Izgovaraj Subhanallah

Kada kažemo subhanallah/slavljen neka je Allah, mi uzdižemo Boga iznad bilo kakvog oblika nesavršenosti ili nedostatka.

Jedno od Allahovih imena je El-Subbuh. To se može prevesti kao “Onaj koji se najviše slavi”. Allah je Onaj koji posjeduje svu slavu, Koji nema ortakaili suparnika, koji posjeduje svaki obliksavršenstva i Onaj čiji su svi postupci sveti i čisti od bilo kakvog oblika zla. On nije podložan hirovitim i prolaznimosobinama koje su odlika vremenski ograničenih i stvorenih bića.

Božiji poslanik Muhammed, a.s., običavao bi Allaha dozivati ovim imenom dok biklanjao i bio na sedži govoreći: “Najviše Hvaljeni, Presveti, Gospodaru Džibrila i ostalih meleja.” (Sahih, Muslim, br. 487)

Kur'an govori o Allahovoj slavi na razne načine i u različitim kontekstima. Tako nam zapovijeda govoreći: “Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg.” (Kur'an – sura Al-A`la, 1)

U ovom ajetu Božija slava je spomenuta u vezi sa Njegovom transcendencijom.

Allah također kaže: “Ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji hvali Allaha” (Kur'an – sura Al-Jumu`ah, 1)

“Allaha hvali sve što je na nebesima i što je na Zemlji.” (Kur'an – sura Al-Hašr, 1)

“Njega veličaju sedmera nebesa, i Zemlja, i oni na njima; i ne postoji ništa što Ga ne veliča, hvaleći Ga; ali vi ne razumijete veličanje njihovo.” (Kur'an – sura Al-Isra, 44)

Od majke pravovjernih Džuvejrije se prenosi da je Allahov Poslanik a.s izašao od nje rano, nakon što je klanjao sabah, a ona je ostala na mjestu gdje je klanjala. Zatim se vratio kada ja nastupilo vrijeme duha (namaza), a ona je i dalje sjedila na svom mjestu, pa joj je rekao: “Još uvijek si ondje gdje sam te ostavio?” Rekla sam potvrdno. Tada je Allahov Poslanik a.s rekao: “Nakon što sam otišao rekao sam četiri riječi tri puta, kada bi ih vagali s onim što si rekla (proučila) od jutros bile bi teže od njih, a te riječi su:

Subhanallahi ve bi hamdihi adede halkihi ve rida nefsihi ve zinete aršihi ve midade kelimatihi.

(Slavljen je Allah i Njemu pripada hvala, koliko ima njegovih stvorenja, koliko je On zadovoljan, koliko je težak Njegov arš, i koliko ima tinte s kojom su (ispi-sane) Njegove riječi.)” (Sahih, Muslim br. 2726)

Mi slavimo Allaha veličajući Njegovu slavu sa našim jezicima. Tokom namaza mi također slavimo Allaha kada kažemo: “Slava Allahu Veličanstvenom.” Isto tako, dok smo na sedždi izgovaramo: “Slava Allahu, Svevišnjem”. Dok obavljamo ove namaze, mi istovremeno možemo slaviti Allahovu veličanstvenost sa našim riječima i sa našim tijelima, jer dozivamo Allahovu transcendentalnu slavu dok se nalazimo u položajima najveće poniznosti i pokornosti Njemu.

Vidimo da Kur'an skreće pažnju na naše dnevne molitve kao način na koji mi učestvujemo u Njegovom proslavljanju: “Pa, hvaljen neka je Allah kad god omrknete i kad god osvanete – Njemu neka je pohvala i na nebesima i na Zemlji – i predvečer i u podne!” (Kur'an – sura Ar-Rum, 17-18)

Autor: Dr. Selman el-Auda

Izvor: islamtoday.net

Za Sebil.eu preveo Fahrudin Vojić