ISKRENOST

Iskrenost je najbolja polazna tačka i uslov da svako djelo bude primljeno. Ni jedan ibadet(vid obredoslovlja) nije propisan osim da se ostvari ovaj uslov, kaže Uzvišeni Allah: ”a naređeno im je da samo Allaha obožavaju, da Mu iskreno, kao pravi vjernici, vjeru ispovedaju, i da namaz obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera”.1

svakako, iskrenost je razlog stvaranja ljudi i džinna, kao što Uzvišeni Allah kaže: ”A ljude i džinne sam stvorio samo da Me obožavaju”.2

To jest da se samo Meni pokoravaju, Jedinome, i da Mi nikog ne pripisuju kao sudruga.

Iskrenost ima svoju važnost i ulogu, i iskrenost je potrebna za svako dјelo i svakom čovjeku koji radi dobra djela. Iskrenost je prekretnica ka primanju djela kod Uzvišenog Allaha, kaže Uzvišeni: ”Zaista Allah prima samo od onih koji su dobri”.3

Jedan od prvih zahtjeva za iskrenost jeste da ti bude mnogo važno i da mnogo moliš Uzvišenog Allaha da ti podari da Ga budeš stalno svestan, u svakom djelu i u svakoj riječi. Prenosi se od vođe pravovjernih Omera sina Hattabovog, Allah njime bio zadovoljan, da je rekao: ”Allahu moj, učini sva moja djela dobrim, i da budu samo radi Tebe i ne dopusti mi da budu radi ikog drugog”.

Drugi zahtjev: Na tebi je brate muslimanu i sestro muslimanko, da uvijek osjetiš Allahovu blizinu, sve dok ne budeš osjećao/la da ti niko na svijetu ne može biti bliži, kao što Uzvišeni Allah kaže: ”A Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice”.4

Allahov Poslanik, neka je Allahov blagoslov i mir na njega, nas je obavijestio da nam je Uzvišeni Allah bliži od vrata naše jahalice. Nema sumnje da onaj koji je prisutan ima više uticaja na osobu od onog koji je
odsutan, a Allah je svjedok, svakom pri svakom njegovom djelu, kao što
Uzvišeni Allah kaže: ”Što god ti važno činio, i što god iz Kur'ana kazivao, i kakav god vi posao radili, Mi nad vama bdimo dok god se time zanimate”.5

1 Kur'an Časni, sura El – Bejjine, ajet 5.
2 Kur'an Časni, sura Ez – Zarijat, ajet 56.
3 Kur'an Časni, sura El – Maide, ajet 27.
4 Kur'an Časni, sura Kaf, ajet 16.
5 Kur'an Časni, sura Junus, ajet 61.

Treći: Da se sjetiš da sve što neko uradi a nije u ime Uzvišenog Allaha je propalo, pa vidi, na primjer, koliko je prošlo onih koji su nešto radili a nisu imali ispravnu namjeru (ar. nijjet), prošli su i zaboravljeno je to od
strane onih zbog kojih je to djelo rađeno.
Četvrti: Da se stalno prisjećaš da niko sem Allaha, ne može ti nauditi ili ti pribaviti neku korist, a zaista, samo je Allah taj Koji može da otkloni
štetu i pribavi korist.
Peti: Da budeš čvrstog ubjeđenja da niko ne može da sačuva lepo kao što ga Uzvišeni Allah čuva, pa pogledaj kako je Allah sačuvao Mistaha sina
Esasinog, Allah njime bio zadovoljan, u njegovoj hidžri, spomenuo ga je i pohvalio, pa čak ga je nakon priče o potvori koja se desila, zabranio je Ebu
Bekru Es-siddiku, Allah njime bio zadovoljan, da mu prekine udjeljivanje milostinje, kao što nas je obavjestio o tome Uzvišeni Allah: ”Neka se čestiti
i imućni među vama ne zaklinju da više neće pomagati rođake i siromahe, i one koji su na Allahovu putu rodni kraj svoj napustili; neka im oproste i ne zamjere! Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah
oprosti? A Allah prašta i samilostan je”.6
Isto je i sa onom trojicom koji su bili na putu, pa ih je noć zadesila kod jedne pećine, pa kada su ušli u pećinu, zadesio ih je odron te je veliki kamen
pao na ulaz u pećinu i zatvorio im prolaz, pa su rekli: Niko nas ne može spasiti, osim da zamolimo Allaha, da nas zbog naših dobrih djela izbavi iz ove situacije, pa su Ga zamolili i Uzvišeni Allah im se odazvao i izbavio ih. Vidiš kako lijepo djelo kod Uzvišenog Allaha ostaje, a propašće svako djelo koje je radi nekog drugog. Pa se zato čuvaj, dobro se čuvaj, da uradiš neko dobro djelo a da nije radi Allaha, ma koliko imao/la potrebe za tim, i ma koliko bio (bila) blizak ili udaljen od njega.
Šesti: Da se prisjetiš da sve zbog čega si radostan i zbog čega te drugi hvale, to je samo zbog Allahove prevelike blagodati prema tebi, a od velike je nepravde da pripišeš NJegove blagodati prema tebi nekom drugom. Kaže Uzvišeni: ”Od Allaha je svaka blagodat koju uživate, a čim vas nevolja kakva zadesi, opet od Njega glasno pomoć tražite”.7

6 Kur'an Časni, sura En – Nur, ajet 22.
7 Kur'an Časni, sura En – Nahl, ajet 53.

Sedmi: Da svako djelo uradiš samo radi Uzvišenog Allaha, Jedinoga i da jasno kažeš da sve što radiš to je samo radi Allaha, i ne želiš nikog drugog
da udružiš Njemu Jedinom.
Osmi: Sjeti se, da sva djela koja budeš uradio u svom dugom životu – ma koliko ih bude – neće biti primljena kod Uzvišenog Allaha, i neće ti koristiti osim ona djela koja budu iskrena, radi Allaha Jedinoga, kao što je
došlo u hadisi kudsiju: ”Ja sam neovistan od svih koje Mi pripisuju, pa ko bude uradio djelo a pritom mi pridruži nekog, Ja sam od takvog djela čist, to
djelo je za onog za koga je i učinjeno”. Pa nemoj da ti propadne sav trud, a u mogućnosti si da ga sačuvaš”.
Deveti: Trebaš znati da je malo dobrih djela sa iskrenošću puno, a da je puno dobrih djela bez iskrenosti propast. A snaga iskrenosti i ustrajnost
na tome je jedan od najvećih uzroka udvostručavanja dobrih djela. Allahov Poslanik, neka je Allahov blagoslov i mir na njega, je rekao o svojim
ashabima: ”Nemojte psovati moje ashabe, jer zaista, kada bi neko udijelio zlata koliko brdo Uhud, neće dostići ni koliko je šaka onoga koliko su oni udijelili, pa čak ni pola šake”.
Deseti: Sakrij svoja dobra djela koliko god si u mogućnosti, jer je skrivanje dobrih djela dokaz iskrenosti, a na tebi je da se navikneš na neke
skrivene ibadete kao što su: tajna mislostinja, noćna molitva (kasno u noć do pred zoru), zikr u samoći, a što se tiče javnih dobrih djela, u njima je iskrenost mnogo teška. Molim Uzvišenog Allaha da učini i mene i tebe od onih u čijim srcima
je samo On, Jedini, čija su srca puna ljubavi prema Njemu subhanehu we te'ala i željna Njegovog zadovoljstva, kao i sve muslimane.

Pripremio:
Prof. Ferid Aljović