Greške prilikom obavljanja hadždža

Greške prilikom obavljanja hadždža

Obožavanje Allaha Uzvišenog smisao je našeg postojanja i uzrok naše sreće i na dunjaluku i na ahiretu. Nijedan musliman neće uložiti trud i napor u ispravnom obožavanju Allaha a da se svakim dijelom tog napora neće dodatno približiti Uzvišenom Allahu. Kada želi da uradi neku od obaveza koje mu je propisao Gospodar, svaki musliman je obavezan da nauči osnovne propise koje podrazumijeva izvršavanje te obaveze. Rekao je Uzvišeni Allah: Reci: ‘Ovo je put moj, ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze, ja, i svaki onaj koji me slijedi. (Jusuf, 108) Pod sintagmom “jasne dokaze” podrazumijeva se znanje.

U slučaju da kod muslimana izostane znanje o ispravnom načinu obožavanja Allaha, to može biti veoma opasno po njegovu vjeru jer postoji velika mogućnost da će na taj način svojim postupkom, umjesto nagrade, zaraditi grijeh kod Gospodara svjetova. U nastavku teksta navest ćemo neke od grešaka koje bi musliman trebao da izbjegava prilikom obavljanja pete islamske dužnosti, hadždža.

Greške prilikom oblačenja ihrama

– Proći pored mikata bez ihrama. Onaj koji nijeti obavljanje hadždža ili umre obavezan je da obuče ihrame na određenom mikatu. Ihrami za muškarce sastoje se od dva bijela platna, dok su ihrami žene njena svakodnevna odjeća, s tim da neće nositi rukavice, a lice neće pokrivati nikabom već će koristiti platno koje pokriva cijelo lice bez krojeva i otvora za oči, bilo da je dio njene haljine ili sl.[1].

– Pogrešno je imati uvjerenje da je ihram povezan samo sa odjećom, jer čin oblačenja ihrama istovremeno predstavlja donošenje nijeta za ulazak u hadždžske ili umranske obrede.

– Mirisati ihrame. Prilikom oblačenja ihrama sunnet je namirisati tijelo, a ne ihrame.

– Pogrešno je smatrati da je kupanje ili uzimanje abdesta prilikom oblačenja ihrama obaveza; naprotiv, to je sunnet (pohvalno).

– Otkriti desno rame, kada su u pitanju muškarci, od polaska s mikata. Otkrivanje desnog ramena je sunnet samo prilikom obavljanja tavafa.

– Smatrati da nije dozvoljeno promijeniti ihrame ili ih oprati. Ovo je naročito rašireno kod žena gdje neke od njih cijelo vrijeme dok traju obredi ne skidaju niti mijenjaju odjeću.

– Smatrati da ženi nije dozvoljen ulazak u obrede ako je u hajzu ili nifasu. Međutim, to je dozvoljeno i u tom slučaju žena će zanijetiti ulazak u obrede i obavljat će sve obrede osim tavafa – obilaska oko Kabe.

– Smatrati da ihramske zabrane počinju nakon kupanja. Ispravno je da ihramske zabrane počinju nakon donošenja nijeta za ulazak u ihramske zabrane.

Greške prilikom donošenja nijeta

– Mijenjanje nijeta nakon što je nijet već donesen. Ako musliman na mikatu zanijeti da će obaviti hadž za sebe, tada mu više nije dozvoljeno da promijeni nijet da obavi hadždž za drugog, kao na primjer, za oca ili majku.

– Ulazak u hadždžske obrede, a potom napuštanje obreda. Hodočasnik koji zanijeti ulazak u obrede obavezan je da ih i upotpuni.

– Smatrati da se nijet donosi isključivo u džamiji koja se nalazi na mikatu.

Greške prilikom izgovaranja telbije

– Izostavljanje izgovaranja telbije ili izgovaranje tihim glasom. Ovo je suprotno sunnetu Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, koji je naredio muškarcima da podignu glasove prilikom izgovaranja telbije.

– Ne razmišljati o značenju koje u sebi nosi telbija.

Greške prilikom obavljanja tavafa

– Izgovaranje nijeta naglas prilikom otpočinjanja tavafa.

– Obavljanje tavafa unutar prostora koji se zove Hidžr. Takav tavaf nije ispravan jer se tavaf mora obaviti oko cijele Kabe.

– Smatrati da tavaf nije ispravan ako se ne dotakne Hadžerul-esved.
– Dodirivanje svakog ćoška Kabe. Ispravno je da se samo dodiruju Hadžerul-esved i jemenski ugao.

– Ljubljenje ili podizanje ruke prema jemenskom uglu. Propisano je da se jemenski ugao samo dotakne pod uslovom da za to postoji prilika.

– Užurbano hodanje tokom svih sedam krugova tavafa. Propisano je da se ubrzano hoda samo tokom prva tri kruga umranskog tavafa ili tavaful-kuduma.

– Otkrivanje stidnih dijelova tijela – avreta, kod muškaraca (pupka i mjesta iznad koljenja), a naročito kod žena.

– Smatrati da je za svaki krug tavafa propisano učenje posebne dove. Ono što je preneseno od Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, prilikom tavafa jeste dova koja se uči između jemenskog ugla i Hadžerul-esveda: “Rabbena atina fiddun’ja haseneten ve filahireti haseneten ve kina azabennar.”

– Podizati glas prilikom upućivanja dove.

– Odrediti jednu osobu koja će izgovarati dovu, a ostali će nakon nje ponavljati.

– Zaustavljati se prilikom prolaženja u pravcu Hadžerul-esveda praveći gužvu.

– Potirati tijelo ili odjeću nakon dodirivanja Kabe ili njenog ogrtača želeći time bereket.

– Ljubiti i potirati Mekamu Ibrahim želeći time bereket.

– Završiti tavaf – sedmi krug – nekoliko metara prije upotpunjenja sedmog kruga. Svaki musliman koji tavafi obavezan je da upotpuni sedam krugova prilikom tavafa.

Greške prilikom klanjanja dva rekata nakon tavafa

– Smatrati da se ova dva rekata moraju obaviti neposredno iza Mekamu Ibrahima, stvarajući tako veliku gužvu i otežavajući obavljanje tavafa drugima.

– Odužiti prilikom obavljanja ova dva rekata. Sunnet je da se na ova dva rekata uči sura El-Kafirun i El-Ihlas.

– Klanjati više od dva rekata.

Greške prilikom obavljanja sa‘ja između Safe i Merve

– Pokazivati rukom prema Safi i Mervi svaki put kada im se približi, kao što se radi prilikom prolaženja pored Hadžerul-esveda. Propisano je da se stane na Safi i Mervi, a potom okrene prema Kabi i uputi dova.

– Trčati između Safe i Merve. Propisano je da se trči samo između dva zelena svjetla, dok se ostali dio prelazi normalnim hodom.

– Trčanje žena između dva zelena svjetla. Ovo trčanje propisano je samo za muškarce.

– Učiti ajet “Innessafa vel-mervete min še‘airillah” (El-Bekara, 158) prilikom svakog kruga. Propisano je da se ovaj ajet uči samo prilikom otpočinjanja Sa’ja.

– Smatrati da jedan krug počinje na Safi i završava na Safi. Jednim krugom smatra se hodanje od Safe do Merve, a drugim krugom hodanje od Merve do Safe, i tako sedam puta.

– Smatrati da je za svaki krug propisano učenje određene dove.

– Obavljati dobrovoljni sa‘j između Safe i Merve mimo hadždža i umre. Sunnet Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, došao je sa dozvolom samo dobrovoljnog tavafa.

Greške prilikom skraćivanja ili brijanja kose

– Smatrati da se prilikom skraćivanja ili brijanja kose mora okrenuti u pravcu Kabe.

– Brijati samo jedan dio glave.

– Smatrati da se izlazi iz ihramskih zabrana prije skraćivanja ili brijanja kose. Naprotiv, obaveza je skratiti ili obrijati kosu, nakon čega prestaju ihramske zabrane.

– Otkrivati kosu, kada je u pitanju žena, pred muškaracima.

– Smatrati da osobi koja je u ihramima nije dozvoljeno da skraćuje ili brije kosu drugoj osobi koja je također u ihramima.

Greške na dan 8. zul-hidžeta – jevmut-tervije

– Smatrati da se ulazak u hadždžske obrede mora zanijetiti u Mekanskom haremu. Naprotiv, ihram se nijeti od onog mjesta u Meki gdje se osoba nalazi.

– Smatrati da se prilikom oblačenja ihrama pa sve do kraja obreda mora otkriti desno rame. Ovo je specifično samo prilikom obavljanja umranskog tavafa ili tavaful-kuduma.

– Bezrazložno izostaviti skraćivanje namaza na Mini ili spajanje namaza.

Greške na dan Arefata

– Postiti na dan Arefata. Osobi koja nije u obredima hadždža sunnet je da posti ovaj dan, dok je hadžiji sunnet da ne posti ovaj dan, kako bi bio odmoran i spreman za obrede koji predstoje.

– Izostaviti izgovaranje telbije prilikom odlaska na Arefat.

– Ne obraćati pažnju na granice Arefata. Neke hadžije ostaju van granica Arefata sve dok ne nastupi akšam, ne znajući da nisu unutar granica Arefata.

– Napustiti Arefat prije zalaska sunca.

– Gubiti vrijeme u bespotrebnom govoru, raspravama i rekla-kazala. Potrebno je da hadžija svoje vrijeme iskoristi u spominjanju Allaha Uzvišenog, dovi, traženju oprosta, pokajanju itd.

Greške prilikom boravka na Muzdelifi

– Ne boraviti unutar granica Muzdelife.

– Klanjati sabah-namaz prije nastupanja njegovog vremena kako bi se požurilo sa odlaskom sa Muzdelife.

– Smatrati da se kamenčići za bacanje na džemreta moraju sabrati na Muzdelifi.

– Provesti noć u ibadetu. Sunnet je da se noć na Muzdelifi provede spavajući.

Greške prilikom bacanja kamenčića

– Bacati kamenčiće u danima tešrika (11., 12. i 13. zul-hidždže) prije nastupanja podne namaza.

– Smatrati da se prilikom bacanja kamenčića gađa šejtan. Bacanje kamenčića na džemretima je jedan od hadždžskih obreda koji je propisan radi spominjanja i veličanja Allaha. Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista su tavaf oko Kabe, i obilazak oko Safe i Merve, i bacanje džemreta propisani radi spominjanja Uzvišenog Allaha.” [2]

– Baciti sve kamenčiće odjedanput.

–  Smatrati da kamenčići moraju pogoditi sredinu stuba.

–  Bacati više od sedam kamenčića po jednom džemretu.

– Umjesto kamenčića, bacati predmete poput papuča, sitnog drveća, limenki itd.

–  Prvog dana Bajrama baciti kamenčiće na malo i srednje džemre.

 –  Obaveza je samo baciti kamenčiće na veliko džemre.

–  Bezrazložno opunomoćenje druge osobe za bacanje kamenčića.

– Izgovarati telbiju poslije bacanja na veliko džemre. Sunnet je da se izgovaranje telbije prekine nakon bacanja kamenčića prvog dana Bajrama.

Greške prilikom klanja hedja – kurbana

–  Podijeliti protuvrijednost kao sadaku umjesto klanja kurbana.

– Zaklati kurban prije prvog dana Bajrama. Obaveza je da se kurban zakolje prvog dana Bajrama ili u tri sljedeća dana.

–  Zaklati kurban koji ne ispunjava šerijatske uvjete.

–  Zaklati kurban izvan granica Mekanskog harema.

Greške prilikom boravka na Mini

– Izostavljanje boravka unutar granice Mine.

– Spajanje namaza prilikom boravka na Mini.

– Provođenje vremena u beskorisnim stvarima.

– Neki hodočasnici obave prvo oproštajni tavaf, a zatim odu da bace kamenčiće. Ovaj je postupak pogrešan jer posljednji obred treba da bude tavaf oko Kabe.

– Kašnjenje sa odlaskom sa Mine onih koji požuruju iza akšam-namaza 12-og dana Zul-hidžeta.

Greške prilikom obavljanja oproštajnog tavafa

– Bezrazložno zadržavanje u Meki nakon obavljenog oproštajnog tavafa.

– Napustiti Meku bez obavljenog oproštajnog tavafa. Obavljanje oproštajnog tavafa jedan je od vadžiba prilikom obavljanja hadžskih obreda.

– Obaviti sa‘j između Safe i Merve nakon obavljenog oproštajnog tavafa. Propisano je da se obavi samo sedam krugova oproštajnog tavafa.

– Nakon obavljenog oproštajnog tavafa napustiti Harem unatraške, licem okrenutim prema Kabi.

– Stajati kod vrata džamije nakon obavljenog oproštajnog tavafa i upućivati posebne dove, te ljubiti Kabu i pokazivati rukama u njenom pravcu.


[1] Bedaiu’ es – Senai’, Kasani (2/183), Bidajetul – mudžtehid, Ibn Rušd (4/375), El – Medžmu'u, Nevevi (6/249), El – Mugni, Ibn Kudame (5/53).

[2] Hadis bilježi imam Ahmed.