Islamska porodica na putu do dženneta (drugi dio)

Od Ebul-Abbasa Sehla b Sa’da es-Sa’idijja, radijallahu anhu, prenosi se da je neki čovjek došao do Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao ga: “Allahov Poslaniče, ukaži mi na djelo, koje ako budem činio, Allah će me zavoljeti, a zavoljet će me i ljudi!” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: “Budi skroman na dunjaluku, pa će te Allah zavoljeti, i budi skroman prema onome što ljudi imaju kod sebe pa će te i ljudi zavoljeti.” Ovaj plemeniti ashab shvatio je da se Allahova ljubav postiže djelima, a ne, kako to misli većina, zbog onoga što se nalazi u srcu pa makar spoljašnja djela bila u suprotnosti sa nutrinom.

Svaka hvala pripada samo Allahu, subhanehu ve te'ala, salavat i selam neka je na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu, sve ashabe i njegove sljedbenike. U prošlom broju počeli smo govoriti o razlozima i putevima koji vode ka Džennetu. Spomenuli smo prva tri, a sad ćemo nastaviti moleći Allaha, dželle šanuhu, da nas pomogne…

Četvrti put do Dženneta

Četvrti put do Dženneta je skromnost na dunjaluku. Od Ebul-Abbasa Sehla b. Sa'da es-Sa'idijja, radijallahu anhu, prenosi se da je neki čovjek došao do Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao ga: “Allahov Poslaniče, ukaži mi na djelo, koje ako budem činio, Allah će me zavoljeti, a zavoljet će me i ljudi!” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: “Budi skroman na dunjaluku, pa će te Allah zavoljeti, i budi skroman prema onome što ljudi imaju kod sebe pa će te i ljudi zavoljeti.” (Ibn Madže, 4102; Bejheki, 10523; Zbirka vjerodostojnih hadisa, Albani, 944, hasen.) Dakle, skromnost na dunjaluku jedan je od razloga da Allah, subhanehu ve te'ala, zavoli Svoga roba. Pod skromnosti se podrazumijeva da čovjek ostavi od dunjaluka ono što mu neće koristiti na ahiretu, pa, ukoliko tako postupi, to će biti dokaz njegova nastojanja da zadobije ono što je kod Allaha, subhanehu ve te'ala, i to će biti dokaz njegove težnje za blizinom svoga Gospodara. Kada vjernik teži onome što je kod njegova Gospodara, tada žuri da čini djela ahireta, ispunjava Allahove naredbe i ostavlja ono što On Uzvišeni zabranjuje. Sve to na kraju dovodi do Allahove ljubavi, jer kako da Uzvišeni Allah ne voli onoga ko Mu se pokorava?! Kako da ne voli onoga koji žudi za Njegovom blizinom?! Kako da ne voli onoga koji uzdiše samo za jednim momentom, samo o njemu razmišlja i samo njega priželjkuje i samo za njega se priprema, a to je gledanje u Allahovo plemenito lice?! Vallahi, ko priželjkuje susret sa Allahom Uzvišenim, i On Slavljeni i Hvaljeni priželjkuje susret s njim! Ovo pitanje –spomenuto u hadisu – ukazuje na visoke ambicije onoga koji je pitao, jer Allahova ljubav najveći je cilj. Koga Allah, subhanehu ve te'ala, zavoli, tog će zavoljeti i ljudi! Naša vjera islam upravo je i sazdana na ispunjenju Allahovih prava i prava Njegovih stvorenja. I svaki vjernik nastoji da bude voljen, bez imalo sumnje. Ovaj plemeniti ashab shvatio je da se Allahova ljubav postiže djelima, a ne, kako to misli većina, zbog onoga što se nalazi u srcu pa makar spoljašnja djela bila u suprotnosti sa nutrinom. Ispravno je da se Allahova ljubav zadobiva i pokornošću srca i pokornošću organa, tj. djelima srca i djelima udova. Svevišnji Allah je rekao: “Pa, Allah će doći s narodom koji On voli i koji Njega vole. Oni će biti ponizni prema vjernicima, a ponosni prema nevjernicima, borit će se na Allahovom putu i neće se bojati ničijeg prigovora!” (Prijevod značenja El-Maide, 54.) Kada Uzvišeni Allah zavoli Svoga roba, učini ga postojanim na dunjaluku i sačuva ga kazne na ahiretu.

Peti put do Dženneta

Peti put do Dženneta je činjenje dobrih djela nakon loših. Ebu Zerr, radijallahu anhu, upitao je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, ukaži mi na djelo koje će me približiti Džennetu i udaljiti od Vatre?” Rekao je: “Kada učiniš loše djelo, odmah nakon njega učini dobro djelo jer se ono vrednuje kao deset sličnih djela!” Ebu Zerr, radijallahu anhu, upitao je: “Allahov Poslaniče! Riječi ‘la ilahe illallah’ su od dobrih djela?” Poslanik je rekao: “One su najbolje djelo od svih dobrih djela!” (Hasen)

Šesti put do Dženneta

Šesti put do Dženneta je ophođenje s drugima na isti način na koji volimo da se i oni ophode prema nama. Spominje se u hadisu Sa'da b. El-Ahrema, radijallahu anhu, da je na dan Arefata uzeo za povodac Vjerovjesnikove, sallallahu alejhi ve sellem, deve želeći da ga nešto priupita. Prisutni su se pobunili, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, smirio ih je riječima: “Pustite ga! On nije prišao osim zbog potrebe.” Sa'd je upitao: “Allahov Poslaniče, ukaži mi na djelo koje će me približiti Džennetu i udaljiti od Vatre?” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ako ti je pitanje kratko, doista, zahtjev ti je ogroman!”, a zatim je dodao: “Obožavaj Allaha i nikoga Mu ne smatraj ravnim, obavljaj namaz, izdvajaj zekat, posti ramazan, voli drugim ljudima ono što bi volio da i oni tebi daju, a ono s čime prezireš da ti se dođe, i ljude udalji od toga; a sad pusti povodac deve.” (Šerh Buharije od Ibn Bettala, 3/397.) Slično značenje spomenuo je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, drugom prilikom kada je rekao: “Ko voli da bude udaljen od Vatre i uveden u Džennet, neka vjeruje u Allaha i Sudnji dan kada ga pogodi iskušenje i neka dolazi ljudima s onim s čime voli da i drugi ljudi dolaze njemu.” (Muslim) Također, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Niko od vas neće u potpunosti vjerovati sve dok ne bude volio svome bratu ono što voli i sebi.” (Muttefekun alejhi)

Sedmi put do Dženneta

Sedmi put do Dženneta je obavljanje propisanih ibadeta, klanjanje noćnog namaza i čuvanje jezika. Od Muaza b. Džebela, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, obavijesti me o djelu koje će me uvesti u Džennet i udaljiti od Vatre?” Rekao je: “Pitao si o nečemu velikom, a, doista, to je lahko onome kome Svevišnji Allah olakša: obožavaj Allaha i nikoga Mu ravnim ne smatraj, obavljaj namaz, daji zekat, posti ramazan i obavi hadždž!” Zatim je rekao: “Hoćeš li da te obavijestim o vratima dobra?! Post je štit, a sadaka briše grijehe kao što voda gasi vatru, i noćni namaz u dubokoj noći.” Zatim je proučio riječi: “Njihovi bokovi lišavaju se postelja…” sve do riječi: “zbog onoga što su radili.”(Prijevod značenja Es-Sedžda, 16-17.) Zatim je rekao: “Hoćeš li da te obavijestim o srži ove stvari, njenom stubu i vrhuncu?” Rekao sam: “Svakako, Allahov Poslaniče!” Rekao je: “Srž ove stvari je islam, njegov stub je namaz, a vrhunac borba na Allahovom putu!” Zatim je upitao: “Hoćeš li da ti kažem čime ćeš sve ovo sačuvati?!” Rekao sam: “Svakako, Allahov Poslaniče!” On se uhvati za svoj jezik, a zatim reče: “Ovo dobro čuvaj!” Upitao sam: “Allahov Vjerovjesniče! Zar ćemo biti obračunavani za ono što govorimo?!” Rekao je: “Ne izgubila te majka, a zar će ljude bacati u Vatru na njihova lica – ili je rekao na njihove noseve – išta drugo do ono što su posijali svojim jezicima?!” (Tirmizi, hasen)

Osmi put do Dženneta

Osmi put do Dženneta je uklanjanje s puta prepreke i svega što uznemirava prolaznike muslimane. Od Ebu Berzeta el-Eslemija, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Uputi me na djelo koje će me uvesti u Džennet?” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: “Ukloni s puta ono što uznemirava ljude prolaznike.” (Edebu mufred, 228. sahih) Spominje se da je neki čovjek hodao putem pa je na njemu primijetio trnje. Rekao je sebi: “Zasigurno ću skloniti ovo trnje kako ne bi naudilo nekom od muslimana”, pa su mu zbog tog postupka oprošteni grijesi. (Edebu mufred, 229. sahih.) Isti slučaj je sa uklanjanjem svega što uznemirava muslimane, poput smeća po putevima ili njihovim krajevima, kontejnerima i sl., koje ukoliko se ne ukloni biva razlogom širenja neugodnog mirisa, uznemiravanja muslimana i mogućnosti širenja zaraznih bolesti među stanovnicima. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Vidio sam čovjeka kako se kreće po Džennetu zbog stabla koje je odsjekao na putu, a koje je pričinjavalo poteškoće prolaznicima.” (Muslim, 6837.)

Deveti put do Dženneta

Deveti put do Dženneta je ustrajavanje u abdestu i brojno obavljanje namaza pod tim abdestom. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Bilalu, radijallahu anhu, nakon sabah-namaza: “O Bilale, ispričaj mi o djelu koje si učinio u islamu a za koje se nadaš da će ti najviše koristiti?! Ja sam sinoć čuo topot tvojih nanula ispred sebe u Džennetu!” Bilal je odgovorio: “Djelo koje činim u islamu i za koje se nadam da će mi najviše koristiti jeste to što se nikada nisam potpuno abdestio u bilo kojem dijelu dana ili noći a da zatim s tim abdestom nisam klanjao koliko mi je Allah odredio da klanjam!” (Muslim, 6478.)

Deseti put do Dženneta 

Deseti put do Dženneta jeste čišćenje duše od prevare i zavisti prema drugim muslimanima. Od Enesa, radijallahu anhu, prenosi se da su jedne prilike sjedili kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i da im je Vjerovjesnik rekao: “Sada će vam na vrata ući čovjek koji je od stanovnika Dženneta!”, i tako je ponavljao tri dana. Abdullah b. Amr b. El-As, radijallahu anhu, pratio je tog čovjeka pa mu je na kraju rekao: “Vidim da ne činiš mnogo djela, pa čime si postigao ono o čemu nas je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio?!” Čovjek je odgovorio: “Što se tiče djela, ja ne činim osim ono što si vidio, izuzev što ja u svojim prsima ne osjećam prevaru ni prema ijednom muslimanu niti zavidim ijednom muslimanu na dobru koje mu je Allah podario!” Abdullah b. Amr b. El-As, radijallahu anhu, na to mu reče: “To je ono čime si postigao svoj položaj!” (Ahmed, 3/166, i hadis je vjerodostojan po uvjetima Buharije i Muslima kako kaže El-Munziri)

Iz svega što je prethodilo možemo zaključiti da su putevi do Dženneta lahki onome kome Uzvišeni Allah to i olakša, putevi koji vode izravno do Dženneta bez prethodnog ulaska u Vatru, putevi na kojima se čine spomenuta djela. Sada kada smo saznali da ovi putevi vode do Dženneta, hoćemo li krenuti njima?! Tako mi Allaha, ne postoji ništa slično Džennetu! U njemu su dvorci od zlata i srebra, rijeke od neustajale vode, mlijeka, vina (koje ne opija) i meda, stabla od zlata, zemlja po kojoj hode džennetlije od dragog kamenja, šatori od šupljeg bisera… U Džennetu ima ono što oko nije vidjelo, uho za nešto slično nije čulo, niti je ljudski razum ikada o tome razmišljao! Pa, hoćemo li krenuti putevima koji vode do Dženneta?! Allahu Uzvišenom neka je svaka hvala na početku i na kraju! Neka je Njegov salavat i selam na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu i sve ashabe.