Dvadeset i peti hadis: Vrijednost hafiza Kur'ana i velike nagrade koje će imati

Prenosi se od Burejde, radijallahu anhu, da je rekao: „Sjedio sam kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa sam ga čuo kako kaže: „Zaista će na Sudnjem danu Kur'an doći onome ko ga je učio u liku blijedog mladića, nakon što mu se raspukne kabur, pa će mu reći: „Poznaješ li me?“ Pa će ovaj reći: „Ne poznajem te.“ Pa će Kur'an reći: „Ja sam tvoj drug Kur'an, zbog koga si bio žedan pri žegama, i zbog koga noću nisi spavao, a zaista svaki trgovac ide za svojom trgovinom, a ti uistinu danas ideš za svakom trgovinom (baviš se naujunosnijim poslom, prim.prev.), pa će mu vlast biti data u desnu ruku, a vječnost u lijevu, a na glavu će mu se staviti kruna dostojanstva, a njegovi roditelji će biti ogrnuti plaštom kome na dunjaluku ništa nije ravno, pa će reći: „Zbog čega nam je ovo obučeno?“ Pa će im biti rečeno: „Zato što je vaše dijete uzelo Kur'an.“ Zatim će njemu biti rečeno: „Uči i penji se džennetskim stepenima i sobama“, i on će se penjati sve dok uči, bilo to učenje brzo ili umjereno. (Ahmed, Ibn Madže, a ispravnim su ga proglasili El-Hejsemi, i Ibn Kesir u svom Tefsiru, i Es-Sujuti, i El-Albani u Es-Silsile Es-Sahiha.)

Koristi hadisa:

Prva korist: u riječima Poslanika sallahu alejhi ve sellem: „Zaista će na Sudnjem danu Kur'an doći onome ko ga je učio u liku blijedog mladića, nakon što mu se raspukne kabur.“ nalazi se potvrda proživljenja i nagrađivanja poslije smrti.

Druga korist: riječi Poslanika sallahu alejhi ve sellem: „u liku blijedog mladića“. Kada nastupi Sudnji dan, Allah Uzvišeni će pretvoriti sevabe od učenja Kur'ana u stvorenje koje hoda, koje će se zauzimati za one koji su učili Kur'an, tražiće od Allaha i biti im posrijednik.

Treća korist: rekli su učenjaci u značenju riječi Poslanika sallahu alejhi ve sellem: „U liku blijedog mladića“, to je onaj kome se boja i tijelo mijenjaju zbog nekog uzroka kao što je bolest ili put ili nešto slično tome, i kao da on dolazi u ovom obliku da bi bio sličniji dunjalučkom stanju onoga koji ga je učio. Ili kao skretanje pažnje njemu da je Kur'an na Sudnjem danju promnjenjive boje onako kako je on na ovom svijetu bio zato što se stalno družio s njim, da bi dostigao konačni cilj i najviše stepene.

Četvrta korist: riječi Poslanika sallahu alejhi ve sellem: „Ja sam tvoj drug Kur'an, zbog koga si bio žedan pri žegama, i zbog koga noću nisi spavao“ ukazuju na stanje Ehlul-Kur'ana, na njihov sabur na čitanju, pamćenju, učenju, kao i na sabur na onome što ih zadesi od žeđi, gladi, siromaštva i drugo.

Peta korist: riječi Poslanika sallahu alejhi ve sellem: „zaista svaki trgovac ide za svojom trgovinom, a ti uistinu danas ideš za svakom trgovinom (baviš se naujunosnijim poslom, prim.prev.) Na Sudnjem danu će svako doći sa onim čime je trgovao na dunjaluku, a trgovina onog koji se družio sa Kur'anom će biti posebna u odnosu na sve ostale.

Šesta korist: riječi Poslanika sallahu alejhi ve sellem: „pa će mu vlast biti data u desnu ruku“ tj. njegova vlast, palate i dvorovi u Džennetu, „a vječnost u lijevu“, tj. u njemu će vječno boraviti i nikada neće iz njega izaći, „a na glavu će mu se staviti kruna dostojanstva“, tj. iz počasti i poštivanja zato što je bio hafiz Allahovog Govora, Slavljenog i Uzvišenog.

Sedma korist: riječi Poslanika sallahu alejhi ve sellem: „a njegovi roditelji će biti ogrnuti plaštom kome na dunjaluku ništa nije ravno, pa će reći: „Zbog čega nam je ovo obučeno?“ Pa će im biti rečeno: „Zato što je vaše dijete uzelo Kur'an.“ Ukazuju da se vrijednost onog koji se druži sa Kur'anom prenosi na njegovu porodicu uopšteno, a posebno na njegove roditelje,

Osma korist: govor Poslanika sallahu alejhi ve sellem: „i on će se penjati sve dok uči, bilo to učenje brzo ili umjereno“. Možda će neko upitati: Kako to, kada je brzo učenje zabranjivao plemeniti ashab Abdullah ibn Mesu'ud radijallahu anhu, i drugi selefi, i to je omraženo kod njih?

Odgovor: Nema protivurječnosti između ovog hadisa i stava selefa po pitanju brzog učenja Kur'ana. Dunjalučki propisi se razlikuju od ahiretskih propisa, pa, ako je brzo učenje pokuđeno na dunjaluku, na ahiretu je dozvoljeno, baš kao što je nošenje zlata zabranjeno na dunjaluku muškarcima ummeta Muhammeda sallahu alejhi ve sellem, ali će im na ahiretu biti dozvoljeno i biće jedna od džennetskih blagodati.