Dvadeset i osmi hadis: Čuvanje Kur'ana noću i danju, u suprotnom, On će se zaboraviti

Prenosi se od Musaa ibn ‘Ukbe, od Nafi'a, od Ibn Omera, radijallahu anhuma, da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem:“ Kada onaj ko zna Kur'an napamet klanja noću i danu sjetiće ga se, a ako to ne radi zaboraviće ga.“ (Muslim)

Pojašnjenje:

U ovom hadisu nalazi se poticaj na čuvanje Kur'ana noću i danju, u suprotnom, onaj koji ne bude tako postupio, sa protokom vremena će ga zaboraviti. Rekao je Hasan El-Basri: „Kaže vođa pravovjernih Osman ibn Affan, radijallahu anhu: „Da su naša srca čista ne bi se zastila Govora našeg Gospodara. Ja prezirem dan u kome ne bih gledao u Mushaf.“ Osman radijallahu anhu je ubijen u času kada je Mushaf bio u njegovoj ruci, gdje je njegova krv kapnula na ajet Uzvišenog Allaha: „Pa, ako budu vjerovali u ono u što vi vjerujete, na Pravome su putu; a ako glave okrenu, oni su onda samo inadžije i Allah će te sigurno od njih zaštititi, jer On sve čuje i sve zna.“ El-Bekara, 137.“

A što se tiče hadisa o žestokoj prijetnji onome koji nauči Kur'an, a zatim ga zaboravi, u kome se navodi da će osakaćen sresti Allaha, i slično tome, oni nisu vjerodostojni. Najveći gubitak za onoga kome Allah podari pamćenje cijelog Kur'ana, kojeg odlikuje hifzom i užitkom njegovog učenja, kojem prosvijetli lice i srce Kur'anskim svjetlom jeste uzimanje Kur'ana od njega, zbog njegovog nemara i lijenosti. Ovakav je pravi nesretnik, a nema snage i moći osim kod Allaha