Dvadeset i prvi hadis: O tome da je onaj ko nauči Kur'an i njemu podučava druge od najboljih i najvrijednijih pripadnika ovog Ummeta

Drugo poglavlje: Hadisi koji su preneseni o vrijednosti učenja Allahove knjige napamet i nagradi onih koji je napamet uče

 

Prenosi Ebu Abdur-Rahman Es-Sulemi od Osmana ibn Affana, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Najbolji od vas su oni koji nauče Kur'an i njemu druge podučavaju.“ (El-Buhari)

A u predaji kod El-Buharija i Et-Tirmizija stoji da je Osman ibn Affan, radijallahu anhu rekao: „Kazao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Zaista je od vas najvrijedniji onaj ko nauči Kur'an i njemu druge podučava.

Komentar hadisa:

Prvo: podučavanje Kur'anskom znanju je fard-kifaje, što znači da ako jedna skupina obavi ovu dužnost, spada obaveza sa ostalih, a ako je niko ne bi izvršio svi bi bili grešni.

Drugo: onaj koji objedini stjecanje Kur'anskog znanja i podučavanje njemu drugih upotpunjuje i sebe i druge, objedinjuje ličnu i prelaznu korist. Rekao je Uzvišeni: A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: “Ja sam doista musliman!”, Fussilet, 33. Poziv, da'va u Allahovu vjeru obuhvata više stvari, a jedna od njih je podučavanje Kur'anu.

Treće: stjecanje tedžvidskog znanja je pohvalno običnim muslimanima, a obaveza je onima koji podučavaju Kur'anu i koji predvode ljude u namazu, zato što se oni nalaze na odgovornim mjestima i primjer su drugima, i ne bi smjeli da propuste ovaj sunnet, kog su uzimali ljudi od svojih prethodnika, kao što nam to prenosi časni ashab Zejd ibn Sabit radijallahu anhu.

Četvrto: Ne znači nužno da je onaj koji podučava učenju Kur'ana vrijedniji od učenjaka, jer su oni, na koje se misli u hadisu, bili i fekihi.

Peto: ako musliman nije u stanju da se podučava Kur'anu, niti da ga uči napamet, ali je u stanju da troši imetak na halke Kur'ana ili da se brine o hafizu Kur'ana, njegovo stanje je poput onoga koji opremi borca na Allahovom putu, kako je potvrđeno u predaji kod Buharije i Muslima od Zejda ibn Halida El-Džuhenija da je Allahov Poslanik sallahu alejhi ve sellem rekao: „Ko opremi borca na Allahovom putu kao da se i sam bori, a ko se brine za porodicu borca na Allahovom putu kao da se i sam bori.“

Šesto: ashabi radijallahu anhum su od Poslanika sallahu alejhi ve sellem učili Kur'anske ajete i njihova značenja, kao što je prenijeto od Ebu Abdurrahmana Es-Sulemija rahmetullahi alejhi da je rekao: „Pričali su nam oni koji su nas podučavali Kur’anu: Osman ibn Affan, Abdullah ibn Mes’ud i drugi, radijallahu anhum, kada bi naučili deset ajeta od Poslanika s.a.v.s da ne bi prelazili na novih deset, sve dok ne bi spoznali šta se nalazi u tim ajetima od znanja i djela, i rekli su: „Naučili smo Kur’an, znanje i rad po tom znanju zajedno.“ Predaja obuhvata, također, i one koje podučavaju druge značenjem Kur’ana, njegovom tumačenju i propisima.

Sedmo: u hadisu je važna poruka da je znanje prije riječi i djela, i zato je imam Buhari nazvao jedno poglavlje u njegovom Sahihu „Poglavlje: znanje prije riječi i djela“ zbog riječi Allaha Uzvišenog: „Znaj da nema drugog božanstva koji zaslužuje da se obožava mimo Allaha.“ Muhamed, 19. Početak ajeta je znanje.

Osmo: u hadisu je važna poruka učenjaku da koristi drugima shodno onome što ga je Allah naučio od znanja. Učenjak je onaj koji podučava ljude onome što oni ne znaju.

Deveto: rekao je imam Ibnul Džuzej, Allah mu se smilovao: „Ko ostavi hifzanje (pamćenje) Kur’ana, ne bi trebao da bude prijedvodnik u Allahovoj vjeri.“

Iz knjige: “El-erbe'une-l-Kur'anijje” (40 hadisa o Kur'anu)

Autor:  dr. Ahmed el-Ankari