Dvadeset i drugi hadis: Visoko mjesto učača Kur'ana makar bili i robovi

Prenosi se od Nafi'a ibn Abdil-Harisa da je sreo Omera ibnul-Hattaba u ‘Usfanu, a Omer, radijallahu anhu ga je postavio za namjesnika u Mekki. Rekao mu je Omer: „Koga si ostavio kao zamjenu nad stanovnicima doline?“ Pa je rekao: „Kao zamjenu sam nad njima ostavio Ibn Ebza.“ Rekao je: „A ko je Ibn Ebza?“ Pa je rekao: „Jedan čovjek od naših oslobođenih robova.„ Pa je rekao Omer: „Kao zamjenu nad njima si ostavio oslobođenog roba?“ Pa je rekao: „On je uistinu učač Allahove Knjige i poznavalac nasljednog prava i kadija.“ Pa je Omer, radijallahu anhu, rekao: „Zaista je vaš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, još ranije rekao: „Zaista Allah ovom Knjigom neke ljude uzdiže a druge spušta.“ (Muslim, Ahmed a tekst je kod njega).

Koristi iz hadisa:

Prva korist: riječi „Zaista Allah ovom Knjigom neke ljude uzdiže“  upućuju da znanje povjećava ugled, podiže stepene i uzdiže učača Kur'ana, i njegov položaj određuje Uzvišeni Allah Jedini. Koga Allah uzdigne niko ga ne može poniziti, pa makar bio rob od robova, a koga Allah ponizi niko ga ne može uzdići, pa makar bio uglednog roda i plemena.

Druga korist: riječi „Zaista Allah ovom Knjigom neke ljude uzdiže“ upućuju na to da onaj koji bude radio po Kur'anu, vjerovao u ono što je Kur'an obavijestio, prakticirao njegove naredbe, klonio se njegovih zabrana, slijedio njegovu uputu, ponašao se u skladu sa Kur'anskim moralom koji je u potpunosti blagoslovljen, takvog će Allah Uzvišeni uzdići i na dunjaluku i na ahiretu.

Rekao je hafiz Ibn Hadžer el-Eskalani: „Uzdizanje položaja upućuje na blagodat koja zahtijeva mnogo dobrih djela, koja uzdižu položaje i stepene. Ono obuhvata uzvišeno mjesto i ugledan položaj na dunjaluku, a na ahiretu uzvišene džennetske stepene. Rekao je Uzvišeni Allah: Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje.“ , Mudžadela, 11.

Treća korist: riječi a druge spušta.“ ukazuju da onaj ko se okrene od učenja Kur'ana i rada po njemu, ne vjerujući u njega i ne sudeći po njemu, Allah će ga poniziti na dunjaluku i na ahiretu. Rekao je Uzvišeni Allah: „A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživiti.“ TaHa, 124.

Četvrta korist: riječi „On je uistinu učač Allahove Knjige i poznavalac nasljednog prava i kadija“ ukazuju da naši dobri prethodnici nisu bili samo učači Kur'ana i nisu se samo sa tim zadovoljavali. Ne, nego su se podučavali vjeri i raznim naukama. Takav bi trebao biti hafiz Kur'ana, da se poduči Allavoj vjeri  i da se ne ogrančiva samo na nauku o kiraetima. Ko pročita biografije najvećih učača Kur'ana vidjeće da su bili stručnjaci u svim šerijatskim oblastima

Peta korist: hadis ukazuje da oslobođeni rob može da bude kadija, osim ukoliko je u vlasništvu njegovog vlasnika, tada mu je obavezna njegova dozvola. Kadija mora biti slobodan, jer ako bude u ropstvu i ne bude oslobođen, biće zauzet služenjem vlasnika. Čak mu ni hadždž nije obavezan sve dok se ne oslobodi, zbog riječ Allahovog poslanika: „Ako bilo koji rob obavi hadždž, a zatim bude oslobođen, obaveza mu je da ponovi hadždž“. Iz komentara Sunena Ibn Madže od uvaženog šejha Abdul-Aziza Er-Radžihija.

Iz knjige: “El-erbe'une-l-Kur'anijje” (40 hadisa o Kur'anu)

Autor:  dr. Ahmed el-Ankari