Dvadeseti hadis: Riječi onoga ko podučava Kur'anu učaču: „Dovoljno ti je.“

Prenosi se od Abdullaha ibn Mes'uda, radijallahu anhu, da je rekao: „Rekao mi je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Uči mi.“ Rekao sam: „Allahov Poslaniče, da ti učim, a tebi je objavljen?“ Rekao je: „Da.“ Pa sam mu učio suru En-Nisa dok nisam došao do ovog ajeta: „A šta će, tek, biti kada dovedemo svjedoka iz svakoga naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih?“ (En-Nisa, 41). Pa je rekao:“ Dovoljno ti je“, pa sam mu se okrenuo a njegove oči su suzile. (El-Buhari)

Komentar hadisa:

Prvo: riječi Poslanika sallahu alejhi ve sellem: „Dovoljno ti je“, sa fethom na harf ha, znače: „dovoljno je ono što si proučio sad.“

Drugo: riječi Poslanika sallahu alejhi ve sellem: „Dovoljno ti je“, upućuju na dozvolu prekidanja učenje Kur'ana na bilo kom mjestu gdje se može stati.

Treće: dio hadisa: „Pa je rekao:“ Dovoljno ti je“, pa sam mu se okrenuo a njegove oči su suzile.“ ,u njima je odgovor onima koji zagovaraju mišljenje izgovora riječi: “Istinu je rekao Uzvišeni Allah“ poslije završetka učenja. Da je izgovor ovih riječi propisan, Allahov Poslanik sallahu alejhi ve sellem bi ih izgovorio umjesto „Dovoljno ti je“,  a on je najučeniji čovjek od svih ljudi kada je u pitanju Allahov govor, njegovo značenje i ono što iz njega proizilazi. Također, ni Ibn Mesu'ud radijallahu anhu nije izgovorio nešto slično, na primjer: „Izgovorio sam u sebi: „Istinu je rekao Uzvišeni Allah, Svjedočim da je dostavio Povjereni Poslanik“, ili slično tome od fraza koje se izgovaraju.

Četvrto: došlo je u drugim verzijama ovog hadisa: „ili me je odgurnuo čovjek“ , u njima je izražavanje pohvale pokazivanja rukom učaču kada da prekine i počne učenje, kako se ne bi prekidalo učenje, i kako bi nastavio sljedeći. Ovo je mišljenje učenjaka kiraeta koje navodi Ibnul Džezari u svom „Nešru“.

 

Iz knjige: “El-erbe'une-l-Kur'anijje” (40 hadisa o Kur'anu)

Autor:  dr. Ahmed el-Ankari