Dvadeset i četvrti hadis: Vrijednost učača Kur'ana kada uđe u Džennet

Prenosi se od Abdullaha ibn ‘Amra, radijallahu anhu, da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Reći će se učaču Kur'ana na Sudnjem danu: „Uči i penji se, uči lijepo i pravilno, kao što si i na dunjaluku učio, jer uistinu je tvoje mjesto kod posljednjeg ajeta kojeg proučiš.“ (Ahmed, Et-Tirmizi, Ebu Davud, En-Nesai, a kaže Ebu ‘Isa: „Ovo je hadis hasen sahih“, a El-Albani ga je ocijenio vjerodostojnim).

Koristi iz hadisa:

Prva korist: riječi Poslanika sallahu alejhi ve sellem: „Reći će se učaču Kur'ana na Sudnjem danu“ . To je osoba koja je stalno i neprekidno povezana sa Kur'anom, javno i tajno. Kada se u arapskoj terminologiji koristi izraz „sahib“, „uzeti za sahiba“, to ukazuje na konstantno druženje i kontakt.

Druga korist: riječi Poslanika sallahu alejhi ve sellem: „I penji se“, imperativ glagola penjati se, a znače: „Penji se na svoje mjesto, stepen po stepen.“

Treća korist: riječi Poslanika sallahu alejhi ve sellem: „Kao što si i na dunjaluku učio“, ukazuju da je dunjaluk ahiretska njiva, pa ko bude lijepo zasadio na dunjaluku, lijepe plodove će požnjeti na ahiretu.

Četvrta korist: riječi Poslanika sallahu alejhi ve sellem: „Jer uistinu je tvoje mjesto kod posljednjeg ajeta kojeg proučiš.“ Mjesto učača Kur'ana u džennetu je shodno učenju broja ajeta. Došlo je u predaji od Aiše radijallahu anha da je broj ajeta u Kur'anu podudaran sa brojem stepena u Džennetu, pa ko upotpuni učenje cijelog Kur'ana zaradiće sve džennetske stepene, a ko prouči neke njegove dijelove dobiće stepene shodno tome. Na osnovu rečenog, nagrada se završava ondje gdje se učenje Kur'ana završi.

Rekao je hafiz Ibn Hadžer: „Zaključujemo iz hadisa da neće postići ovu najuzvišeniju nagradu osim onaj koji nauči cijeli Kur'an, usavrši i upotpuni njegovo učenje, kao što mu i priliči.“

Peta korist: hadis obuhvata i onoga koji prouči Kur'an, ustrajava na njegovom učenju i ponaša se u skladu sa Kur'anom riječima i djelima, pa makar i ne zapamtio cijeli Kur'an spoljašnjim dijelom srca. Ali, svakako da je hafiz Kur'ana u prednosti nad drugima, jer je spojio dva ibadeta: pamćenje i učenje Kur'ana.

Šesta korist: riječi Poslanika sallahu alejhi ve sellem: „Jer uistinu je tvoje mjesto kod posljednjeg ajeta kojeg proučiš.“ ukazuju da se vjernici, u odnosu jedni prema drugima, odlikuju različitim imanom, i da nisu svi istog imana. To je mezheb sljedbenika sunneta i džem'ata.

Sedma korist: izražavanje pohvale učenja Kur'ana po tertilu.

Iz knjige: “El-erbe'une-l-Kur'anijje” (40 hadisa o Kur'anu)

Autor:  dr. Ahmed el-Ankari