Islam zabranjuje unošenje tuge u srca žena

Spominjući slučaj Musaove, ‘alejhis selam, majke koja je bila primorana baciti svog tek rođenog sina Musaā, ‘alejhis selam, u rijeku i trenutak kad joj je sin ponovo vraćen, Allah u Kur'anu veli: I vratismo ga majci njegovoj da se raduje i da ne tuguje… (El-Kasas, 13)

Ajet u kojem se govori o Allahovoj uputi Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kako treba postupati sa svojim ženama, završava se riječima: Najlakše će tako one radosne biti i neće se žalostiti i tako će sve onim što im ti daješ zadovoljne biti. (El-Ahzab, 51)

Kada je Merjem, alejha selam, u trenutku kada je kao djevica trebala roditi, poželjela da je umrla prije tog trenutka, jer se bojala reakcija i optužbi od strane svoga naroda, bilo joj je rečeno: I melek je, koji je bio niže nje, zovnu: ‘Ne žalosti se!’ (Merjem, 24)

Spomenuti ajeti objašnjavaju nam da je ženska tuga duboka i bol teška, zato blago i nježno postupajmo sa “staklenkama”, kako se u nekim predajama nazivaju žene, jer ako je žena tužna i žalosna, njeno srce se lomi od bola.

Stoga, ne lomi majčino srce ni jednom riječju, pa čak ni tvojim bolom i jaukanjem usljed bolesti.

Ne lomi srce svoje sestre ismijavanjem.

Ne lomi srce svoje supruge odbacivanjem i zapostavljanjem.

Zagrli svoju kćerku i nasmiješi joj se, odazovi joj se kada te zove i kada traži nešto od tebe.

Približi se Uzvišenom Allahu, čineći dobročinstvo spomenutim ženama i nikada nemoj unositi tugu u njihova srca.

Jer, mi ne možemo ni pojmiti kakva nas nagrada kod Allaha čeka zbog unošenja radosti i sreće u srca naših majki, supruga, sestara i kćeri.

Izvor: www.saff.ba