Dvadeset i sedmi hadis: Čuvanje Kur'ana i njegovo ponavljanje

Četvrto poglavlje: Hadisi koji su preneseni o poticanju na čuvanje Kur'ana i njegovo ponavljanje.

Prenosi se od Ebu Musaa El-Eš'arija, radijallahu anhu, od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „Čuvajte Kur'an, tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša on se brže zaboravlja nego što se deva oslobodi onoga čime je svezana.“ (Muttefekun ‘alejhi).

A prenosi se od Nafi'a, od Ibn Omera, radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Primjer onoga ko zna Kur'an napamet je kao primjer onoga koji posjeduje svezanu devu: ako je bude čuvao držaće je, ako je pusti otići će.“ (Muttefekun ‘alejhi).

Koristi hadisa:

Prva korist: U hadisu je poticaj na čuvanje Kur'ana njegovim pamćenjem, kontinuiranim čitanjem, i upozorenje na opasnosti njegovog napuštanja i nebrige, čime se izlaže njegovom zaboravu i ostavljanju rada po Kur'anu, a to je jedan od najvećih grijeha.

Druga korist: Rekao je Ibn Hadžer, rahmetullahi alejhi: „Učenje Kur'ana i njegovo kontinuirano čitanje sliči vezivanju kamile i straha od njenog gubljenja: Kur'an će biti sačuvan ako se o njemu neprekidno brine, baš kao što će se kamila sačuvati ukoliko bude svezana za povodac. Navođenje kamile kao primjer je zbog toga što je ona, od svih životinja, najviše sklona gubljenju i udaljavanju, i što je njeno pronalažanje vrlo teško.“

Treća korist: Rekao je imam Sufjan ibn ‘Ujejne, rahmetullahi alejhi: „Omraženi zaborav, onaj koji je grijeh, jeste ostavljanje rada po Kur'anu, a ne prirodni, ljudski zaborav pojedinih ajeta,  nakon što čovjek nauči Kur'an napamet i radi shodno tome. I Poslaniku, sallahu alejhi ve sellem, se dešavao prirodni, ljudski zaborav, kao što kaže Uzvišeni Allah: Mi ćemo te naučiti da izgovaraš pa ništa nećeš zaboraviti, osim onoga što će Allah htjeti.” Sura Al-‘Ala, 6-7.

Četvrta korist: Rekao je šejh Selman, Allah mu se smilovao, u stihovima:

Tri su ugodna putovanja njihovim putnicima, zahtijevaju pamćenje, učenje i razumijevanje,

Knjiga Svemogućeg Allaha,  zatim zbirke hadisa Buhari i Muslim.

Peta korist: Rekao je Ebu Ubejde: „Što se tiče onog koji čuva hifz Kur'ana, istrajava na njegovom učenju, ali ga zaboravnost nadvlada, na takvog se ne odnosi navedeni propis.“