vodićem, imamom i usmjerivačem.

●  Krenimo putem istinskog spasa na dunjaluku i na ahiretu. Uzvišeni Allah je rekao: “I Mi od Kur'ana objavljujemo ono što je lijek i milost za vjernike, a nevjernicima ne povećava osim propast.” (Prijevod značenja El-Isra, 82.) Rekao je u suri El-En'am: “Zar je onaj koji je bio mrtav pa ga Mi oživjeli i podarili mu svjetlo pa on hodi njime među ljudima poput onoga koji se nalazi u tminama i ne izlazi iz njih?! Tako su nevjernicima uljepšana njihova djela koja oni čine!” (Prijevod značenja El-En'am, 122.) U suri El-Hadid rekao je Uzvišeni: “Zar nije došlo vrijeme da se srca vjernika skruše Allahovim spomenom i onim što On objavljuje od istine, i da ne budu kao oni kojima je ranije data Knjiga pa im se vrijeme odužilo usljed čega su im srca postala gruba, a većina njih su bili nasilnici. Znajte da Allah oživljava zemlju nakon njena mrtvila, a vama pojašnjavamo ajete da biste shvatili.” (Prijevod značenja El-Hadid, 16-17.) Predislamski Arapi živjeli su teškim i prezrenim životom. U to vrijeme nije im se imalo na čemu pozavidjeti, sve dok nije došao islam i izveo ih iz tmina na svjetlo. Stoga je i na nama da se pridržavamo Kur'ana i da ga slijedimo. Hasan el-Basri, rahimehullahu te'ala, rekao je: “Kur'an je objavljen kako bi se proučavao i postupalo  po njemu.” Ibnul-Kajjim, rahimehullahu te'ala, rekao je: “Za čovjeka, njegov dunjaluk i ahiret, nema ništa korisnije i spasonosnije od razmišljanja i dugog proučavanja Kur'ana. To će olakšati čovjeku spoznaju dobra i zla, njihove puteve, razloge, ciljeve i plodove, kao i završetak njihovih sljedbenika.”

●  Ispunimo svoje kuće Kur'anom. Brate i sestro, ovo su zadnje riječi pa vas molim da im otvorite vaša srca, duše i kuće. Pozivam sve nas da Kur'an učinimo našim saputnikom u životu na ovom svijetu. U njemu je istinsko svjetlo, svako dobro, svaki bereket. Stoga, ne liježimo noću dok ne proučimo svoj redovni dio iz Kur'ana. Ne dozvolimo da nam prođe dan bez proučene, makar jedne stranice Kur'ana. Razmislimo, kada bismo ustrajali na tome, kada bismo svaki dan učili makar jednu stranicu Kur'ana, zatim razmišljali o proučenim ajetima i postupali po njima, kakav bi naš život izgledao? Kakva bi bila naša porodica? Kakva bi bila naša kuća? Zar se dobro ne bi povećalo u njoj?! Zar svađe i rasprave ne bi bile potisnute, a na njihovo mjesto došli međusobno razumijevanje i samilost ukućana?! Poslušajmo šta Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže Muazu b. Džebelu, radijallahu anhu: “O Muaze! Ukoliko želiš život sretnika, smrt šehida, spas na Danu iskupljanja, sigurnost od straha na Sudnjem danu, svjetlo na Danu velikih tmina, hlad u Danu velike vrućine, da ne budeš žedan u Danu velike žeđi, težinu u Danu kada mnoga djela budu lahka i uputu na Dan kada mnogi budu odvedeni s pravog puta, ako sve to želiš, onda proučavaj Kur'an. Uistinu, on je zikr Svemilosnog, štit od šejtana i ono što će prevagnuti tereziju.” (Dejlemi)

Brate, sestro, ne uskracujmo sebi ovaj rahatluk, ovu sreću! Budemo li se držali Kur'ana, čitali ga, proučavali i postupali po njemu, zasigurno živjet ćemo smirenim i spokojnim životom kao nikada do tada. Stoga, ako već nismo, sada odlučimo da ćemo se čvrsto vezati za časni Kur'an i svoj život ispuniti njime. Sva hvala pripada Allahu Uzvišenom, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika.

 

Izvor: el-asr.com